Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Christinelunds ädellövskog

Christinelunds ädellövskog ligger nära kusten mot Öresund, mitt emellan Höganäs och Helsingborg. Skogen är en av de sista resterna av en tidigare starkt kulturpåverkad lövskog på inägomark. I reservatet finns bland annat en slåtteräng med hamlade lindar. Christinelund bär också spår från stenåldersbosättningar och förhistoriska sliprännor i sandsten. En omarkerad rundslinga på ca 1 km tar dig runt i den västra delen av reservatet.

Lövskog och vatten

Vegetationen i reservatet är varierande och präglad av frambrytande och översilande vatten. Ek, bok, lind, ask och al är vanliga, ofta tillsammans med ett buskskikt av bland annat hagtorn, hassel, och benved. På marken dominerar ofta skogsbingel. På torrare marker finns mest kruståtel. Älgört eller ramslök dominerar i fuktiga partier.

Rådjur och fåglar

Skogen ger ett gott skydd för en liten stam av rådjur. De täta buskagen hyser även många småfåglar. Gamla ihåliga träd är ypperliga boplatser för hålhäckande fåglar som skogsduva och kattuggla.

Restaurerad slåtteräng

I reservatet har en del av en gammal slåtteräng restaurerats. Intill ängen hävdas ett lindskogsparti som skottskog, det vill säga med återkommande nedskärning (hamling) av rot- och stubbskott. Skottskogsskärning syftade förr till att trygga traktens behov av vidjor och slanor för bland annat stängsel och redskap.

Fornlämningar

Omgivningarna är rika på fornlämningar, och i den närmaste omgivningen finns spår efter tre stenåldersboplatser. I bäcken finns förhistoriska sliprännor, dvs rännor i sandsten som uppstått där man slipat stenyxor. Vid en gård i sydöstra delen av reservatet har det legat en kvarnanläggning och längre upp i ravinen kan man se lämningarna efter en kvarndamm.

Friluftsliv

I den västra delen av reservatet finns en parkering och en ca 1 km lång rundslinga som är omarkerad. Slingan tar dig både genom ädellövskog med grov gammal ek och bok, samt till slåtteräng och löväng med topphuggna lindar som återkommande hamlas (beskärs).
Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Lövskog. Foto: Sanna Persson

Lövskog. Foto: Sanna Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda mer än med friluftskök
  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil
  • cykla eller rida utanför väg
  • parkera utanför p-plats

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål eller kulturlämningar,

2. tälta, eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande,

3. elda annat än med friluftskök,

4. cykla annat än på väg,

5. rida/köra med häst annat än på väg,

6. medvetet störa betesdjur,

7. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,

8. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

9. köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats,

10. parkera utanför anvisade parkeringsplatser,

11. plantera eller så in växter eller sätta ut djur,

12. dumpa trädgårdsavfall.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

13. fånga insekter, fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

14. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, snitsel, orienteringskontroll eller liknande annat än tillfälligt, högst tio dygn.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1970

Storlek: 33 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.132750, E 12.614444

Hitta mig

Skogsbingel.

Illustration: Martin Holmer


Skogsbingeln växer i den skuggiga och näringsrika ädellövskogen ofta tillsammans med bok. Den syns ofta i frodiga och marktäckande bestånd. Det kan vittna om att berggrunden har ett vulkaniskt förflutet. Skogsbingeln har olika hon- och hanplantor (tvåbyggare). En intressant växt som avbildades tillsammans med Carl von Linné på hundralappen som användes 1986 till 2017.

Mer information

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss