Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till oss.

Gör en intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan för ditt företag via vår e-tjänst. Du kan anmäla intresse för flera län. Tänk på att ditt företags intresseanmälan behöver förnyas varje år. Om förutsättningarna inom ditt företag ändras behöver anmälan justeras eller kompletteras.

Fördelning av uppdrag

Vid varje enskilt arkeologiskt uppdrag tar Länsstyrelsen ställning till vilket av de anmälda företagen som kan genomföra en undersökning med vetenskapligt god kvalitet och till en rimlig kostnad. Vi fördelar uppdragen antingen genom direktval eller ett anbudsförfarande.

När använder Länsstyrelsen direktval?

Om den förväntade kostnaden för en undersökning är under fem prisbasbelopp gör Länsstyrelsen ett så kallat direktval. Vi väljer då vilket företag som ska utföra uppdraget. Vårt val styrs av förutsättningarna för det enskilda uppdraget.

När startar Länsstyrelsen ett anbudsförfarande?

Ett anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in alla utförare att lämna anbud på en undersökning. Vårt urval sker sedan med hjälp av de kriterier som finns i varje förfrågningsunderlag. Vi inleder ett anbudsförfarande om:

  • kostnaden för undersökningen antas överstiga 20 prisbasbelopp
  • kostnaden överstiger 5 prisbasbelopp och exploatören har begärt ett anbudsförfarande.

Aktuella upphandlingar genom anbud

Här offentliggör vi alla större arkeologiska uppdrag som Länsstyrelsen upphandlar genom anbud. Alla undersökare är välkomna att lämna in sina anbud inom anbudsperioden.

Anbudsförfrågan inför arkeologisk undersökning av fastigheterna Åby 6:26 och Åby 6:151, diarienummer 431-7119-2022

Länsstyrelsen Östergötland inbjuder er att lämna anbud på arkeologisk undersökning enligt 2 kapitlet 13 § kulturmiljölagen. Undersökningen omfattar fyra boplatsområden, en färdväg och ett område med hällristningar (skålgropar), fornlämningsnummer L2009:2857, L2008:2803, L2008:2802, L2008:2845, 2008:2819 och L2021:8192.

Frågor med anledning av anbudsförfrågan ska senast den 7 mars 2023 skickas via e-post till petra.e.ojhage@lansstyrelsen.se eller ostergotland@lansstyrelsen.se. E-post ska rubriceras med ärendets diarienummer. Frågor och svar kommer att skickas ut samt offentliggöras Länsstyrelsens hemsida den 10 mars 2023.

Anbud ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 22 mars 2023 klockan 12.

Handlingar som rör upphandlingar kan även beställas av Länsstyrelsen per e-post: ostergotland@lansstyrelsen.se.

Anbudsunderlag (431-7119-2022) att ladda ner:

Förfrågningsunderlag.pdf Pdf, 328.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 Karta.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 Ansökninsgblankett.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3 Mall och kravspecifikation för undersökningsplan.word Word, 51.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 4 Mall och kravspecifikation för kostnadsberäkning.word Word, 49 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 5 Åby undersökningsområde.zip Zip, 2.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 6 Hörfors, Olle 2011: Två boplatser vid Stora Åby - Projekt E4 syd, RAÄ 133 och 158, arkeologisk slutundersökning.zip Zip, 44.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 7 Räf, Erika 2012: Boplats och vattenhål i Backasand. Arkeologisk utredning och arkeologiska slutundersökningar.zip Zip, 79.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 8 Samuelsson, Fredrik 2013: Elkabel vid Backasand. Arkeologisk förundersökning.zip Zip, 12.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 9 Sjölin Marita, Hagberg Linus, Petersson Maria 2022.zip Zip, 89.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar kring anbudet Word, 16.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Anbudsförfrågan inför arkeologisk undersökning av Anbud Klostergården, diarienummer 431-19437-2021

Länsstyrelsen i Östergötlands län inbjuder er att lämna anbud på arkeologisk undersökning enligt 2 kap 13 § kulturmiljölagen. Undersökningen omfattar en livsmedelsindustri i form av en damm (L2021:8243). Uppdragets förutsättningar beskrivs närmare i nedanstående förfrågningsunderlag med bilagor.

Frågor med anledning av anbudsförfrågan ska senast den 14 september 2022 skickas via e-post till caroline.t.eriksson@lansstyrelsen.se eller ostergotland@lansstyrelsen.se. E-post ska rubriceras med ärendets diarienummer. Frågor och svar kommer att skickas ut samt offentliggöras på Länsstyrelsens hemsida den 16 september 2022.

Anbud ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 28 september 2022 klockan 12:00.

Handlingar som rör upphandlingar kan även beställas av länsstyrelsen per e-post: ostergotland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens hantering av arkeologiska utredningar

Länsstyrelsen Östergötland godkänner enbart arkeologiska utredningar enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen (1988:950) som utförs efter föregående beslut av Länsstyrelsen.

Anledningen till detta är att Länsstyrelsen annars inte anser sig kunna garantera kvaliteten på den arkeologiska utredningens genomförande. Enligt regelverket kommer staten att vara tvungen att betala kostnaderna för arkeologiska undersökningar av fornlämningar som framkommer vid exploatering och som inte har upptäckts vid den arkeologiska utredningen. Under dessa förutsättningar är det skäligt att staten, i form av länsstyrelsen, också leder utredningsprocessen direkt för att på så vis förvissa sig om att resultaten håller en kvalitet som är godtagbar.

Länsstyrelsen ser dock positivt på framtagandet av exempelvis kulturmiljöanalyser eller arkeologiska förstudier samt övriga typer av kunskapsunderlag i tidiga skeden, till exempel i samband med miljökonsekvensbeskrivningar.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland