Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Löddeåns mynning (norra delen)

Foto: Karl-Johan Pålsson

Löddeåns mynning och tillhörande strandängar är skyddade i två intill varandra liggande naturreservat, uppdelade i norra och södra delen. De flacka, betade strandängarna och havet lockar en stor mängd fåglar och fågelskådare till området. Tänk på att delar av reservatet har tillträdesförbud under vår och sommar för att fåglarna inte ska bli stressade och lämna sina ungar.

Värdefullt fågelområde året om

Ängs- och vassområdena vid Löddeåns mynning har en värdefull häckfågelfauna med bland annat årta, skedand, brun kärrhök, vattenrall, tofsvipa, rödbena och skäggmes. Norr om ån häckar vissa år även skärfläcka, större strandpipare och småtärna. På hösten rastar ett stort antal ljungpipare, gäss och änder i området, liksom många snäppor och spovar. Snösparvar och vinterhämplingar ses ofta vintertid.

Välbetade strandängar och täta bladvassområden

De flacka betade strandängarna innehåller salt- och sötvattenpåverkade fuktängar omväxlande med torrängsvegetation. Bladvassområdena söder om ån skapar tillsammans med betesmarkerna en variation som ger förutsättningar för den varierade fågelfaunan.

När vattenvägarna var de viktigaste handelsvägarna

I havet utanför Löddeåns utlopp ligger Lödde kar, rester av en sten- och timmerkonstruktion på 160 gånger 8 meter. Lödde kar har daterats till sen vikingatid, ca år 950–1100, och tros ha nyttjats som hamnanläggning. Här har troligen stora, djupgående skepp lastat om till mindre båtar, för vidare transport uppför Löddeån. Omkring 30 meter av Lödde kar är synligt ovanför vattenytan.

Friluftsliv

De två reservaten Löddeåns mynning norra och södra delen Länk till annan webbplats. är en bra fågellokal för fågelskådare. Här finns både fågeltorn och plattform i den södra delen medan den norra delen är lite mer svårtillgänglig. I den södra delen finns det även ett promenadstråk med eldplatser längs vägen. Viktigt att tänka på är att delar av reservaten har tillträdesförbud under vår och sommar. Det kan vara svårt att ta sig mellan norra och södra delen på ett enkelt sätt. Om du vill gå mellan reservaten är det möjlighet att följa Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 10 och 11) som går strax utanför området. Genom att följa Skåneleden vidare norrut kommer du även till naturreservatet Salvikens strandängar Länk till annan webbplats.. Parkeringsplatser finns det flertalet av både i norra och södra delarna. Närmaste busshållplatsen är Bjärred Trollsjövägen som ligger ett par hundra meter från den södra delen av reservaten.

Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Kontakt

Sebastian Ivarsson
naturvårdsförvaltare

E-post sebastian.ivarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad 1 mars - 30 september
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • beträda område med beträdnadsförbud 15 april - 15 juli enligt reservatsskylten eller bilaga 1

Reservatsskylt med beträdnadsförbud Pdf, 429.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 Pdf, 703.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter

- avsiktligt störa djurlivet

- medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur under tiden 1 mars - 30 september

- göra upp eld

- tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

- varaktigt upplägga båt eller annan farkost utan länsstyrelsens tillstånd

- framföra motordrivet fordon

- på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare etc

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

- under tiden den 15 april - 15 juli årligen landstiga eller beträda landområde inom reservatet som markerats på bifogad karta (bilaga 1). Förbudet gäller ej statlig tjänsteman i tjänsteärende samt markägare och nyttjanderättshavare.

Vidare erinras om länsstyrelsens beslut om hastighetsbegränsning och ankringsförbud för motorbåtar inom del av Löddeå samt angränsande delar av Lommabukten (se karta, bilaga 2).

Reservatsskylt med beträdnadsförbud Pdf, 429.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 & 2 Pdf, 703.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1952

Storlek: 194 hektar

Kommun: Kävlinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering, Vikhögs hamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.728944, E 12.957222

Hitta mig

Skäggmes.

Illustration: Jonas Lundin


Skäggmesens namn kommer av hanens mustaschteckning på näbbens sidor. Skäggmesen trivs vid sjö och våtmarker med vass och videbuskar. På sommaren äter den insekter men på vintern lever den av vassens frön. De kan få fyra kullar under en säsong och ungarna från den första kullen kan häcka själva samma år.

Mer information