Löddeåns mynning (norra delen)

Foto: Karl-Johan Pålsson

Löddeåns mynning och tillhörande strandängar är skyddade i två intill varandra liggande naturreservat, uppdelade i norra och södra delen. De flacka, betade strandängarna och havet lockar en stor mängd fåglar till området.

Värdefullt fågelområde året om

Ängs- och vassområdena vid Löddeåns mynning har en värdefull häckfågelfauna med bland annat årta, skedand, brun kärrhök, vattenrall, tofsvipa, rödbena och skäggmes. Norr om ån häckar vissa år även skärfläcka, större strandpipare och småtärna. På hösten rastar ett stort antal ljungpipare, gäss och änder i området, liksom många snäppor och spovar. Snösparvar och vinterhämplingar ses ofta vintertid.

Välbetade strandängar och täta bladvassområden

De flacka betade strandängarna innehåller salt- och sötvattenpåverkade fuktängar omväxlande med torrängsvegetation. Bladvassområdena söder om ån skapar tillsammans med betesmarkerna en variation som ger förutsättningar för den varierade fågelfaunan.

När vattenvägarna var de viktigaste handelsvägarna

I havet utanför Löddeåns utlopp ligger Lödde kar, rester av en sten- och timmerkonstruktion på 160 gånger 8 meter. Lödde kar har daterats till sen vikingatid, ca år 950–1100, och tros ha nyttjats som hamnanläggning. Här har troligen stora, djupgående skepp lastat om till mindre båtar, för vidare transport uppför Löddeån. Omkring 30 meter av Lödde kar är synligt ovanför vattenytan.

Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Kontakt

Sebastian Ivarsson
naturvårdsförvaltare

E-post sebastian.ivarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad 1 mars - 30 september
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • beträda område med beträdnadsförbud 15 april - 15 juli enligt reservatsskylten eller bilaga 1

Reservatsskylt med beträdnadsförbudPDF

Bilaga 1PDF

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter

- avsiktligt störa djurlivet

- medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur under tiden 1 mars - 30 september

- göra upp eld

- tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

- varaktigt upplägga båt eller annan farkost utan länsstyrelsens tillstånd

- framföra motordrivet fordon

- på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare etc

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

- under tiden den 15 april - 15 juli årligen landstiga eller beträda landområde inom reservatet som markerats på bifogad karta (bilaga 1). Förbudet gäller ej statlig tjänsteman i tjänsteärende samt markägare och nyttjanderättshavare.

Vidare erinras om länsstyrelsens beslut om hastighetsbegränsning och ankringsförbud för motorbåtar inom del av Löddeå samt angränsande delar av Lommabukten (se karta, bilaga 2).

Reservatsskylt med beträdnadsförbudPDF

Bilaga 1 & 2PDF

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1952

Storlek: 194 hektar

Kommun: Kävlinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering, Vikhögs hamnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.728944, E 12.957222

Hitta mig


Över vassruggarna i strandkanten kan man få se den bruna kärrhöken sväva fram i jakt på byten. Den flyger ofta med vingarna uppåtriktade i V-formation.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.