Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till oss.

Gör en intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan för ditt företag via vår e-tjänst. Du kan anmäla intresse för flera län. Tänk på att ditt företags intresseanmälan behöver förnyas varje år. Om förutsättningarna inom ditt företag ändras behöver anmälan justeras eller kompletteras.

Fördelning av uppdrag

Vid varje enskilt arkeologiskt uppdrag tar Länsstyrelsen ställning till vilket av de anmälda företagen som kan genomföra en undersökning med vetenskapligt god kvalitet och till en rimlig kostnad. Vi fördelar uppdragen antingen genom direktval eller ett anbudsförfarande.

När använder Länsstyrelsen direktval?

Om den förväntade kostnaden för en undersökning är under fem prisbasbelopp gör Länsstyrelsen ett så kallat direktval. Vi väljer då vilket företag som ska utföra uppdraget. Vårt val styrs av förutsättningarna för det enskilda uppdraget.

När startar Länsstyrelsen ett anbudsförfarande?

Ett anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in alla utförare att lämna anbud på en undersökning. Vårt urval sker sedan med hjälp av de kriterier som finns i varje förfrågningsunderlag. Vi inleder ett anbudsförfarande om:

  • kostnaden för undersökningen antas överstiga 20 prisbasbelopp
  • kostnaden överstiger 5 prisbasbelopp och exploatören har begärt ett anbudsförfarande.

Aktuella upphandlingar genom anbud

Här offentliggör vi alla större arkeologiska uppdrag som Länsstyrelsen upphandlar genom anbud. Alla undersökare är välkomna att lämna in sina anbud inom anbudsperioden.

Anbudsförfrågan inför arkeologisk utredning etapp 2 inom fastighet Linköping Erikstad 14:1, diarienummer 431-6644-2023

Länsstyrelsen inbjuder er att lämna anbud i form av förslag till undersökningsplan och kostnadsberäkning för arkeologisk utredning etapp 2 enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen. Utredningen omfattar ett område på cirka 27 hektar. Uppdragets förutsättningar beskrivs närmare i nedanstående förfrågningsunderlag med bilagor.

Frågor med anledning av anbudet ska senast den 11 mars 2023 skickas via e-post till enheten.for.kulturmiljo.ostergotland@lansstyrelsen.se. E-post ska rubriceras med ärendets diarienummer (431-6644-2023). Frågor och svar kommer skickas ut samt offentliggöras på Länsstyrelsens hemsida den 15 mars 2024.

Anbudet ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 28 mars 2024 klockan 12:00.

Handlingar som rör upphandlingen kan även beställas av Länsstyrelsen per e-post ostergotland@lansstyrelsen.se

 

Frågor och svar gällande anbud Linköping Erikstad 14:1, diarienummer 431-6644-2023

Inga frågor har inkommit till Länsstyrelsen gällande anbudet.

Anbudsförfrågan inför arkeologisk undersökning av fornlämningar L2008:5657 och L2008:5672 inom del av fastighet Borg 17:6 diarienummer 431-15442-2022

Länsstyrelsen inbjuder er att lämna anbud i form av förslag till undersökningsplan och kostnadsberäkning för arkeologisk undersökning av fornlämningar L2008:5657 (boplatsområde) och L2008:5672 (boplatsområde) 2 enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen. Undersökningsområdet är sammanlagt ca 17 500 kvadratmeter och är fördelat på två områden inom åkermark. Uppdragets förutsättningar beskrivs närmare i nedanstående förfrågningsunderlag med bilagor.

Frågor med anledning av anbudet ska senast den 19 juni 2024 skickas via e-post till arkeologi.ostergotland@lansstyrelsen.se. E-post ska rubriceras med ärendets diarienummer
(431-15442-2022). Frågor och svar kommer skickas ut samt offentliggöras på Länsstyrelsens hemsida den 25 juni 2024.

Anbudet ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 14 augusti 2024 klockan 12:00.

Handlingar som rör upphandlingen kan även beställas av Länsstyrelsen per e-post ostergotland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens hantering av arkeologiska utredningar

Länsstyrelsen Östergötland godkänner enbart arkeologiska utredningar enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen (1988:950) som utförs efter föregående beslut av Länsstyrelsen.

Anledningen till detta är att Länsstyrelsen annars inte anser sig kunna garantera kvaliteten på den arkeologiska utredningens genomförande. Enligt regelverket kommer staten att vara tvungen att betala kostnaderna för arkeologiska undersökningar av fornlämningar som framkommer vid exploatering och som inte har upptäckts vid den arkeologiska utredningen. Under dessa förutsättningar är det skäligt att staten, i form av länsstyrelsen, också leder utredningsprocessen direkt för att på så vis förvissa sig om att resultaten håller en kvalitet som är godtagbar.

Länsstyrelsen ser dock positivt på framtagandet av exempelvis kulturmiljöanalyser eller arkeologiska förstudier samt övriga typer av kunskapsunderlag i tidiga skeden, till exempel i samband med miljökonsekvensbeskrivningar.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss