Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till oss.

Gör en intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan för ditt företag via vår e-tjänst. Du kan anmäla intresse för flera län. Tänk på att ditt företags intresseanmälan behöver förnyas varje år. Om förutsättningarna inom ditt företag ändras behöver anmälan justeras eller kompletteras.

Fördelning av uppdrag

Vid varje enskilt arkeologiskt uppdrag tar Länsstyrelsen ställning till vilket av de anmälda företagen som kan genomföra en undersökning med vetenskapligt god kvalitet och till en rimlig kostnad. Vi fördelar uppdragen antingen genom direktval eller ett anbudsförfarande.

När använder Länsstyrelsen direktval?

Om den förväntade kostnaden för en undersökning är under fem prisbasbelopp gör Länsstyrelsen ett så kallat direktval. Vi väljer då vilket företag som ska utföra uppdraget. Vårt val styrs av förutsättningarna för det enskilda uppdraget.

När startar Länsstyrelsen ett anbudsförfarande?

Ett anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in alla utförare att lämna anbud på en undersökning. Vårt urval sker sedan med hjälp av de kriterier som finns i varje förfrågningsunderlag. Vi inleder ett anbudsförfarande om:

  • kostnaden för undersökningen antas överstiga 20 prisbasbelopp
  • kostnaden överstiger 5 prisbasbelopp och exploatören har begärt ett anbudsförfarande.

Aktuella upphandlingar genom anbud

Här offentliggör vi alla större arkeologiska uppdrag som Länsstyrelsen upphandlar genom anbud. Alla undersökare är välkomna att lämna in sina anbud inom anbudsperioden.

Anbudsförfrågan inför arkeologisk undersökning av Pryssgården, Norrköpings kommun, dnr 431-15712-2021

Länsstyrelsen i Östergötlands län inbjuder dig att lämna anbud på arkeologisk undersökning enligt 2 kap 13 § kulturmiljölagen. Undersökningen omfattar ett boplatsområde (L2009:5959) och två bytomter (L2008:8327 och L2008:2266). Uppdragets förutsättningar beskrivs närmare i nedanstående förfrågningsunderlag med bilagor.

OBS! Länsstyrelsen förlänger anbudstiden med tre veckor. Anbuden ska därmed ha inkommit till Länsstyrelsen i Östergötlands län senast fredagen den 15 april 2022 kl 12.00.

Förlängningen föranleds av att en aktör inte fick information om anbudet enligt sändlista.

Frågor med anledning av anbudsförfrågan ska senast den 16 februari 2022 skickas via e-post till caroline.t.eriksson@lansstyrelsen.se eller ostergotland@lansstyrelsen.se. E-post ska rubriceras med ärendets diarienummer. Frågor och svar kommer att skickas ut samt offentliggöras på Länsstyrelsens hemsida den 18 februari 2022.

Handlingar som rör upphandlingar kan även beställas av länsstyrelsen per e-post: ostergotland@lansstyrelsen.se

Inkomna frågor och svar inför arkeologisk undersökning av Pryssgården, Norrköpings kommun, dnr 431-15712-2021

Fråga 1: Vi skulle behöva shp:er över schakt, arkeologiska objekt och topografiska objekt. Går det möjligen att lägga upp dem på Länsstyrelsens hemsida?

Svar 1: Arkeologerna SHM har tillhandahållit shp-filer som kan laddas ner från länk nedan. Vi skickar även ut zip-filen till aktörer enligt sändlista.

Fråga 2: Vår första fråga gäller teckenbegränsningen för två av fälten i mallen för undersökningsplanen. I fältet Fornlämningsmiljö och kunskapsläge anges max 10 000 tecken. Gäller det båda rutorna, inklusive referenserna?

I fältet Vetenskaplig inriktning anges 10 000 tecken. Är detta teckenbegränsningen för samtliga tre rutor, inklusive referenserna?

Svar 2: Teckenbegränsningen gäller exklusive referenserna. Däremot ska båda rutorna under vetenskaplig inriktning begränsas till max 10 000 tecken inklusive blanksteg.

Fråga 3: Under rubriken Genomförande i fältet Metod anges att vi kan bifoga 4 kartor. Kan vi bifoga ytterligare figurer/bilder/kartor i undersökningsplanen andra delar?

Svar 3: Anbuden ska enbart innehålla de bilagor som efterfrågas, d v s max fyra kartor, två tabeller samt en jämställdhetsplan.

Länsstyrelsens hantering av arkeologiska utredningar

Länsstyrelsen Östergötland godkänner enbart arkeologiska utredningar enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen (1988:950) som utförs efter föregående beslut av Länsstyrelsen.

Anledningen till detta är att Länsstyrelsen annars inte anser sig kunna garantera kvaliteten på den arkeologiska utredningens genomförande. Enligt regelverket kommer staten att vara tvungen att betala kostnaderna för arkeologiska undersökningar av fornlämningar som framkommer vid exploatering och som inte har upptäckts vid den arkeologiska utredningen. Under dessa förutsättningar är det skäligt att staten, i form av länsstyrelsen, också leder utredningsprocessen direkt för att på så vis förvissa sig om att resultaten håller en kvalitet som är godtagbar.

Länsstyrelsen ser dock positivt på framtagandet av exempelvis kulturmiljöanalyser eller arkeologiska förstudier samt övriga typer av kunskapsunderlag i tidiga skeden, till exempel i samband med miljökonsekvensbeskrivningar.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland