Löddeåns mynning (södra delen)

Löddeåns mynning och tillhörande strandängar är skyddade i två intill varandra liggande naturreservat, uppdelade i norra och södra delen. De flacka, betade strandängarna och havet lockar en stor mängd fåglar till området. I Löddeåns mynnings södra reservat finns ett fågeltorn i vilket man kan studera det rika fågellivet.

Värdefullt fågelområde året om

Ängs- och vassområdena vid Löddeåns mynning har en värdefull häckfågelfauna med bland annat årta, skedand, brun kärrhök, vattenrall, tofsvipa, rödbena och skäggmes. Norr om ån häckar vissa år även skärfläcka, större strandpipare och småtärna. På hösten rastar ett stort antal ljungpipare, gäss och änder i området, liksom många snäppor och spovar. Snösparvar och vinterhämplingar ses ofta vintertid.

Välbetade strandängar och täta bladvassområden

De flacka betade strandängarna innehåller salt- och sötvattenpåverkade fuktängar omväxlande med torrängsvegetation. Bladvassområdena söder om ån skapar tillsammans med betesmarkerna en variation som ger förutsättningar för den varierade fågelfaunan.

Lämningar från vikingatiden

I havet utanför Löddeåns utlopp ligger Lödde kar, resterna av en sten- och timmerkonstruktion på 160 gånger 8 meter. Lödde kar har daterats till sen vikingatid, ca år 950–1100, och tros ha nyttjats som hamnanläggning. Här har troligen stora, djupgående skepp lastat om till mindre båtar, för vidare transport uppför Löddeån. Omkring 30 meter av Lödde kar är synligt ovanför vattenytan.

6000 år gammal strandvall

Parallellt med kustlinjen ligger en markerad strandvall. Den bildades under en period när havsytan stod flera meter högre än nu, den så kallade Littorinatiden. Flera strandvallar längs våra kuster bildades vid samma tid.

Fågeltorn och promenadstråk

I reservatet finns flera promenadstråk och grillplatser samt ett fågeltorn ifrån vilket man kan studera fågellivet. Området bortom fågeltornet får dock ej beträdas under häckningstid 15 april-15 juli.

Foto: Ann-Sofie Pellas

Kontakt

Sebastian Ivarsson
naturvårdsförvaltare

E-post sebastian.ivarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad under tiden 1 mars - 30 september
 • elda utanför anvisade platser
 • rida utanför anvisade ridstigar
 • beträda område som markerats med beträdesförbud på reservatsskylten under tiden 15 april - 15 juli

Reservatsskylt med beträdnadsförbudPDF

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- att gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att gräva upp växter

- att avsiktligt störa djurlivet

- att göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser

- att medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur under tiden den 1 mars – 30 september

- att rida inom området utöver vad som framgår av skötselplan

- att varaktigt upplägga båt eller annan farkost

- att framföra motordrivet fordon

- att på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare etc

- att anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

- att under tiden den 15 april - 15 juli årligen beträda de å karta med horisontell streckning markerade vass och fuktstråken med undantag för den spång och plattform som anlagts från parkeringen.

Reservatsskylt med beträdnadsförbudPDF

Kartbilaga från skötselplan med beträdnadsförbudPDF

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Bildat: 1970

Storlek: 155 hektar

Kommun: Lomma

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Norra parkeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.728056, E 13.000944

Södra parkeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.721167, E 13.008056

Hitta mig


Över vassruggarna i strandkanten kan man få se den bruna kärrhöken sväva fram i jakt på byten. Den flyger ofta med vingarna uppåtriktade i V-formation.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Guide till naturen i LommaPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.