Jonstorp-Vegeåns mynning

Här i naturreservatet Jonstorp-Vegeåns mynning möter lövskogen de betade strandängarna och sanddynerna. Där ån rinner ut i havet blandas salt- och sötvatten, här myllrar det av liv. Utanför stränderna breder Skälderviken ut sig med grunda sandbottnar, ålgräsängar och rörliga sandrevlar. Djurlivet är rikt med goda chanser att se såväl sjöfågel som knubbsäl och tumlare.

Havets mångfald

I reservatet, där hav långsamt övergår i land, är naturens variationsrikedom stor och många arter kan hitta livsrum. I det grunda vattnet finns vidsträckta sandiga bottnar utan växter, men det finns också glesa ålgräsängar och steniga bottnar med röd- och brunalger. Djurlivet är rikt – musslor och havsborstmaskar håller sig gömda i sanden och ålgräsängarna fungerar som yngelkammare åt exempelvis plattfisk och torsk. Vid lågvatten blottas de sandiga och leriga bottnarna – ett smörgåsbord står dukat för strändernas fåglar.

Sanddyner och betade strandängar

Det storväxta gräset sandrör har en otrolig förmåga att binda den flyktiga sanden. Det kan växa igenom mer än en meter sand på ett år och binder sanden i dyner, s.k. vita dyner. Längre upp på land finns äldre, gråa dyner med mossor, lavar och småväxta gräs och örter. De grå dynerna övergår sedan i risdyner med ljung och kråkbär som typiska arter.

Dessa näringsfattiga kustmarker, där torra hedar varvas med fuktigare dynvåtmarker och salta strandängar, har genom århundraden använts till bete. De ingick i det forna Kulla fälad, som var en stor, gemensam betesmark som sträckte sig från norra Öresund till Skälderviken. Rester av denna gamla fäladsmark finns exempelvis på Rönnen och mellan Jonstorp och Farhult.

Ständiga geologiska processer

Klapperstensfält och strandhak har bildats när förhistoriska hav gick betydligt högre än idag. Klapperstenar har slipats runda av vågorna och gamla tångvallar och forntida vågors nötande syns idag som överväxta terrasser på strandängarna. Och de geologiska processerna pågår i denna stund. Sanden omformas till nya sandrevlar, stränderna växer och krymper omvartannat och Sandön och Surkenabben antar ständigt nya former.

Friluftsliv

Skåneleden (Kullaleden) går utmed kusten genom reservatet, från Utvälinge i öster till Svanshall i väster. I Farhult/Svarteland, vid den gamla skjutbanan, finns en rastplats med vindskydd (plats för 15-20 personer), toalett och eldstad. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och ta med ditt skräp hem.

Fågellivet lockar många fågelskådare. Bland annat till Sandön som står i förbindelse med land via en smal spång. Tänk på att det är fågelskydd med beträdnadsförbud i delar av reservatet under hela året eller under vår och sommar. På Sandön är det bara tillåtet att vistas på den östra halvan. Även badsugna lockas till badplatserna på Sandön och på några ställen längs stränderna. Vid en längre vandring kan du fortsätta in i reservaten som följer kusten längre västerut (Bölsåkra-Tranekärr Länk till annan webbplats. och Nabben Länk till annan webbplats.).

I kortfilmen om Jonstorp-Vegeåns mynning på Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. får du en presentation av området.

A varied nature reserve

The Jonstorp-Vegeåns Estuary Nature Reserve is very varied. There are woodlands alongside grazed coastal meadows and sand dunes. Where the river runs out into the sea, the fresh water mixes with the salt water, creating the estuary which teems with life. The shallow Skälderviken Bay stretches out from the shore, with its sandy bottom, eelgrass meadows, mobile sand banks and rich wildlife, including both harbour seals and porpoises.

Within the Reserve, where the sea slowly turns into land, the wide variety of habitats means that many species can find a home. In the shallow water, there are extensive areas of sandy sea bed without any plants, but there are also meadows of eel grass and stony areas with different types of seaweed. The wildlife is abundant – mussels and bristleworms hide in the sand and the eel grass meadows act as a nursery for flat fish and cod. At low tide, the sandy and muddy sea bed is exposed – providing a buffet for the birds along the shore.

Sand dunes and grazed coastal meadows

The tall marram grass has an incredible ability to stabilise drifting sand. It can grow through more than a metre of sand in one year and stabilises the sand into dunes, known as white dunes. Further inland, there are older grey dunes with mosses, lichens, shorter grasses and herbs.

The grey dunes then develop into dune heaths with heather and crowberry as the typical species. These nutrient poor coastal areas have been used for grazing for hundreds of years. They were a part of what was once Kulla Fälad; a large communal grazing area which stretched from north Öresund to Skälderviken.

Vegeåns mynning. Foto: Jörgen Nilsson

Vegeåns mynning. Foto: Jörgen Nilsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • tälta
 • ställa upp husbil/husvagn över natten
 • köra eller sjösätta vattenskoter eller jetski
 • vistas i område med beträdnadsförbud, se länkade kartbilagor nedan
 • kite- eller vindsurfa i områden med markering som anger ”förbud mot att kite- eller vindsurfa”, se länkade kartbilagor nedan

Kartbilagor Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. beträda eller vistas i område med markering som anger ”beträdnadsförbud hela året” på bifogade kartor, bilaga 5b och bilaga 5c (bilaga 1).

2. under perioden 1 april – 15 augusti beträda eller vistas i område med markering som anger ”beträdnadsförbud 1/4 ­- 15/8” på bifogad karta, bilaga 5c (bilaga 1),

3. under perioden 1 april – 15 juli beträda eller vistas i område med markering som anger ”beträdnadsförbud 1/4-15/7” på bifogad karta, bilaga 5a.

4. kite- eller vindsurfa i områden med markering som anger ”förbud mot att kite- eller vindsurfa” på bifogad karta, bilaga 6,

5. framföra farkost till sjöss i hastighet över 7 knop inom område med markering som anger ”max 7 knop” på bifogad karta, bilaga 7,

6. köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost,

7. starta eller landa med luftfartyg, eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg (inklusive modellflygplan) på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå, eller flyga drake,

8. medföra ej kopplad hund,

9. anordna tävling som kan inverka störande på naturmiljön,

10. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

11. uppföra någon form av anordning/anläggning eller placera ett för naturreservatet främmande föremål,

12. plocka hel, eller del av, växt eller svamp för kommersiellt bruk,

13. framföra eller parkera fordon i naturreservatets landområde annat än på för ändamålet upplåten väg eller parkeringsplats. Med väg avses anlagd allmän eller samfälld väg.

14. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande mellan kl 00.00 och 06.00, eller att tälta,

15. sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

16. elda med engångsgrill, eller göra upp eld annat än med medhavd ved eller stormkök på för eldning av förvaltaren särskilt anvisade platser,

17. använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor, luft-, fjäder- eller paintballvapen.

Vidare är det utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd förbjudet att:

18. fånga eller samla in insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

19. utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa naturmiljön.

Kartbilagor Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter uppdaterade 2018-08-01

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 1506 hektar

Kommun: Helsingborg, Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i Jonstorp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.231472, E 12.688028

Parkering i Farhult Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.222667, E 12.710750

Parkering i Utvälinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.219056, E 12.782694

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss