Sporrakulla

I nordöstra Skåne ligger de tre naturreservaten Dalshult, Sporrakulla och Grävlingabackarna som tillsammans ger en bild av hur våra marker har använts i hundratals år och fram tills början av 1900-talet. I Sporrakulla naturreservat finner man ädellövskog och lövängar som ännu betas samt den byggnadsminnesmärkta Sporrakullagården som troligen uppfördes under tidigt 1700-tal.

Undvik trängsel under helger och semester


Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Parkeringen är ofta full under helger och semester. Kanske cykla hit eller göra en långvandring genom området? Trängseln är störst vid entréer och rastplatserna intill. Nedan finns tips på reservat som brukar vara lite lugnare.

Dalshult

Örnanäs

Besökskartan - med alternativ runt om i Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hamlade träd och blomrika slåtterängar

De lövängar som finns bevarade på Sporrakulla är typiska för den här delen av Skåne. I det gamla bondesamhället var slåtterängarna mycket viktiga eftersom de gav mat till djuren under vinterhalvåret. Ängarna tilläts att blomma innan höet skördades, vilket gjorde att insekter som lever av nektar och pollen frodades i ängarna.

Även trädens löv användes till vinterfoder, man ”hamlade” träden. Resultatet blev den typ av knotiga, håliga gamla lövträd som du kan se på Sporrakullas inägor. De hamlade trädens döda ved rymmer allt från vedlevande svampar och lavar till insekter och fladdermöss. I det gamla jordbrukslandskapet har människa och natur tillsammans format en miljö som är mycket rik på arter.

Stengärdsgårdar och terassodlingar

Odlingsrösen, stengärden och terrassodlingar minner om böndernas slit för att kunna bruka Kullaskogens steniga marker. Idag utgör de värdefulla och vackra inslag i landskapet.

Tar du dig längs Broddakullastigen till de södra delarna av reservatet kommer du till en vacker blandskog av tall och bok. Det finns gott om död ved som gör att större hackspett och spillkråka trivs i skogen.

Sporrakullagården

I reservatet ligger gården Sporrakulla som troligtvis uppfördes under 1700-talets första hälft. Den knuttimrade gården och de omgivande markerna har bibehållit sin ursprungliga karaktär och ger en tydlig bild av 1700- och 1800-talets gårdsliv. Runt gården breder ett lövängslandskap med hamlade träd och stengärdsgårdar ut sig. Här finns även en fägata som leder boskapen från gården till betesmarkerna. Sporrakulla gård är byggnadsminnesmärkt.

Friluftsliv

Parkering finns i reservatet, cirka 150 meter från Sporrakulla gård. Genom reservaten Sporrakulla och Dalshult Länk till annan webbplats. samt dess omgivningar går ett antal olika vandringsleder.

I Kullaskogen ligger reservaten Sporrakulla, Dalshult och Grävlingabackarna Länk till annan webbplats.. Här finns vandringsleder i varierande längd. I den fina gamla gårdsmiljön i Sporrakulla finns det bord, bänkar och eldstad tillgängligt. Bänkar och bord finns även längs med lederna om du behöver en paus på vandringen. Glöm inte att spana efter kulturhistoriska spår i landskapet, vilket det finns gott om. Genom området går Skåneleden (SL1 kust till kust, etapp 6A) och en knapp kilometer väster om området går det en förbindelseled (5 km) ner till Sibbhult där närmaste busshållplats finns. Parkeringsplats finns i anslutning till reservatet och här finns även toalett. Om du vill besöka fler platser med liknande kulturlandskap ligger Örnanäs kulturreservat Länk till annan webbplats. cirka 10 km nordöst om Sporrakulla.

Kontakt

Marit Hedlund
naturvårdsförvaltare

E-post marit.hedlund@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 21


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Sporrakulla, Dalshult and Grävlingabackarna Nature Reserves jointly provide an image of how the land has been used for over hundreds of years and up until the beginning of the 1900s. Sporrakulla and Dalshult show how the most fertile land nearest the farm was used as hay meadows and for cultivation while the less fertile, stony land in Grävlingabackarna was used as pastures, where the animals grazed in the woodlands. The cows were moved along the drove roads from the fertile areas close to the farm to the pastures. The stone walls along the drove roads stopped the animals from getting out into the meadows and fields to graze. In the traditional rural landscape, man and nature have together, shaped an environment which is very rich in species.

Foto: Länsstyrelsen Skåne

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda utanför anvisade platser
  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • samla ved och pinnar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

3. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, (inklusive mossor), lavar eller vedsvampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra, även elda, död ved,

5. samla in djur, t ex skalbaggar eller mollusker, eller i övrigt avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

6. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

7. göra upp eld annat än på anvisade platser,

8. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, eller därmed jämförlig anordning annat än på anvisade platser – informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 22 hektar

Kommun: Östra Göinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Sporrakulla gård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.289583, E 14.242694

Hitta mig

Spillkråka. Katarina Månsson


Spillkråkan är lika stor som en kråka och är Europas överlägset största hackspett. Den trivs i gamla skogar med mycket död ved. Varje år hackar den ut ett nytt bohål. De övergivna bohålorna blir ofta bon åt andra djur, som kattuggla och skogsduva. Spillkråkan kan knappast förväxlas med någon annan art. Den mycket starka sången som låter kly-kly-kly och trumningarna som påminner om kulsprutesalvor kan höras på långt avstånd.
Illustration: Katarina Månsson