Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Transport och hantering av avfall

Du som yrkesmässigt transporterar eller hanterar avfall i Sverige behöver tillstånd eller göra en anmälan till Länsstyrelsen.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du som genomför yrkesmässiga transporter ska ansöka om tillstånd om du ska

 • transportera farligt avfall
 • transportera icke-farligt avfall som överstiger 10 ton eller 50 kubikmeter per kalenderår.

Du som transporterar avfall som uppkommit i eller i samband med din egen yrkesmässiga verksamhet behöver ansöka om tillstånd om mängden avfall som ska transporteras överskrider 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per kalenderår.

Som avfall i egen verksamhet räknas:

 • avfall som uppkommer i den egna verksamheten
 • avfall som uppkommer i samband med service, underhållsarbete hos en annan verksamhetsutövare.

Ditt tillstånd gäller 5 år

Tillstånden för farligt avfall gäller vanligtvis i fem år. Tillstånd för icke-farligt avfall kan gälla tills vidare men kan också vara tidsbestämda. När tillståndstiden tagit slut får du lämna in en ny ansökan om du vill fortsätta transportera avfall.

När räcker det med en anmälan?

Anmäl till Länsstyrelsen om din verksamhet

 • transporterar andras avfall yrkesmässigt om
  • mängden icke-farligt avfall är mindre än 10 ton eller 50 kubikmeter per kalenderår. Varje enskild transport får inte vara större än 1 ton eller 5 kubikmeter.
 • transporterar eget avfall om
  • mängden farligt avfall är mindre än 100 kilo eller 100 liter per kalenderår
  • du ska transportera avfall som är undantaget från tillståndsplikten
  • mängden icke-farligt avfall överstiger 10 ton eller 50 kubikmeter per kalenderår.
 • är handlare eller mäklare av avfall.
 • samlar in farligt avfall yrkesmässigt. Det kan till exempel vara om du
  • har en butik
  • är skrotsamlare
  • är en producent vars kunder lämnar in elektronikavfall.

Du behöver bara anmäla insamlingsverksamheten och inte varje samlingsplats.

Din anmälan gäller 5 år

Anmälan för farligt avfall gäller för fem år. Lämna in en ny anmälan om du tänker fortsätta med transporterna. Om dina transporter gäller icke-farligt avfall gäller din anmälan tills vidare.

Tillfällig transport av farligt avfall

Om du tillfälligt behöver transportera farligt avfall som inte är normalt exempelvis vid en olycka, behöver du inte anmäla detta. Mängden får inte överstiga 100 kg eller 100 liter. Det får inte heller vara avfall som har tillståndsplikt.

Ingen anmälan behövs om tillstånd redan finns

Du behöver inte lämna in en anmälan om du redan har ett tillstånd till transport av avfall.

Avgifter

 • Anmälan: 320 kronor.
 • Transporttillstånd för farligt avfall med/utan övrigt avfall: 2 900 kronor.
 • Transporttillstånd för endast övrigt avfall: 1 660 kronor.

Betalning i vår e-tjänst

När du skickar in ansökan via vår e-tjänst kan du välja att betala direkt i e-tjänsten med kort (Visa eller Mastercard) eller till bankgiro med OCR-nummer. Uppgifter om bankgiro och OCR-nummer får du i samband med att du skickat in ansökan via e-tjänsten.

Utländska transportörer

Om du har ett utlandsregistrerat företag behöver du använda en annan e-tjänst som heter ”Application for transporting non-hazardous and hazardous waste in Sweden” för att anmäla ditt företag till Länsstyrelsen. Informationen och e-tjänsten är på engelska men det går bra att besvara frågorna på något nordiskt språk. Du som ska anordna en gränsöverskridande transport av avfall är också ansvarig för att ta reda på vilka krav som gäller för den aktuella transporten.

Avfall som alltid måste transporteras med tillstånd

Vid transport av avfall som innehåller något av dessa behöver du alltid tillstånd till transport av avfall:

 • kvicksilver som utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor
 • cyanid
 • kadmium
 • PCB-produkter.

Avfall som är undantagna från tillståndsplikten

Följande avfallsslag är undantagna från tillståndsplikten:

 • avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier (avfallstyp 02 01 08*)
 • flygaska och pannaska från oljeförbränning (avfallstyp 10 01 04*)
 • smittförande avfall (avfallstyper 18 01 03* och 18 02 02*)
 • asbestinnehållande avfall (avfallstyper 06 07 01* och 17 06 01*)
 • avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (19 01 05*, 19 01 06*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 13* och 19 01 15*).

Om dessa typer av avfall uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet behöver du lämna in en anmälan till Länsstyrelsen för att få transportera dessa. En anmälan räcker även om mängden avfall överstiger 100 kg eller 100 liter per år.

Kontrollera avfallstransportörer

I vårt webbregister Kontrollera avfallstransportörer kan du kontrollera företag med gällande tillstånd och anmälningar för transport och hantering av avfall.

Webbregistret Kontrollera avfallstransportörer Länk till annan webbplats.

Kan man överföra yrkestrafiktillstånd från en firma till en annan? (exempelvis om en enskild näringsidkare blir aktiebolag)

Du kan inte överföra yrkestrafikstillstånd från en firma till en annan. Yrkestrafiktillstånd är bundna till personen/företaget de ges för. I ett sådant fall behövs ett nytt yrkestrafiktillstånd från Transportstyrelsen.

Hur ska ett transportdokument utformas utifrån anteckningskyldigheten?

I Bilaga 2 i beslutet finns det uppgifter om anteckningsskyldighet och om vad ett transportdokument ska innehålla. Har du vidare frågor kontakta aktuell tillsynsmyndighet (i regel kommunen där verksamheten bedrivs).

Vår leverantör har sitt transporttillstånd i ett annat län. Får de transportera åt oss?

Företaget får transportera åt er. Företag gör en anmälan/ansökan i det län där verksamheten har sitt säte men tillståndet är giltigt i hela Sverige.

Bedriver jag yrkesmässig transport eller transport av avfall som uppkommit i en yrkesmässig verksamhet?

Yrkesmässig transport innebär att din verksamhet i första hand går ut på att transportera avfall åt andra medan avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet innebär avfall som uppkommit i den egna verksamheten.

Om sökande anlitar en extern avfallstransportör behöver man inte ansöka om ett tillstånd till transport av avfall hos Länsstyrelsen, utan då är det avfallstransportören som behöver ha tillståndet. Om sökande själv transporterar avfallet behöver en ansökan eller anmälan om transport av farligt avfall göras hos Länsstyrelsen.

Gäller min anmälan om transport av <100 kg/kalenderår för alla mina anläggningar? (exempelvis bensinstationer)

Din anmälan gäller inte för alla anläggningar. Du behöver göra en anmälan för varje anläggning. Alternativet är att ansöka om tillstånd för transport av avfall för hela verksamheten.

Kan Länsstyrelsen göra min ansökan?

Du behöver själv fylla i och skicka in din ansökan, men vi hjälper dig gärna. Det underlättar handläggningen om du har eventuella intyg som yrkestrafiktillstånd och/eller ADR-intyg i de fall de behövs för det tillstånd av transport av avfall du ska göra.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt tillstånd eller bekräftelse på anmälan?

Målsättningen är att handläggningstiden inte ska vara längre än 40 dagar för ansökan om tillstånd och 30 dagar för anmälan.

Handläggningstiden beror främst på om ansökan/anmälan har de uppgifter som behövs och när betalningen görs.

Behöver jag två skilda tillstånd för farligt- respektive icke-farligt avfall?

Du behöver inte två skilda tillstånd för farligt/icke-farligt avfall. Det är dock viktigt om du ansöker om tillstånd till transport av farligt avfall och även vill ha tillstånd till transport av icke-farligt avfall att du då anger det i ansökan.

Varför avslogs/avskrevs/avisades min ansökan?

Det kan bero på flera olika anledningar, men vanligast är att sökande inte kompletterat ansökan/anmälan innan sista svarsdatum, att betalning inte har gjorts eller att Länsstyrelsen bedömer att sökande inte har personella, tekniska eller ekonomiska kriterier som behövs. Detta föregås alltid av en kompletteringsbegäran.

En anmälan/ansökan görs alltid i det län där företaget har sitt säte. Det är viktigt att sökanden redan har de eventuella intyg som krävs för att få ett tillstånd innan en ansökan görs hos Länsstyrelsen, annars kan ansökan komma att avslås.

Behöver jag ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen om jag anlitar en extern avfallstransportör?

Du behöver inte ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen om du anlitar en extern avfallstransportör. Avfallstransportören som du anlitar behöver ha tillstånd för transport av farligt avfall och de rätta intygen. Är du osäker på om ditt gods klassas som farligt gods är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har den fulla insynen i denna fråga.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss