Hantering av extremväder inom lantbruk och djurhållning

Extremväder som torka och kraftig nederbörd kan drabba lantbruksföretag och djurhållare hårt. På den här sidan samlar vi information relevant för just lantbrukare och djurhållare.

Foderbrist och betesförmedling

Långvarig torka kan leda till brist på tillgängligt foder. Använd gärna vår betesförmedling för att få tillgång till mer betesmark och förebygga foderbrist. Förmedlingen sammanför djurägare i behov av betesmarker med markägare som har betesmarker men saknar betesdjur.

Länsstyrelsens betesförmedling i Östergötland

Om torka och foderbrist (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handla med foder med länder utanför och inom EU (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hästar och torka – tips till dig som har hästar

Stora delar av Sverige är i år påverkat av torka, med följder som innebär att beten torkar bort och att förstaskörden av vallfoder på många håll varit väsentligt mindre än normalt. Det är för tidigt att avgöra hur allvarliga konsekvenserna blir, men du som håller hästar gör klokt i att hålla dig informerad kring vad som kan vara viktigt att tänka på avseende beten och planera din grovfoderanskaffning med god framförhållning. Vi nås av information om att många funderar på att importera foder – något som kan innebära stora risker för att få in djur- och växtsmittor eller ogräs som inte i dag finns i Sverige. Nedan har vi samlat länkar med viktig information kring dessa frågor som vi hoppas kan underlätta för dig med hästar.

Hjälp dina betesdjur vid torka och värme (SVA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Producera och hantera foder på lantbruk och annan primärproduktion (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrering av primärproduktion | Länsstyrelsen Östergötland

Att tänka på vid import av grovfoder (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så utfodrar du hästen vid foderbrist (HästSverige) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till HästSverige (LRF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Påverkan på jordbrukarstöd

Om tillväxten av spannmål, grovfoder och halm blir begränsad på grund av torka har Länsstyrelsen beredskap att gå ut med information om att vi inte fattar beslut om avdrag på utbetalningarna för att skörda trädor i områden med kompensationsstöd och skyddszoner.

Undantag för skörd och gödsling av mellangröda/fånggröda

Uppdaterad 2023-07-12

Trots att vädret under juli månad har erbjudit mer regn har den extremt torra försommaren orsakat och kommer fortsätta skapa långvarig foderbrist. Länsstyrelsen Östergötland har därför fattat ett beslut som innebär större möjligheter att skörda foder utan att få avdrag på jordbrukarstöden. Vi kommer inte göra avdrag för stödet kolinlagring och minskat kväveläckage för de fång- eller mellangrödor som skördas före den 10 oktober 2023. Detta för att ytterligare möjliggöra foderproduktion till djuren. Beslutet gäller för lantbrukare vars ansökan om jordbrukarstöd handläggs vid Länsstyrelsen i Östergötland.

Inriktningsbeslut om undantag från villkorsavdrag med anledning av torka (2023-07-12) Pdf, 122.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Undantag för träda, skyddszoner och betesmark på grund av torkan

Uppdaterad 2023-06-15

Den extremt torra försommaren har orsakat och kommer fortsätta skapa långvarig foderbrist. Vi kommer därför inte göra avdrag för skyddszoner som skördas före den 1 augusti 2023. Vi kommer inte heller räkna trädor inom kompensationsstödområden som skördas före den 1 augusti 2023 som grovfodergröda. Lantbrukare tillåts därmed skörda sina trädor och skyddszoner utan att det påverkar deras jordbrukarstöd för stödår 2023. Undantaget i beslutet gäller även slåtter av betesmark, tillskottsutfodring i betesmarker och slåtterängar samt skörd av slåtterängar genom bete eller slåtter.

Beslutet gäller för lantbrukare vars ansökan om jordbrukarstöd handläggs vid Länsstyrelsen i Östergötland. Du som lantbrukare behöver inte höra av dig till Länsstyrelsen för att nyttja undantaget i beslutet, och ska inte ändra grödkod i din ansökan om jordbrukarstöd (SAM-ansökan).

Inriktningsbeslut om undantag från villkorsavdrag med anledning av torka (2023-06-12) Pdf, 146.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vattenförsörjning för djur

Om det finns risk att din brunn sinar är det bra att tidigt fundera på alternativ vattenförsörjning. Har du frågor om vattenförsörjning till lantbruksdjur så vänd dig i första hand till din kommun.

I vissa situationer kan det bli aktuellt med vattenuttag från sjöar och vattendrag. För uttag av vatten till lantbrukets djur behövs vanligtvis inget tillstånd eftersom de omfattas av undantag i miljöbalken. Däremot är det viktigt att försäkra sig om att vattenuttaget inte skadar miljön eller någon annans möjlighet till uttag.

Beroende på djurslag och produktionstyp kan vatten från sjöar och vattendrag fungera som alternativ om vattnet i brunnen inte räcker till, men var uppmärksam på om bytet av vattenkälla påverkar djurbesättningens hälsa. Ytvatten kan vara kontaminerat med både smittämnen och kemiska ämnen, därför är det viktigt att redan i förväg undersöka om det tilltänkta ytvattnet kan utgöra en lämplig vattenkälla eller om planering för andra alternativ behövs.

Djurens behov av vatten och krav på kvaliteten varierar mellan djurslag, vad djuren äter, allmänkondition, aktivitetsnivå, produktion och så vidare. Det är du som djurägare och livsmedelsproducent som är skyldig att se till att vattnet är av tillräckligt god kvalitet så att det inte drabbar djuren eller livsmedelssäkerheten negativt.

Frågor och svar om vattenbrist och torka

Om vattenbrist (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om vattnet i min brunn sinar och jag inte kan tillgodose djurens vattenbehov? Hur regleras detta i djurskyddslagen?

Vatten är en förutsättning för att djur ska överleva och behöver ges i den mängd som djurslaget kräver. Djurskyddslagen specificerar att djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Lagen säger också att fodret och vattnet ska vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras. Läs mer om vatten till djur på Jordbruksverkets hemsida eller välkommen att ringa till Länsstyrelsens servicetelefon för djurskydd 010-2235144 som är öppen alla vardagar 9.00-12.00.

Källa: Jordbruksverket

Korna går ute och betet är nästan slut på grund av torkan. Får jag ta in djuren och utfodra dem inne i stället?

Det finns inget som hindrar att djuren utfodras inomhus istället. Djuren ska hållas på bete i den utsträckning som anges i regelverket. Reglerna hindrar inte att man utfodrar djuren inomhus eller för den delen på åkermarksbete. Betet behöver alltså inte utgöra hela djurens foderstat under betesperioden. Läs mer om bete och utevistelse på Jordbruksverkets hemsida eller välkommen att ringa till Länsstyrelsens servicetelefon för djurskydd 010-2235144 som är öppen alla vardagar 9.00-12.00.

Källa: Jordbruksverket

Får jag skörda vass och använda det som foder till mina djur?

Är området över en hektar stort ska det anmälas som 12:6 samråd till Länsstyrelsen. Skörd av vass eller klippning under en hektar kan göras utanför fåglarnas häckningsperiod. Det krävs inget formellt tillstånd för att slå vass i mindre skala, men du behöver meddela Länsstyrelsen innan du börjar. Markägare och vattenrättsinnehavare måste tillåta att du slår vassen i det aktuella området.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss