Söderåsens nationalpark

Sprickdalar, lövskogar och glittrande skogsbäckar – Söderåsen är Sveriges sydligaste vildmark och här finns naturupplevelser för alla. Du kan ge dig ut på dagsvandring i stiglöst land eller ta barnvagn och rullstol runt Odensjön eller Skärdammen. Börja gärna med ett besök på naturum Söderåsen för inspiration och tips.

Undvik trängsel under helger och semester


Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Parkeringen är ofta full under helger och semester. Kanske cykla hit eller göra en långvandring genom området? Trängseln är störst vid entréer och rastplatserna intill. Nedan finns tips på reservat som brukar vara lite lugnare.

Klöva hallar

Hallabäckens dalgång

Jällabjär

Herrevadskloster

Besökskartan - med alternativ runt om i Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationalparken Söderåsen bildades 2001 för att skydda de unika sprickdalarna med dess ädellövskogar. Parken är del av Sveriges största sammanhängande lövskogsområden med stora inslag av bok och ek . Det är Nordeuropas största skyddade ädellövsområde. Ett långsiktigt projekt håller på att omvandla området till en naturskog där träden får stanna hela sitt liv.

Omväxlande natur ger biologisk mångfald

Ljus, fuktighet och temperatur skiftar från dalgång till bergtopp, från öppen betesmark till tät skog. Söderåsens variationsrika miljö gör att en stor mängd arter hittat sin livsmiljö i nationalparken. Här lever många sällsynta och utrotningshotade arter. Speciellt arter som kräver död ved, som svampar och vedlevande insekter, har hittat hemvist i nationalparken.

Spännande geologi

Skäralid och de andra sprickdalarna på åsen bildades när mäktiga krafter i jordskorpan omskapade Skåne. För 70-80 miljoner år sedan sjönk delar av den skånska berggrunden ned medan andra delar reste sig över omgivningarna. Urbergsåsen som reste sig sprack sönder och bildade djupa sprickdalar. Ingenstans är Söderåsen så imponerande som från Kopparhattens utsiktspunkt. Här blickar man ut över landskapet och rasbranterna. Botten av dalgången är knappt synlig. Det är över hundra meter från kanten ned till botten av dalgången på vissa ställen i Skäralid.

Nackarpsdalen och Odensjön

I sydvästra delen av nationalparken, nära Röstånga, ligger Nackarpsdalen med sin gröna, öppna dalgång och de lövskogsklädda sluttningarna. Längst in i dalgången ligger den runda Odensjön innesluten av gröna väggar och med branta rasbranter som fortsätter långt ned under vattnet. Under magiska kvällar hålls konserter nere vid vattnet. Här i sjön är det fritt fram att bada och fiska, glöm bara inte att köpa fiskekort.

Friluftsliv

I nationalparken finns flera vandringsleder av varierande längd och svårighetsgrad. Det finns även flera rastplatser med eldstäder, toaletter och övernattnings-möjligheter. Börja gärna turen med ett besök i nationalparksentrén i Röstånga eller naturum i Skäralid. Mer information får du på nationalparks webbplats. Nationalparken är bara en del av Söderåsens vildmarksområde, här finns flera naturreservat och strövområden.

Canyons, broad-leaved forest and sparkling woodland streams – Söderåsen is Sweden's most southerly wilderness and contains outdoor experiences for everyone. You can go for a one day hike in a land without paths or take a pram or wheelchair around the lakes Odensjön or Skärdammen. We urge you to being with a trip to the Söderåsen visitor centre where you will find inspiration and advice.

Söderåsen National Park was established in 2001 in order to protect the unique fissure valleys with their broad-leaved forest. The park is part of Sweden's largest contiguous broad-leaved forest, with a large number of beech and oak trees. It is the largest area of protected broad-leaved forest in northern Europe. There is a long-term project to transform the area into a natural forest in which the trees are allowed to stand their entire lives.

A Variety of Environments Provides Biodiversity

Light, humidity and temperature change from valley floor to hilltop, from open pasture to dense forest. The rich variety of environments in Söderåsen means that a large number of species have found their habitat in the national park; many of them rare or threatened with extinction. In particular, the species that require dead wood, such as fungi and wood-dwelling insects, have found a home in the national park.

Exciting Geology

Skäralid and the other canyons in the park were created when powerful forces in the earth's crust reshaped Skåne. Between 70 and 80 million years ago, parts of the bedrock in Skåne sank down, while other parts were raised above the surroundings. The ridge of Archaean rock that was raised up split apart, creating deep canyons.

From nowhere else is the Söderåsen as impressive as from the view-point at Kopparhatten. You can look out from here across the landscape and scree slopes. The bottom of the canyon is barely visible. The edge of the canyon is over 100 metres from the bottom in certain places.

Nackarpsdalen and lake Odensjön

In the west of the national park, close to Röstånga, you'll find Nackarpsdalen (the Nackarp Valley) with its green, open valley floor and sides covered in broad-leaved forest. At the heart of the valley, lies the circular lake Odensjön, enveloped by green walls and with steep scree slopes that continue far down under the water. On magical evenings, concerts are held down by the water. You are welcome to swim or fish in the lake, but don't forget to buy a fishing license.

The national park is only one part of the Söderåsen wilderness area, there are other nature reserves and walking areas.

Utsikt från Kopparhatten. Foto: Carina Zätterström

Kontakt

Tove Hultberg
tf nationalparkschef

E-post tove.hultberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 05


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • elda utanför anvisade platser
 • ha hund okopplad
 • tälta utanför anvisade platser
 • rida utanför visade platser
 • cykla utanför anvisade platser
 • framföra motordrivet fordon utanför anvisade vägar
 • ställa upp eller parkera husvagn eller liknande (t.ex. husbil) annat än dagtid på anvisade parkeringsplatser
 • klättra i berg

De fullständiga föreskrifterna finns att hämta som PDF på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Du kan även läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Naturvårdsverkets föreskrifter för Söderåsens nationalpark; beslutade den 22 maj 2001.

Med stöd av 4 § 1 stycket nationalparksförordningen (1987:938) och efter samråd med Länsstyrelsen i Skåne län föreskriver Naturvårdsverket följande.

Inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom nationalparken

Inom nationalparken är det förbjudet att

1. uppföra helt ny byggnad eller anläggning

2. utan Länsstyrelsens tillstånd utföra om- eller tillbyggnad på befintliga byggnader; restaureringsarbeten får utföras på befintliga byggnader

3. anlägga ny väg eller stig

4. dra fram ny mark- eller luftledning

5. uppföra stängsel eller andra hägnader med undantag för erforderliga stängsel för betesdjur; förvaltaren äger rätt att uppföra viltstängsel för att trygga återväxt av lövskog

6. gräva, schakta, dika, dämma, fylla ut, borra, mejsla, måla, spränga, rensa med undantag för befintliga dammar och vattendrag som ingår i regleringsföretag, eller på annat sätt skada mark och vattendrag eller flytta lösa stenar och block

7. anordna upplag annat än tillfälligt i samband med nationalparkens skötsel

8. bedriva militär övningsverksamhet

9. använda konstgödsel, kemiska eller biologiska bekämpningsmedel

10. kalka mark eller vatten med undantag för erforderlig kalkning av åkermark

11. bedriva jakt annat än skyddsjakt

12. avverka träd och buskar med undantag för gran, lärk, tuja, rödek och sykomorlönn samt erforderliga ungskogsröjningar

13. plantera in för området främmande växt- eller djurarter

14. sätta ut fisk i andra vattendrag än Odensjön.

Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom nationalparken

Inom nationalparken är det förbjudet att

1. fiska i andra vattendrag än Odensjön

2. gräva upp växter samt plocka mossa, lavar och vedlevande svampar

3. klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet

4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller plocka döda kvistar och grenar eller samla annan död ved

5. tälta eller göra upp eld utanför anvisade platser

6. flyga över området på lägre höjd än 300 meter över marken

7. landa eller starta med luftfarkost

8. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar

9. parkera annat än på anvisade parkeringsplatser samt ställa upp eller parkera husvagn eller liknande (t.ex. husbil) annat än dagtid på anvisade parkeringsplatser

10. sätta upp skyltar, tavlor eller andra markeringar i naturen

11. rida eller cykla annat än på anvisade vägar och stigar

12. klättra i berg

13. medföra hund som inte är kopplad

14. anordna tävlingar, djuruppvisningar eller bedriva hundträning annat än på anvisade platser i Nackarpsdalen

15. på ett störande sätt använda radio, band- eller skivspelare.

Bestämmelser om att meddela undantag från angivna föreskrifter finns i 5 § nationalparksförordningen (1987:938).

Utan hinder av ovanstående förbud är det tillåtet att

– personal inom förvaltningen använder arbetsfordon och utför åtgärder enligt fastställd skötselplan

– tjänsteman i sjukvårds-, polis- eller räddningsärende använder erforderliga fordon och hund; sådan insats skall snarast anmälas till förvaltningen, om möjligt i förväg

– bedriva inventeringar och forskning enligt program och metoder som godkänts av förvaltaren

– underhålla befintliga för motorfordon tillåtna vägar och vägkanter samt underhålla befintliga ledningsgator

– förvaltaren röjer vid utsiktsplatser, frihugger solitära träd inom odlings-marker, röjer sly och buskar inom odlingsmark samt rensar odlingsmark, tomt- och parkmark från nedfallna kvistar och grenar

– inom tomtmark plantera och så trädgårdsväxter

– underhålla kommunens vattentäkt.

De fullständiga föreskrifterna finns att hämta som PDF på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Föreskrifter uppdaterade 2018-10-01

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Naturum
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Tältplats Tältplats
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 1620 hektar

Kommun: Klippan, Svalöv

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Nationalpark