Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tursköpsskogen

Tursköpsskogen består av ädellöv- och lövsumpskog och är omgiven av fullåkersbygd. Denna skog har synnerligen stor betydelse som övernattningslokal för flyttfåglar. Särskilt viktigt är området för migrerande rovfåglar, men också för stora mängder tättingar och trastar. Svedberga kulle Öppnas i nytt fönster., ett annat skogsklätt naturreservat, ligger cirka 2,5 km nordväst om Tursköpsskogen medan naturreservatet Christinelunds ädellövskog Öppnas i nytt fönster. ligger cirka 7,5 km sydväst ut.

Viktig övernattningsplats för fåglar

Denna skogklädda ö som omges av öppen åkermark har stor betydelse som övernattningslokal för fåglar under vår- och höstflyttningen. Särskilt viktigt är det för fåglar som fiskgjuse, bivråk, sparvhök, ormvråk och lärkfalk. Men här finns även fåglar som uppehåller sig mer varaktigt. Bland rovfåglarna syns bl.a. pilgrimsfalk och havsörn under stora delar av året. Andra fåglar i reservatet är grönfink, gulsparv, björktrast, buskskvätta, och svartvit flugsnappare. Ornitologerna har efter inventering funnit 100 olika fågelarter i Tursköpsskogen.

Gammal ängsmark från järnåldern

År 1753 kallades området Tursköpings lund och var då en träd- och buskbärande äng. Troligen har marken använts som ängs- och betesmark sedan medeltid/järnålder. Vid storskiftet 1814 benämns området Tursköps ängar. Sedan 1900-talet har träden blivit allt mer dominerande i området.

Numera artrik ädellövskog med gamla träd och död ved

I skogen finns mycket grov ek, bok och avenbok. På sina ställen finns även lönn, klibbal, ask, björk och hassel. Den lerrika jorden bidrar samtidigt till ett rikt buskskikt med olika hagtornsarter, druvfläder och äkta fläder. På sina ställen finns äldre vidkroniga träd som minner om tiden som ängsmark med mer solljus och endast strödda träd och buskar.

Både mängden gamla, grova träd och mängden död ved bidrar till dagens höga artrikedom. Närmare 40 olika rödlistade arter har påträffats i området. 12 av dessa sällsynta arter är insekter. Två av de mer exklusiva är blåsvart brunbagge och bokoxe, som båda indikerar att det rör sig om en mycket värdefull ädellövskog.

Bland guldlocksmossa och oxtungsvamp

Rara mossor i reservatet har namn som platt fjädermossa, guldlocksmossa, skuggsprötmossa och vågig sidenmossa. Lavar som indikerar höga naturvärden är bokvårtlav, orangepudrad klotterlav, matt pricklav och violettgrå porlav. Tursköpsskogens mest exklusiva svamp är skillertickan men här finns också oxtungsvamp och svavelticka som är lite lättare att hitta.

Skogens gröna mattor

På marken breder en typisk lundflora ut sig. På våren syns mattor av vitsippor. På sina ställen dyker skogsbingel, stor häxört och storrams upp. Bland de mer iögonfallande arterna finns grönvit nattviol, blåsippa och Sankt Pers nycklar. Mest ovanlig bland blommorna är nog skogsveronikan.

Fladdermöss bor i ihåliga gamla träd

De gamla träden är dessutom hemvist för fladdermöss. Av de 19 fladdermusarter som finns i Sverige har sex arter påträffats i reservatet. Sannolikt har området även en mycket stor betydelse för migrerande fladdermöss.

Friluftsliv och tillgänglighet

Området saknar stigsystem och träd ligger på sina ställen över vägen som går genom området. Det kommer inte ställas i ordning några stigar eller anläggningar utöver en mindre parkeringsplats i den norra delen.

Bokskog. Foto: Johan Johnmark

Bokskog. Foto: Johan Johnmark

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • ställa upp husbil nattetid
 • elda annat än i friluftskök

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål eller kulturlämningar,
 2. ställa upp husbil eller motsvarande på angöringsplats mellan kl 00.00 – 05.00,
 3. ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,
 4. gräva upp eller på annat sätt skada växter (inklusive mossor), lavar eller vedlevande svampar. Gäller ej för insamling av enstaka beläggsexemplar under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna eller att arten är klassad som rödlistad samt att inrapportering sker av fyndet till Artportalen.
 5. elda annat än med friluftskök,
 6. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved
 7. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning (musikinstrument eller liknande)
 8. anordna tävling, träning eller liknande arrangemang,
 9. placera ut för reservatet främmande föremål.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd

10. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2021

Storlek: 31 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Hitta mig

Oxtungsvamp

Illustration: Katarina Månsson


Oxtungssvampen lever på äldre ekar. Du kan se den sticka ut långt ned på trädstammen. Med sin orangeröda eller brunröda hatt med vitgul undersida. Som färsk är svampen köttig och saftig. Speciellt är att den utsöndrar vinröda, saftdroppar både på hattens ovan och undersida. Oxtungsvampen orsakar brunröta och är tillsammans med svaveltickan en stor anledning till att det bildas ihåliga ekstammar. Dessa används som bohål av många fåglar och fladdermöss, men också av insekter som ekoxe och läderbagge.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 599.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss