Snöfall i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Du som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från oss.

Ansökan om tillstånd

Tillstånd enligt kulturmiljölagen kan endast beviljas för en fysisk eller juridisk person. Tillstånd till icke namngiven medsökande kan därför inte lämnas.

Ansökan om tillstånd att använda och medföra metallsökare ska innehålla:

  • Verksamhetens ändamål (syfte) med angivande av varför sökanden vill använda och medföra metallsökare samt hur verksamheten ska genomföras, det vill säga om man avser att gräva efter föremål eller enbart ska söka efter borttappade föremål på markytan.
  • Personnummer eller motsvarande identitetsuppgifter eller organisationsnummer
    och kontaktuppgifter för den person som tillståndet ska gälla för.
  • Vilken period samt inom vilket geografiskt område sökanden vill använda och medföra metallsökare.
  • Bifogad karta med områdets begränsning markerad i tillräckligt stor skala med kartskalan angiven.
  • Kontaktuppgifter till fastighetsägaren, och samtycke från fastighetsägaren om ändamålet inte omfattas av allemansrätten, det vill säga om man inom sökområdet ska gräva efter föremål.
  • Observera att handläggning av ärendet inte inleds innan avgiften inkommit till länsstyrelsen.

Om ansökan inte uppfyller dessa krav kan ansökan avvisas. 

Samtycke från fastighetsägare

Markägarens samtycke ska erhållas om man avser att göra annat än att färdas och vistas hänsynsfullt utanför fastighetsägarens hemfridszon. Att gräva upp föremål kräver således samtycke från fastighetsägare. 

Förenklad handläggning 

För att göra det enklare att ansöka och snabbare att få tillstånd utifrån 2 kap 18-20 §§ KML har Länsstyrelsen tagit fram nya rutiner med förenklad handläggning. Förenklad handläggning kan ske av de ansökningar som avser de av Länsstyrelsen utvalda strandområdena 1-15 som finns markerade i de länkade kartutsnitten. I ansökningsblanketten räcker det att ange vilket/vilka strandpartier (med namn och nummer tagna från de länkade kartorna). På dessa utvalda områden kan tillstånd beviljas för högst två år i taget. OBS att avgiften är 870 kronor för varje geografiskt avgränsat område! 

Kostanden från och med den 1 januari 2020 ökar till 870 kronor per tillstånd och område, utifrån Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191), Utfärdad den 14 november 2019.

Kartor för strandområden 1-15 Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Handläggningstid

Handläggningstiden för ansökningar med förenklad handläggning är relativt kort, i allmänhet 4-6 veckor. Om ansökan berör andra områden kan handläggningstiden bli betydligt längre beroende på en mer noggrann granskning av områdets fornlämningsmiljö, topografi, markslag och andra aspekter som kan påverka risken för att påträffa fornfynd eller ej kända fornlämningar. Vidare spelar sökområdets storlek även in på handläggningstiden.

Områden där tillstånd inte kan ges

Tillstånd kommer inte att ges i fornlämningsmiljöer och i områden som bedöms ha en kulturhistorisk relevans och vetenskapligt värde. Om det vid en exploatering hade initierats en arkeologisk utredning för att kontrollera närvaron av dold fornlämning - kan inte metallsökning tillåtas. I områden där det finns modernare kulturlämningar, såsom torp, dansbanor och lämningar efter kalla kriget, kommer Länsstyrelsen att pröva varje enskilt fall enligt KML.

Övrigt

Ett tillstånd att använda eller medföra metallsökare ges efter en prövning enligt 2 kap 18-20 §§ KML och gäller bara rätten att använda eller medföra metallsökare. Sökanden ansvarar för att metallsökningen sker på ett sätt som överensstämmer även med lagstiftningen i övrigt. Till exempel ska markägaren kontaktas och ge sin tillåtelse innan man får gräva i marken. För naturreservat och andra skyddsområden gäller särskilda föreskrifter. Det är exempelvis i regel förbjudet att gräva i naturreservat. Inom naturreservat och andra skyddsområden kan det krävas dispens enligt miljöbalken. 

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 870 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller. Du måste betala avgiften oavsett om du får tillstånd eller inte.

Du betalar in ansökningsavgiften till länsstyrelsens bankgironummer 5050-3671. Ange för och efternamn, diarienummer samt projektnummer 7243113. Se även information på ansökningsblanketten. Observera att länsstyrelsen inte kommer att påbörja handläggning av din ansökan innan ansökningsavgiften är inbetald. Avgiften tas alltså ut oavsett om tillstånd beviljas eller inte.

Blankett för förenklad ansökan om tillstånd att använda metallsökare Word, 48.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för ansökan om tillstånd att använda metallsökare Word, 76.6 kB, öppnas i nytt fönster. 

 Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss