Nackarp

Foto: Länsstyrelsen Skåne

Nackarps naturreservat gränsar till Söderåsens nationalpark. Öster om landsvägen ligger betade hagmarker med vidkroniga ekar och i väster står en högstammig bokskog. Reservatet är geologiskt intressant på grund av de märkliga konformade kullarna som syns från landsvägen.

Ruiner av berg

I reservatets norra del gör den gamla landsvägen några rejäla krökar genom ett område med toppiga kullar, som orsakat en del huvudbry bland geologer. Kullarna har en kärna av starkt uppsprucket och söndervittrat berg. De tycks ha fått vittra ifred under väldigt lång tid och frågan är varför de inte eroderade bort under den senaste istiden. Teorin är att dalgångarna på Söderåsen då var skyddade från landisen av ett lager packad snö.

Örtrik bokskog

Jorden på kullarna är näringsrik och här växer en örtrik bokskog. I vårfloran ingår vitsippa, gulsippa och lungört. Något senare blommar tandrot och gulplister. Gulplister är en verklig karaktärsart för lite rikare bokskog. I reservatets södra del är bokskogarna av en magrare typ med gles vegetation. Här växer bland annat kruståtel och ekorrbär, en släkting till liljekonvalj. Bokskogen sköts genom gallring och målet är en olikåldrig, genomsiktlig skog där de unika kullarna framträder.

Betade hagmarker

I hagmarkerna öster om landsvägen står ståtliga, vidkroniga ekar och bokar. På barken av de grova ekarna växer sällsynta lavar som sotlav och gulpudrad spiklav. Även bland svamparna finns intressanta arter, som den ovanliga jättekamskivlingen. Den är knuten till ek och bok och växer i ljusöppna miljöer där det under lång tid funnits grova lövträd.

Hagmarkerna i reservatet är en del av de gamla inägorna till hemmanet Nackarp. Hagmarkerna brukades fram till 1800-talet som ängsmarker där man skördade hö. När slåttern var överstökad släpptes djuren in på efterbete.

Friluftsliv

Ett cykel- och promenadstråk går genom Nackarps reservatet. Reservatet gränsar till Söderåsens nationalparklänk till annan webbplats med goda möjligheter till friluftsliv. Börja gärna turen med ett besök i nationalparksentrén i Röstånga eller naturum i Skäralid.

Welcome to Nackarp Nature Reserve. The nature reserve borders the Söderåsen National Park. To the east of the main road you will find grazed pastureland with wide-crowned oaks and an interesting flora of fungi and lichen. To the west is a tall beech forest. The reserve has an interesting geology due to the remarkable cone shaped hills close to the rest area in the north. The hills have a core of severely cracked and crumbling rock. They seem to have been untouched for a very long period, and the question is why they did not erode during the last ice age. The theory is that the river valleys at Söderåsen were protected from the land ice by packed snow.

Gyllene bokar. Foto: Tove Hultberg

Kontakt

Tove Hultberg
naturvårdsförvaltare

E-post tove.hultberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 05


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • framföra motordrivna fordon eller cykla utanför anvisade vägar
  • störa omgivningen
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. spräcka, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block eller terrängformer,

2. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

4. plocka eller gräva upp växter,

5. deponera trädgårdsavfall eller på annat sätt skräpa ned i området,

6. göra upp eld,

7. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

8. framföra motordrivet fordon eller cykel annat än på anvisad väg eller parkeringsplats,

9. parkera annat än på anvisad plats i eller i anslutning till reservatet,

10. på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller annan ljudanläggning,

11. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Cykelled Cykelled
  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 2004

Storlek: 42 hektar

Kommun: Svalöv

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering i Röstångalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.003056, E 13.289417

Hitta mig

Katarina Månsson


Lungörten växer i den örtrika bokskogen i reservatet och blommar i april-maj. Lungörten har tidigare använts som medicinalväxt mot olika lungsjukdomar.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Söderåsens nationalparklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

naturum Söderåsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.