Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Näsby fält

Vandra, fågelskåda och lukta på blommor. Det här är ett av Vattenrikets mest varierande områden. Skåneleden SL6 startar längst norrut i reservatet Näsby fält, på Norra Lingenäset. Härifrån fortsätter leden genom reservatet och vidare in i Isternäset Länk till annan webbplats.. I Näsby fälts norra del, Norra Lingenäset, finns både fågeltorn och vandringsleder, en del tillgänglighetsanpassade.

Marker som översvämmas

Näsby fält naturreservat är beläget i nordvästra utkanten av Kristianstad. Det ligger mellan den norra stadsdelen Näsby och Helgeån, som här utvidgar sig till Araslövssjön. Området är starkt präglat av Helgeåns vattensystem. I samband med höga vattenflöden under vinterhalvåret översvämmas låglänta delar av reservatet längs ån och Araslövssjöns stränder.

Varierad natur

Naturen är omväxlande med alstrandskogar, ädellövskogar och planterade dungar med främmande trädslag. Här finns betes- och slåttermarker men också buskrika områden, högörtsängar, bladvassbälten och öppna sjöytor. Markernas fuktighet spänner mellan sumpskogar, vass och starrmader närmast sjön till områden med torrängskaraktär.

Sjöns fågelliv

Araslövssjön är under sommaren till stora delar täckt av sävruggar och flytbladsväxter, där den vita näckrosen är den mest framträdande. I strandzonen växer på några platser den sällsynta gullståndsen. Sjön är viktig häckningslokal för många våtmarksfågelarter, bland annat brun kärrhök, rördrom och den sällsynta svarttärnan. Pungmes, gråsiska, gräshoppsångare och rosenfink förekommer i vass- och buskmarkerna längs stränderna. Under hösten, vintern och våren gästas sjön av stora mängder änder, gäss och svanar. Havsörn och flera andra rovfågelarter har jaktmarker i området.

Rik vårflora

Skogsområdena vid Norra och Södra Lingenäset har en mycket rik vårflora med såväl vit-, gul- som blåsippa, hålnunneört, vätteros, den starkt doftande ramslöken och flera andra örter. Med lite tur kan man få se eller höra mindre hackspett eller gröngöling.

På öppnare marker kan man finna gullviva och ängsskära och på Västra fäladen blommar prästkragarna i en riklig mängd under försommaren. Här finns även brudbröd, rödklint, vildlin och den sällsynta luddfingerörten. Storspov och tofsvipa häckar med flera par.

Bebott sedan stenåldern

Markerna runt Araslövssjön har varit bebodda ända sen stenåldern och har länge varit hävdade. I början av 1800-talet berättar skifteskartorna att större delen brukades som betes- eller slåttermark, med åkermark främst i nordost. 1923 flyttade Norra Skånska infanteriregementet in, och området blev militärt övningsfält fram till 1994 när regementet lades ner.

Angränsande reservat

Näsby fält gränsar i söder till naturreservatet Isternäset. Reservatet ingår också i Kristianstad Vattenrike, det långsträckta våtmarksområdet längs Helgeån som sträcker sig mellan Torsebro och havet.

Friluftsliv

Skåneleden SL6 startar längst norrut i reservatet Näsby fält, på Norra Lingenäset. Härifrån fortsätter leden genom reservatet och vidare in i Isternäset Länk till annan webbplats. och Årummet Länk till annan webbplats. på sin väg till Ekenabben söder om Kristianstad. Samtidigt går en gång- och cykelväg utmed den östra delen av reservatet. 

I Näsby fält finns även rundslingor. I norr på Lingenäset finns Norra Lingenäsrundan (röd-vit) på 0,7 km som är en tillgänglighetsanpassad sagostig Vättestigen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här finns också Södra Lingenäsrundan (blå) på 2,7 km. Parkeringen på Norra Lingenäset är rymlig med reserverade handikapplatser. Även rastplats med eldstad, bord och bänkar är tillgänglighetsanpassad liksom fågelplattformen ute vid Fredriksdalsviken. Längre söderut, nere vid Lerduvedungen, finns en blåmarkerad rundslinga på knappt 1 km. Andra rastplatser finns i höjd med Aludden och i höjd med Näsby gård. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Mer information om friluftsanordningar och tillgänglighetsanpassningar finns på Vattenrikets webbplats.

Näsby fält is a part of the Kristianstad Vattenrike Biosphere Reserve. It is situated between city district of Näsby and the river Helgeå. Näsby fält is one of the most varied areas within the Biosphere Reserve. Spring flowers thrive in the broadleaf forest, marsh harriers hunt over the reed beds along the lake shores and a large amount of geese and ducks spend the winter in the adjacent lake Araslövssjön.

The open field areas of the nature reserve contains a rich flora with species such as cowslip, saw-wort, oxeye daisy and the rare Potentilla heptaphylla.

Paths run throughout the reserve and the nature reserve also houses two bird observation towers. The paths in the northern part of the area are accessible for strollers and wheelchairs.

Norra Lingenäset. Foto: Josefin Persson

Norra Lingenäset. Foto: Josefin Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

Tänk även på att det är olämpligt att ta med din hund in i kohagarna under den tid då där är betesdjur!

Bilaga 2, karta 1-3 Pdf, 873.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borttaga, täcka över, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar

2. plocka kärlväxter, mossor eller lavar inom de områden som på bifogade karta (bilaga 2, karta 2) angivits med särskild skraffering på Norra och Södra Lingenäset samt Västra fäladen

3. bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar

4. under hela året medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur inom de områden som skrafferats på bifogade karta (bilaga 2, karta 3)

5. göra upp eld med undantag för eldning på för ändamålet upplåtna grillplatser eller i spritkök och gasolkök

6. framföra cykel, motorfordon eller motordrivet fordon annat än på för ändamålet upplåtna vägar och stigar

7. rida eller köra med häst annat än på för motorfordonstrafik upplåtna vägar

8. tälta annat än på för ändamålet upplåten plats

9. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

10. parkera annat än på för ändamålet upplåtna parkeringsplatser

11. lyfta och landa med luftfarkost

12. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna

13. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, CD-spelare, musikinstrument eller dylikt.

Vidare är det förbjudet att utan reservatsförvaltarens tillstånd:

14. utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa naturmiljön

15. anordna tävling, övning eller lägerverksamhet inom de områden som angivits på bifogade karta (bilaga 2, karta 1)

16. lägga upp båt eller annan farkost.

Bilaga 2, karta 1-3 Pdf, 873.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förTorrdass Torrdass
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2002

Storlek: 462 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Kristianstads kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid Lingenäset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.072250, E 14.135806

Parkering vid Näsby Gård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.052944, E 14.136000

Entré i söder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.045861, E 14.142667

Hitta mig

Brun kärrhök.

Illustration: Katarina Månsson


Över vassruggarna i strandkanten kan man få se den bruna kärrhöken sväva fram i jakt på byten. Den flyger ofta med vingarna uppåtriktade i V-formation.

Kontakt

Pyret Ovesson
naturvårdsförvaltare

E-post pyret.ovesson@kristianstad.se

Telefon 044-13 28 39

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss