Kullaberg

Nästan var man än befinner sig i nordvästra Skåne kan man se Kullabergs silhuett mot horisonten. Kullabergs urbergsrygg sträcker ut sig i havet med klippbranter som stupar närmare 100 meter ner i havet. Den sönderskurna kusten med sina vikar och uddar bjuder på äventyr bland grottor och steniga stränder. Bergets dramatiska natur bjuder på gamla skogar, grönskande fäladsmarker och djupa raviner. Här bjuds på ett överflöd av naturupplevelser.

Stor naturvårdsinsats på östra Kullaberg

I höst tas ett stort steg för att fortsätta utveckla naturvärdena på östra Kullaberg. Stora delar av gran- och lärkplanteringar tas bort och ersätts av ädellövskog.

Läs mer om insatsen på östra Kullaberg här.

Undvik trängsel under helger och semester


Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Parkeringen är ofta full under helger och semester. Kanske cykla hit eller göra en långvandring genom området? Trängseln är störst vid entréer och rastplatserna intill. Nedan finns tips på reservat som brukar vara lite lugnare.

Nabben

Bölsåkra-Tranekärr

Jonstorp-Vegeåns mynning

Besökskartan - med alternativ runt om i Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

naturum Kullaberg

Kullaberg rymmer mycket mer än de branta klipporna längst ut på spetsen av halvön, men det är alltid bra att starta sitt besök på naturum som ligger vid Kullens fyr. Här kan man hitta information om Kullabergs växt- och djurliv och kanske passa på att klappa en sjöstjärna.

Variationsrik udde

Reservaten sträcker sig från fyren på uddens spets in till Arild. Här ligger underbara lövskogar med blomstrande vårblommor. Vegetationen är ofta mager och artfattig på Kullabergs urbergsrygg. Men i en del områden med mer näringsrik jord växer väldoftande ramslök tillsammans med gulsippor och skogsbingel. Den högsta punkten är Håkull, 187 meter över havet, och härifrån har man en fantastisk utsikt över omgivningarna. I bergets branter växer den speciella skog av lågväxande ek som kallas krattskog.

Ovanligt artrik flora och sällsynta fåglar

Variationen mellan klippor, sandstränder, skog och betesmark gör att antalet växter är osannolikt stort på Kullaberg. Här hittar man faktiskt mer än 2/3 av Sveriges växter.

Höst och vår sträcker både rovfågel och småfåglar förbi Kullaberg. Liksom vid Hovs hallar kan man efter västliga stormar hitta spännande havsfågelarter, som havssula, stormfågel och tretåig mås, hitblåsta från Atlanten. Pilgrimsfalken har funnit sin boplats på klipphyllorna på Kullaberg.

Livet under ytan

Kullabergs naturreservat skyddar också livet under ytan. I vattnen kring Kullaberg finns ett rikt fiskliv och här lever många olika havslevande varelser som sjöborrar, ormstjärnor, musslor och kräftdjur. Det är också hemvist till tumlaren, Sveriges egen släktning till delfinen. Vid klipporna på udden kan man sitta och titta efter tumlarens ryggfena som helt plötsligt dyker upp i vattnet. Det är inte ovanlig att se en hel flock tumlare om havsvattnet är stilla utan vågor.

Friluftsliv

Kullabergs naturreservat erbjuder bra friluftslivsmöjligheter. Flera markerade leder tar dig runt i området. Den röda slingan i söder är relativ lättgången och den blå i norr lite mer utmanande. Det finns även gula förbindelseleder som tar dig mellan de båda, samt mindre omarkerade stigar att följa. Skåneleden eller Kullaleden (SL5 Öresund, etapp 3) går genom reservatet och vidare runt hela Kullahalvön. Tänk på att det finns branta stup, framförallt ut mot havet. Utöver vandring kan området upplevas genom snorkling, fågelskådning, cykling, havskajakpaddling och tumlarsafari. I området finns flera rastplatser samt café och restaurang. Missa inte att besöka naturum längst ut på udden där du får bra naturvägledning. Parkeringsplatser och toaletter finns på flera ställen i reservatet. Närmaste busshållplats ligger i Mölle som är en cirka 5 km lång vandring från naturum. Under sommaren går det buss från Mölle till naturum. En härlig dagsutflykt är att ta bussen till Mölle och vidare till naturum för att sedan vandra genom Kullabergs naturreservat på röd eller blå stig och åka bussen hem från Arild.

The Archaean rock ridge of Kullaberg stretches out into the sea with rocky cliffs that drop 100 metres down to the water. The weathered coast, with its bays and capes entices you to find adventure among the caves and rocky beaches. The area's dramatic countryside offers ancient forest, verdant pasture commons and deep ravines. An abundance of natural experiences is served up.

A good place to start your visit is at the visitor centre at the Kullen lighthouse. You can find information here about the flora and fauna of Kullaberg and perhaps take the opportunity to touch a starfish.

More Than Just a Cape

The reserve stretches from the lighthouse at the tip of the cape in to Arild where you'll find broad-leaved woodlands mixed with open pasture commons. The vegetation is often thin and lacking in diversity on Kullaberg's rocky ridge, but, in one part of the area with more fertile soil, sweet-smelling wild garlic grows alongside Yellow Anemones and Dog's Mercury. The highest point is Håkull, 187 metres over sea level, from where you can get a fantastic view of the surroundings. A special kind of low-growing oak woodland covers the hill's steep slopes.

Diverse Flora and Bird Life

The variation of cliffs, sandy beaches, forest and pasture means that the number of plants is unbelievably high in Kullaberg. Here you will find more than two-thirds of Sweden's plant species.

In spring and autumn both birds of prey and small birds migrate past Kullaberg. As with Hovs Hallar, you can find exciting sea-bird species such as Gannet, Fulmar and Kittiwake here that have flown in on the winds of westerly storms. The Peregrine Falcon has found a home on the cliff ledges of Kullaberg.

Life Under the Surface

Kullaberg Nature Reserve also protects life under the surface. There is a diverse marine life in the waters around Kullaberg, with many different marine animals such as sea urchins, brittle stars, mussels and crustaceans. They are also home to the harbour porpoise, Sweden's very own miniature whale.

By the cliffs at the tip of the cape you can sit and look out for the porpoises' dorsal fins, which suddenly appear on the surface of the water. It is not uncommon to see a pod of porpoise hunting fish off the coast of Kullaberg.

Solnedgång vid Kullens fyr. Foto: Mostphotos

Kontakt

Naturvård
Pernilla Olsson

E-post pernilla.olsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 53


Övriga frågor

E-post Naturvårdsförvaltning Kullabygden

Telefon 010-224 10 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • störa djurlivet
 • plocka eller gräva upp blommor
 • vistas eller köra båt under perioden 1 mars till 15 juli inom de markerade områdena i kartbilagorna för Västra och Östra Kullaberg

Kartbilaga 1, beträdnadsförbud i Västra Kullaberg Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartbilaga 1, beträdnadsförbud i Östra Kullaberg Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar

- plocka eller gräva upp växter

- göra upp eld utom på särskilt anvisade platser under tid då eldningsförbud inte råder

- avsiktligt störa eller skada djurlivet

- medföra ej kopplad hund

- rida annat än på härför anvisade stigar eller områden (inom vissa betesmarker under tiden 15 november - 1 april)

- ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

- tälta utan länsstyrelsens tillstånd

- utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål

- framföra motordrivet fordon annat än på härför anvisad väg och plats

- parkera annat än på särskilt anvisad plats

- på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

- anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Det är även förbjudet att årligen under tiden 1 mars – 15 juli uppehålla sig, eller frambringa farkost, inom det område som framgår av Bilaga 1 östra Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.. Området omfattar allmänt vatten samt del av fastighet Krapperup 19:1.

Alla ovan nämnda föreskrifter gäller även i den marina delen nedan!

I den marina delen (från medelvattenlinjen vid stranden ut till 300m till havs) är det förbjudet att

- placera ut föremål eller andra anordningar på bottnen.

- insamla fastsittande marina växter, eller insamla eller fånga bottenlevande djur, dock ej fisk,

- utföra fisk- eller musselodling

- artificiellt påverka havsområdets bottenbeskaffenhet och vattenomsättning även innefattande deponering och dumpning av material

- från stranden släppa ut för floran och faunan skadliga ämnen

- lägga upp eller ankra fartyg eller husbåtar under längre tid än ett dygn utom när vädret inte medger fortsatt färd

- skada eller bortföra vrak eller delar av vrak samt till sådana hörande fasta eller lösa föremål som legat i området mer än 20 år.

Kartbilaga 1, beträdnadsförbud i Östra Kullaberg Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • plocka eller uppgräva växter
 • taga eller skada fågel, ägg eller bo eller vidtaga annan åtgärd som kan verka störande på djurlivet
 • släppa hund lös
 • ställa upp husvagn, husbil, tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning förutom på av förvaltaren anvisad plats
 • göra upp eld utom på särskilt anvisad och härför iordningställd plats
 • framföra fordon annat än på därtill upplåtna vägar
 • uppställa motordrivet fordon annorstädes än på därtill anvisad plats
 • anbringa tavla, plakat, affisch eller annan liknande anordning
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt
 • på annat sätt än genom fri gångpassage öster om Djupadal beträda reservatet utan att betala entréavgift under tid då sådan avgift upptages.

Det är även förbjudet att årligen under tiden 1 mars – 15 juli uppehålla sig, eller frambringa farkost, inom det område som framgår av Bilaga 1 västra Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.. Området omfattar allmänt vatten samt del av fastigheten Kullagården 1:2 inom naturreservatet Västra Kullaberg i Höganäs kommun.

Alla ovan nämnda föreskrifter gäller även i den marina delen nedan!

I den marina delen (från medelvattenlinjen vid stranden ut till 300m till havs) är det förbjudet att

 • placera ut föremål eller andra anordningar på bottnen
 • insamla fastsittande marina växter, eller insamla eller fånga bottenlevande djur, dock ej fisk
 • utföra fisk- eller musselodling
 • artificiellt påverka havsområdets bottenbeskaffenhet och vattenomsättning även innefattande deponering och dumpning av material
 • från stranden släppa ut för floran och faunan skadliga ämnen
 • lägga upp eller ankra fartyg eller husbåtar under längre tid än ett dygn utom när vädret inte medger fortsatt färd
 • skada eller bortföra vrak eller delar av vrak samt till sådana hörande fasta eller lösa föremål som legat i området mer än 20 år.

Kartbilaga 1, beträdnadsförbud i Västra Kullaberg Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1965 (östra) och 1971 (västra)

Storlek: 866 hektar (östra) och 487 hektar (västra)

Kommun: Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig

Pilgrimsfalken kan störtdyka i en hastighet över 320 km/h, en bedrift som gör att den ofta räknas som världens snabbaste djur! Pilgrimsfalken häckar på klipphyllor och behöver lugn och ro för att få överlevande ungar. Tänk på att det därför är förbjudet att klättra i klipporna mellan 1 mars till 15 juli.
Foto: Mostphotos, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne.