Näsby fält

Mellan stadsdelen Näsby och Helgeå ligger Näsby fält – ett av Vattenrikets mest varierande områden. I ädellövskogen frodas vårblommor och småfåglar, längs med de vassklädda stränderna kan man se den bruna kärrhöken jaga och under vinterhalvåret rastar mängder av gäss och änder i den intilliggande Araslövssjön.

Marker som översvämmas

Näsby fält naturreservat är beläget i nordvästra utkanten av Kristianstad. Det ligger mellan den norra stadsdelen Näsby och Helgeån, som här utvidgar sig till Araslövssjön. Området är starkt präglat av Helgeåns vattensystem. I samband med höga vattenflöden under vinterhalvåret översvämmas låglänta delar av reservatet längs ån och Araslövssjöns stränder.

Varierad natur

Naturen är omväxlande med alstrandskogar, ädellövskogar och planterade dungar med främmande trädslag. Här finns betes- och slåttermarker men också buskrika områden, högörtsängar, bladvassbälten och öppna sjöytor. Markernas fuktighet spänner mellan sumpskogar, vass och starrmader närmast sjön till områden med torrängskaraktär.

Sjöns fågelliv

Araslövssjön är under sommaren till stora delar täckt av sävruggar och flytbladsväxter, där den vita näckrosen är den mest framträdande. I strandzonen växer på några platser den sällsynta gullståndsen. Sjön är viktig häckningslokal för många våtmarksfågelarter, bland annat brun kärrhök, rördrom och den sällsynta svarttärnan. Pungmes, gråsiska, gräshoppsångare och rosenfink förekommer i vass- och buskmarkerna längs stränderna. Under hösten, vintern och våren gästas sjön av stora mängder änder, gäss och svanar. Havsörn och flera andra rovfågelarter har jaktmarker i området.

Rik vårflora

Skogsområdena vid Norra och Södra Lingenäset har en mycket rik vårflora med såväl vit-, gul- som blåsippa, hålnunneört, vätteros, den starkt doftande ramslöken och flera andra örter. Med lite tur kan man få se eller höra mindre hackspett eller gröngöling.

På öppnare marker kan man finna gullviva och ängsskära och på Västra fäladen blommar prästkragarna i en riklig mängd under försommaren. Här finns även brudbröd, rödklint, vildlin och den sällsynta luddfingerörten. Storspov och tofsvipa häckar med flera par.

Bebott sedan stenåldern

Markerna runt Araslövssjön har varit bebodda ända sen stenåldern och har länge varit hävdade. I början av 1800-talet berättar skifteskartorna att större delen brukades som betes- eller slåttermark, med åkermark främst i nordost. 1923 flyttade Norra Skånska infanteriregementet in, och området blev militärt övningsfält fram till 1994 när regementet lades ner.

Angränsande reservat

Näsby fält gränsar i söder till naturreservatet Isternäset. Reservatet ingår också i Kristianstad Vattenrike, det långsträckta våtmarksområdet längs Helgeån som sträcker sig mellan Torsebro och havet.

Tillgänglighet

I reservatet finns en markerad vandringsled, samt gång- och cykelväg genom den östra delen. Det finns två fågeltorn, ett på Norra Lingenäset vid Fredriksdalsviken, samt ett i söder vid Araslövssjöns strand. Vid Norra Lingenäset finns en rymlig parkeringsplats med reserverade handikapplatser och en stig som är framkomlig med barnvagn och rullstol. Här finns även ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn.

Näsby fält is a part of the Kristianstad Vattenrike Biosphere Reserve. It is situated between city district of Näsby and the river Helgeå. Näsby fält is one of the most varied areas within the Biosphere Reserve. Spring flowers thrive in the broadleaf forest, marsh harriers hunt over the reed beds along the lake shores and a large amount of geese and ducks spend the winter in the adjacent lake Araslövssjön.

The open field areas of the nature reserve contains a rich flora with species such as cowslip, saw-wort, oxeye daisy and the rare Potentilla heptaphylla.

Paths run throughout the reserve and the nature reserve also houses two bird observation towers. The paths in the northern part of the area are accessible for strollers and wheelchairs.

Flygbild över Näsby fält med omnejd. Foto: Alex Regnér

Kontakt

Pyret Ovesson
naturvårdsförvaltare

E-post pyret.ovesson@kristianstad.se

Telefon 044-13 28 39

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad under hela året inom de markerade områdena i bilaga 2PDF, karta 3
 • cykla utanför anvisade vägar eller stigar
 • plocka kärlväxter, exempelvis gullvivor eller ramslök, mossor eller lavar inom de markerade områdena i bilaga 2PDF, karta 2
 • elda utanför anvisade platser
 • störa omgivningen

Tänk även på att det är olämpligt att ta med din hund in i kohagarna under den tid då där är betesdjur!

Bilaga 2, karta 1-3PDF

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, borttaga, täcka över, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar

2. plocka kärlväxter, mossor eller lavar inom de områden som på bifogade karta (bilaga 2, karta 2) angivits med särskild skraffering på Norra och Södra Lingenäset samt Västra fäladen

3. bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar

4. under hela året medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur inom de områden som skrafferats på bifogade karta (bilaga 2, karta 3)

5. göra upp eld med undantag för eldning på för ändamålet upplåtna grillplatser eller i spritkök och gasolkök

6. framföra cykel, motorfordon eller motordrivet fordon annat än på för ändamålet upplåtna vägar och stigar

7. rida eller köra med häst annat än på för motorfordonstrafik upplåtna vägar

8. tälta annat än på för ändamålet upplåten plats

9. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

10. parkera annat än på för ändamålet upplåtna parkeringsplatser

11. lyfta och landa med luftfarkost

12. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna

13. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, CD-spelare, musikinstrument eller dylikt.

Vidare är det förbjudet att utan reservatsförvaltarens tillstånd

14. utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa naturmiljön

15. anordna tävling, övning eller lägerverksamhet inom de områden som angivits på bifogade karta (bilaga 2, karta 1)

16. lägga upp båt eller annan farkost.

Bilaga 2, karta 1-3PDF

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2002

Storlek: 462 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Kristianstads kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid Lingenäsetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.072250, E 14.135806

Parkering vid Näsby Gårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.052944, E 14.136000

Entré i söderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.045861, E 14.142667

Hitta mig


Över vassruggarna i strandkanten kan man få se den bruna kärrhöken sväva fram i jakt på byten. Den flyger ofta med vingarna uppåtriktade i V-formation.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Vattenrikets information om Näsby fältlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.