Frågor och svar om vattenbrist och torka

Bild på droppe i vatten.

Här samlar vi information, frågor, svar och länkar om vattentillgången i Östergötland.

Inriktningsbeslut om undantag från villkorsavdrag med anledning av torka

För att ta hänsyn till torkan fattade Länsstyrelsen Östergötland den 12 juni 2023 ett inriktningsbeslut för hela länet som möjliggör foderskörd på mark i träda. Beslutet gäller till och med 31 juli 2023. Lantbrukare behöver inte höra av sig till länsstyrelsen för att nyttja undantaget i beslutet.

Inriktningsbeslut om undantag från villkorsavdrag med anledning av torka Pdf, 146.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppmaning till länets markägare: Upplåt er mark för skörd och bete

Vad är grundvatten?

Grundvatten är det vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda. Vatten finns normalt på alla nivåer i jorden och i berggrunden. Med hänsyn till vattnets uppträdande kan man särskilja en övre zon, den omättade zonen eller markvattenzonen (där det även finns luft i porerna), och en nedre, den mättade zonen eller grundvattenzonen. Det mesta av vattnet i sjöar och vattendrag kommer från grundvatten.

Källa: Sveriges geologiska undersökning

Hur mycket regn/nederbörd behövs det för att situationen ska förbättras?

Tiden på året har stor betydelse för grundvattenbildningen. Under en sommarmånad brukar det mesta av nederbörden avdunsta eller tas upp av vegetationen. Det kan då behövas dubbelt så mycket nederbörd som normalt för att det ska bildas grundvatten. Under hösten, däremot, brukar normala nederbördsmängder räcka. Det beror också på vilken vattenhalt marken har och vilken jordart det är. Om marken är uttorkad behövs stora nederbördsmängder för att grundvatten ska bildas. I mark som är mättad med vatten, däremot, kan grundvatten bildas redan vid måttliga nederbördsmängder.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar, Sveriges geologiska undersökning

När under året brukar grundvattennivån vara som lägst?

I Götaland och större delen av Svealand brukar grundvattennivåerna vara som lägst under perioden augusti till september. I större delen av Norrland är nivåerna lägst i mars och april.

Källa: Sveriges geologiska undersökning

Vad innebär ett bevattningsförbud?

Reglerna kan se lite olika ut i olika kommuner. Men i de flesta är det inte är tillåtet att vattna med vattenslang eller vattenspridare. Däremot går det bra att vattna i trädgården med vattenkanna. Det innebär också att det är förbjudet att ta vatten från våra åar för att vattna fält eller i trädgården. Titta på din kommuns webbplats för att få reda på vad som gäller i just din kommun.

Vad gör jag när vattnet nästan är slut/helt slut i min brunn?

Titta på din kommuns webbplats om enskilda brunnar eller kontakta din kommuns miljöförvaltning. Här får du information om hur du kan hämta vatten. Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att det finns vatten i din brunn, och att den håller rätt kvalitet. Är det låga vattennivåer generellt behöver man vara sparsam med vattnet om man har egen brunn. Det kan behövas mycket nederbörd och kan ta lång tid innan nivåerna i grundvattnet är återställda. I extrema fall kan dock brunnen sina, och man behöver akut hjälp.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar

Jag ska borra ny brunn – kan det påverka mina grannars brunnar?

Ja, det finns en viss risk, även om den är relativt liten. Det är viktigt att brunnen blir rätt utförd så att den inte orsakar problem på lång sikt. Om brunnsborraren följer kraven i Att borra brunn för energi och vatten – en vägledning (Normbrunn -07) minskar riskerna betydligt.

Exempel på oönskade effekter som kan uppstå:

  • I områden med saltvattenrisk, till exempel i kustnära områden, kan en djup brunn eller ett stort vattenuttag innebära att risken för saltvattenpåverkan ökar.
  • På grund av de stora luftmängder och det tryck som fordras vid dagens sänkhammarutrustningar kan borrningen i enstaka fall medföra att borrkax eller annan sprickfyllnad kommer in i grannens brunn. I de flesta fall räcker det med att du pumpar rent brunnen för att denna olägenhet ska upphöra. Det är också lämpligt att grannen har sin pump avstängd medan borrningen pågår. Då slipper grannen pumpa in grumligt vatten från din borrning.
  • Vattentillgången kan minska i brunnar i närheten av en ny brunn om vattentillgången är liten. Det är i de flesta fall mycket svårt att klarlägga om det är den nya brunnen som orsakat minskningen eftersom det oftast inte gjorts någon provpumpning innan den nya brunnen anlades.
  • Det kan vara bra att låta göra en analys av vattnet i grannens brunn innan borrningen genomförs. Om någon olägenhet med vattnet senare skulle uppstå kan en vattenanalys vara bra att ha för att reda ut orsaker och ansvar.

Källa: Sveriges geologiska undersökning

Hur mycket vatten kan jag få om jag borrar en brunn?

Det är mycket svårt att ge ett exakt svar på hur mycket vatten du kan få i din brunn. Viss vägledning kan du få av informationen om vattenkapaciteten hos de brunnar som registrerats i SGUs brunnsarkiv. Informationen finns i kartvisaren ”Brunnar” på SGUs webbplats. Om information om en befintlig brunn finns i Brunnsarkivet får man ett mer exakt svar om vattenmängd.

Några råd:

  • Vattenmängden i urberg beror i första hand på förekomsten av vattenförande sprickor och brunnens tillrinningsområde. I kartvisaren ”Brunnar” kan du se om SGU har uppgifter om någon brunn i din närhet. Men även om en granne har gott om vatten det långt ifrån en garanti att man själv får mycket vatten.
  • Tänk på att det viktiga är att man får så mycket vatten att det räcker till hushållet och att vattnet är av godtagbar kvalitet. För ett normalt hushåll är 60–100 liter per timme oftast fullt tillräckligt, vilket kan jämföras med att mediankapaciteten för brunnar som är registrerade i Brunnsarkivet är 600 liter per timme. Det innebär att det i de flesta fall är fullt möjligt att få tillräcklig mängd vatten till en enfamiljsfastighet. Man bör dock alltid fråga om den brunnsborrare man anlitar lämnar kostnadsgaranti på vattentillgång.

Källa: Sveriges geologiska undersökning

Vilka problem kan man få med vattnet i sin brunn i kustnära områden?

I kustnära områden kan det bli problem med saltinträngning av havsvatten och med grundvattentillgången. Salt vatten kan medföra angrepp på t ex ledningar och pumpar.

Kustnära områden har ofta problem med grundvattentillgång och saltrisk även om nivåerna är normala. Detta beror bland annat på att jordlagren är tunna, vilket innebär en liten magasinerande förmåga. Den magasinerande förmågan i berg är också mycket liten.

Källa: Sveriges geologiska undersökning

Vad händer om vattnet i min brunn sinar och jag inte kan tillgodose djurens vattenbehov? Hur regleras detta i djurskyddslagen?

Vatten är en förutsättning för att djur ska överleva och behöver ges i den mängd som djurslaget kräver. Djurskyddslagen specificerar att djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Lagen säger också att fodret och vattnet ska vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras. Läs mer om vatten till djur på Jordbruksverkets hemsida eller välkommen att ringa till Länsstyrelsens servicetelefon för djurskydd 010-2235144 som är öppen alla vardagar 9.00-12.00.

Källa: Jordbruksverket

Korna går ute och betet är nästan slut på grund av torkan. Får jag ta in djuren och utfodra dem inne i stället?

Det finns inget som hindrar att djuren utfodras inomhus istället. Djuren ska hållas på bete i den utsträckning som anges i regelverket. Reglerna hindrar inte att man utfodrar djuren inomhus eller för den delen på åkermarksbete. Betet behöver alltså inte utgöra hela djurens foderstat under betesperioden. Läs mer om bete och utevistelse på Jordbruksverkets hemsida eller välkommen att ringa till Länsstyrelsens servicetelefon för djurskydd 010-2235144 som är öppen alla vardagar 9.00-12.00.

Källa: Jordbruksverket

Huvudregeln är att man måste ha tillstånd från Mark- och miljödomstolen för att avleda vatten. Om vattenuttaget är av mindre omfattning och sker från ytvatten kan det hanteras genom en anmälan till Länsstyrelsen. Med mindre volymer menas max 600 kbm/dygn eller högst 100 000 kbm/år i ett vattendrag eller uttag i annat vattenområde som är max 1000 kbm/dygn eller 200 000 kbm/år.

Hushållsvatten till enskilda fastigheter behöver inget tillstånd. Det behövs inte heller något tillstånd för vatten till djur inom lantbruket. Man ska dock alltid hålla koll på sin vattenförbrukning så man inte tar vatten till skada för omgivningen. Undantaget omfattar inte bevattning av grödor.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss