Djurhälsopersonal

Länsstyrelsen är ansvarig för tillsynen av djurhälsopersonal i länet. Det innebär att vi kontrollerar att personal som arbetar med djurens hälso- och sjukvård följer gällande lagar och bestämmelser. Vi ger också stöd och råd till djurhälsopersonal.

Viktig information med anledning av covid-19

Pandemin covid-19 medför stora konsekvenser för samhället i stort och även för olika veterinära verksamheter. Med anledning av situationen har både Läkemedelsverket och Jordbruksverket gått ut med riktad information till landets veterinärer och veterinära vårdinrättningar.

Jordbruksverket och Läkemedelsverket uppmanar nu veterinärer att vara extra eftertänksamma i sin förskrivning av läkemedel till djur som är godkända för människor.

Kaskadprincipen behöver tillämpas strikt för att undvika läkemedelsbrist vid covid-19 (Läkemedelsverket).  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppmaning att begränsa användningen av propofol till djur (Läkemedelsverket). Länk till annan webbplats.

Använd alternativa anestesiläkemedel i djursjukvården (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Minska risken för läkemedelsbrist vid covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På grund av brist på skyddsutrustning och handdesinfektion informerar Jordbruksverket om möjligheten för verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård som bedrivs enlig K112 att anpassa sina rutiner. För att kunna anpassa rutinerna måste det göras en noggrann riskbedömning och att syftet med hygienplanen fortfarande ska uppnås samt att anpassningen dokumenteras och tidsbegränsas. En grupp med representanter från branschen med särskild kompetens inom vårdhygien har tagit fram ett underlag för riskbedömning med anledning av materialbristen.

Hygienregler inom djurens hälso- och sjukvård (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverkets riktlinjer vid avsteg från ordinarie hygienplan på grund av covid-19 (Gröna arbetsgivare) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillfälligt avsteg från K112 med anledning av covid-19 (Gröna arbetsgivare) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem räknas som djurhälsopersonal?

Djurhälsopersonal är personer som arbetar inom behörighetsreglerade yrken inom djurens hälso- och sjukvård. Till djurhälsopersonal räknas

 • legitimerade veterinärer
 • legitimerade djursjukskötare
 • godkända hovslagare
 • legitimerade tandläkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster som har godkännande att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård
 • personer som har särskilt tillstånd att utöva veterinäryrket
 • personer som tillhandahåller tjänster inom yrket under ett tillfälligt besök i Sverige.

Hur gör vi tillsynen?

Varje år besöker Länsstyrelsen ett antal veterinära arbetsplatser i länet. Vid besöken kontrollerar vi att djurhälsopersonalen följer de regler och bestämmelser som finns gällande djurskydd, smittskydd och säkra livsmedel. Vår tillsyn genomförs utifrån riktlinjer från Jordbruksverket. Några saker vi kontrollerar under besöket är att

 • personalen har rätt behörighet
 • journalföringen uppfyller de krav som finns
 • ordination av läkemedel sker på ett korrekt sätt
 • det finns rutiner för hantering av misstänkta djurskyddsfall och hantering av smittsamma djursjukdomar.

Möjlighet till stöd och rådgivning

Länsstyrelsen ger stöd och råd till djurhälsopersonal i specifika frågor som rör djurskydd och smittskydd. Vi förmedlar också aktuell information till personal som arbetar med djurhälsa i länet. Informationen kan handla om ändringar i lagar, föreskrifter och olika riktlinjer som berör området.

Hygienregler för vårdverksamheter

Tillsynen av djurhälsopersonal kombineras ofta med att Länsstyrelsen även gör en kontroll av vårdhygien på den djurvårdande enheten. Djurvårdande enheter är till exempel:

 • djursjukhus
 • djurkliniker
 • distriktsveterinärmottagningar
 • enklare veterinärmottagningar.

För verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård gäller särskilda regler för att förhindra spridning av smittor. Vid kontrollen av vårdhygien kontrollerar vi att dessa regler följs.

När en veterinär misstänker att ett djur har drabbats av en infektion med antibiotikaresistenta bakterier, till exempel MRSA (Meticillin Resistenta Staphylococcus Aureus) ska veterinären undersöka och anmäla detta till Länsstyrelsen. Djurägaren ska också vidta åtgärder för att förhindra att bakterierna sprids vidare.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt för djurhälsopersonal

Djurhälsopersonal som arbetar i enskild (inte statlig) verksamhet har tystnadsplikt och är inte skyldig att lämna ut uppgifter till någon. Undantag är uppgifter som Länsstyrelsen behöver för att kunna göra tillsyn av verksamheten eller som följer av anmälningsskyldighet enligt lag. All djurhälsopersonal är till exempel skyldig att anmäla misstanke om att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt till Länsstyrelsen.

När kräver Länsstyrelsen intyg från veterinär?

En djurskyddskontrollant får inte göra veterinära bedömningar, som till exempel om djuret är utsatt för ett lidande. När Länsstyrelsen kräver in veterinärintyg från en djurhållare är det oftast på grund av att denne inte självmant tagit eller tänker ta sitt djur till veterinär trots att det finns behov.

Kontakt