Nabben

Nabbens naturreservat är en rest av den vidsträckta allmänningen Kulla Fälad. Området betades fram tills 1940-talet men har behållit sin ljung- och gräshedsvegetation fram tills våra dagar. Nabbahögarna från bronsåldern minner om att området varit befolkat under lång tid.

Kulturpräglat landskap

Landskapet i Nabben har behållit sin karaktär under århundraden och är därför av stort kulturhistoriskt värde. Klipplandskapet, klapperstensfälten och den vida utsikten från de högsta partierna är densamma för oss, som för dem som levde här för hundratals år sedan.

Varierade öppna marker

En vandring i Nabben för dig genom fäladsmarker, dungar och klapperstensfält i strandbranten. Litorinahavet har format strandvallar med rundade stenar och raukar i urberget. Närheten till Kullaberg gör sig påmind genom en mer eller mindre brant bergvägg inåt land.

Rikt fågelliv året om

Liksom hela kustområdet i Skälderviken erbjuder Nabben en varierad meny för fågelskådaren. Vår och höst är det rastplats för många sjöfåglar och vadare och en del av dem övervintrar här. Strandängarna och de täta buskagen är häckningsplats för småvadare och småfåglar. Ejder, strandskata och sädesärla hör till de fåglar som ofta påträffas i reservatet. På de kalkrika hagmarkerna i reservatet kan man hinna orkidén St. Pers nycklar.

Friluftsliv

Skåneleden går genom hela reservatet, från Skäret i öster till Arild i väster. Denna klippiga kusthed erbjuder fina vyer över Skälderviken. Från Nabbahögarna (gravhögar från bronsåldern) har du en särdeles fin utsikt bort mot Arild. Vid en längre vandring kan du börja i Arild och följa Skåneleden genom reservaten som följer kusten längre österut (Bölsåkra-Tranekärr och Jonstorp-Vegeåns mynning).

Remains of Kulla Fälad

Nabben Nature Reserve is the remains of the extensive grazed pasture, Kulla Fälad. The site was a grazed heathland up until the 1940s when grazing was abandoned. Heathland vegetation can still be found. The Nabbahögarna mounds from the Bronze Age, remind us of the fact that the area has been inhabited by man over a long period.

Historic views

The landscape at Nabben has maintained its character over hundreds of years and it is thus of great historical value. The cliffs, the shingle areas and the extensive view are the same for us, as it was for those who lived here hundreds of years ago.

For walkers and joggers

A walk through Nabben takes you through pastures, woods and shingle areas on the edge of the shore. The Littorina Sea has formed banks with rounded pebbles and stacks from the bedrock. The proximity to Kullaberg makes itself clear by the cliff inland, which varies in steepness.

Birds all year round

Like the whole coast around the Skälderviken bay, Nabben offers a varied menu for bird watchers. In the spring and autumn, it is a resting site for many sea birds and waders and some even stay here during winter. The coastal meadows and dense bushes are nesting area for small waders and other small birds.

Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Naturvård
Pernilla Olsson

E-post pernilla.olsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 53


Övriga frågor

E-post Naturvårdsförvaltning Kullabygden

Telefon 010-224 10 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa djurlivet
  • lägga upp båtar på stranden utan länsstyrelsens tillstånd

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva borra, måla eller på annat sätt skada fast berg, block eller ytbildning

2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter

3. deponera trädgårdsavfall

4. avsiktligt störa djurlivet tex genom närgången fotografering av fågelbo

5. göra upp eld annat än på anvisad plats under tid då eldningsförbud inte råder

6. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

7. lägga upp båtar på stranden utan länsstyrelsens tillstånd

8. rida eller cykla annat än på särskilt anvisade stigar och ytor

9. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser

10. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål

11. på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller motsvarande

12. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrifter eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1994

Storlek: 52 hektar

Kommun: Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering längs Nabbavägenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.268722, E 12.587167

Hitta mig


Den högljudda strandskatan häckar på strandängarna och födosöker i det grunda vattnet. Den låter ofta mycket medan den flyger och inte sällan hör man ett högt och gällt "kubik! kubik! kubik!" när den drar förbi.
Foto: Alexander Regnér, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne.

Mer information

InformationsskyltPDF

Samlingsfolder Kullabygdens naturreservatPDF

Beslut & skötselplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Ta en titt

Virtuell vandring (Google Street view):
Skåneleden från Arildlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Skåneleden från Skäretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

360-graders foto (Google Maps):
Sittplats vid havetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Vy från Skåneledenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster