Arbete med nya sjötrafiksföreskrifter i Askersund och delvis Hallsbergs kommun

Länsstyrelsen genomför just nu ett arbete med att ta fram nya sjötrafikföreskrifter för Askersunds och delvis Hallsbergs kommun. Här kan du läsa mer om varför Länsstyrelsen har tagit fram förslag på nya sjötrafikföreskrifter, förslaget som varit ute på remiss och den fortsatta processen.

Varför har Länsstyrelsen tagit fram förslag på nya sjötrafikföreskrifter?

Förslaget om nya föreskrifter har tagits fram mot bakgrund av att de gällande sjötrafikföreskrifterna inte är anpassade efter nuvarande förhållanden. Merparten av föreskrifterna togs fram 1989 och sedan dess har båttrafiken och friluftslivet i områdena ökat. Samtidigt har det tillkommit naturreservat som är välbesökta, och det har skett förändringar såsom nya häckningsplatser för fåglar och upptäckta pågående föroreningar.

Dessutom har delar av sjötrafikföreskrifterna under åren upphävts och det finns nu ett behov av att se över föreskrifterna som helhet för att göra dem tydligare och minska risken för feltolkningar.

Vad förslaget innebär i korthet

Förslaget innebär bland annat:

  • Hastighetsbegränsningar nära naturreservat, fågelområden och områden med förorenade sediment. Hastighetsbegränsningarna kombineras med en rekommendation om svallfri passage för de fartyg som inte kan köra i den angivna hastigheten.
  • Förbud mot fartyg viss del av året vid värdefulla naturområden med häckningsplatser för fåglar.
  • Förbud mot fartyg med motordrift för två badplatser (Harge och Haga) och en del av campingplatsen (Husabergsudde camping).
  • Fortsatt ankringsförbud i de områden där förbudet gäller i dag, det vill säga Nydalen, Stora Hammarsundet och Lilla Hammarsundet.

Ta del av förslaget

Här kan du ta del av förslaget:

Förslag på sjötrafikföreskrifter för Tisaren Pdf, 585.6 kB.

Förslag på sjötrafikföreskrifter i Norra Vättern Pdf, 4.2 MB.

Förslag på sjötrafikföreskrifter Tibon Pdf, 335 kB.

Konsekvensutredning för nya permanenta sjötrafiksföreskrifter i Askersunds och delvis Hallsbergs kommun Pdf, 127.4 kB.

Ta del av inkomna synpunkter från förstudien

Här kan du ta del av synpunkter som kommit in under arbetet med den förstudie som varit ute på remiss mellan 29 december 2023 och den 1 februari 2024, samt mellan den 29 januari 2024 och 12 februari 2024.:

Sammanställning av remissinstansernas yttranden på förstudien Pdf, 8.2 MB.

Observera att datumen som föreslås i konsekvensutredningen inte är aktuella. Under 2024 kommer inga nya föreskrifter att träda i kraft.

Remissrunda avslutad

Förslaget för ändrade sjötrafikföreskrifter har varit ute på remiss mellan den 27 mars och den 30 maj 2024 till berörda instanser.

Fortsatt process

Nu kommer Länsstyrelsen att sammanställa remissvaren. Förslaget som varit ute på remiss kommer att omarbetas under hösten 2024.

Beslut om när de nya föreskrifterna träder i kraft kommer som tidigast att fattas under 2025.

Kontakt

Rättsenheten på Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon till växeln 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss