Illustration, noder som hänger ihop

Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett arbetssätt som innebär att långsiktigt planera för hållbara landskap. Länsstyrelsen utvecklar just nu regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

Grön infrastruktur handlar om att olika livsmiljöer i naturen behöver hänga ihop. Områdena behöver också vara tillräckligt stora och av god kvalitet för att arter ska trivas och överleva. Det gäller för såväl människor som till exempel djur, växter och svampar. Om naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera.

I ett fungerande ekosystem kan vi människor ta del av naturens tjänster, som till exempel pollinering som är viktigt för vår matproduktion. Detta kallas för ekosystemtjänster och utgör en viktig grund för människors hälsa och välbefinnande. Genom att planera för grön infrastruktur kan dessa tjänster säkerställas på lång sikt.

Ett nätverk av livsmiljöer och naturområden

När vi planerar hur mark och vatten ska användas och hur olika naturvårdsinsatser ska göras behöver vi ha en helhetssyn på landskapet för att kunna skapa fungerande livsmiljöer för djur och växter. Arbetet med grön infrastruktur baseras på en kartläggning av landskapets kvaliteter. Med ett kartlagt nätverk blir det enklare att prioritera rätt och planera mer effektivt. Grön infrastruktur inkluderar miljöer både på land och i vatten.

Idag är många värdefulla områden isolerade från varandra. Det beror bland annat på att vi använder våra naturresurser och vårt landskap på ett mer storskaligt och effektiviserat sätt. Genom att binda samman miljöer som till exempel skog, parker, våtmarker och sjöar kan vi skapa ett nätverk av livsmiljöer och naturområden. En viktig del av arbetet med grön infrastruktur är också att bibehålla redan fungerande livsmiljöer och länkar mellan dem.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen utvecklar och samordnar regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Det är ett arbete som pågår just nu och som ska vara klart till hösten 2018. Arbetet involverar en lång rad aktörer som markägare, myndigheter, föreningsliv och kommuner. Vårt arbete ska präglas av delaktighet, långsiktighet och en helhetssyn på landskapet.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur. Ett viktigt syfte med handlingsplanerna är att ge ökad kunskap om värden i landskapet. Handlingsplanerna ska utformas så att de kan användas som underlag för att kunna ta ökad hänsyn till ekologiska samband i landskapet vid beslut om markanvändning. På så sätt kan lokala åtgärder bli en del i ett större sammanhang. Underlaget ska tas fram utifrån mottagarnas behov och förutsättningar och ska kunna användas vid exempelvis fysisk planering och vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

 • Det regionala arbetet underlättas genom gemensamma riktlinjer för arbetssätt, metoder och underlag.
 • Underlag som går att tillämpa på olika geografiska nivåer tas fram.
 • Prioriteringsunderlag för kommande arbete med mark- och vattenfrågor tas fram.
 • En funktionell grön infrastruktur bevaras i landskapen oavsett administrativa gränser.
 • Värdetrakter får prioriterade naturvårdsinsatser.
 • Bättre förutsättningar för ekosystemtjänster.
 • Ett mer attraktivt friluftsliv och därmed stärkt folkhälsa
 • Vi når miljömålen.

Svara på remiss

Länsstyrelsen i Örebro län har arbetat fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Den 17 april skickades handlingsplanen på remiss till berörda aktörer, framför allt kommuner, länsstyrelser, skogsbolag, naturvårdsorganisationer och berörda branschorganisationer. Sista dag att tycka till om handlingsplanen är den 30 juni.

Länsstyrelsen har kartlagt infrastrukturen för Örebro läns olika naturtyper. I planen ingår bland annat kartor som ska fungera som hjälpmedel för planering av åtgärder i landskapet. Planen beskriver läget i naturen och vilka utmaningar och åtgärder som är mest prioriterade.

Om handlingsplanens olika delar

Rapporten är omfattande och har för att öka läsbarheten delats in i tre delar med följande innehåll:

Del A. Bakgrund, ekologiska motiv, sammanhang, vårt arbete

Del B. Sammanfattande beskrivning av förutsättningar för grön infrastruktur i länet och sammanfattning av åtgärder

Del C. Fördjupningar av förutsättningarna uppdelat på valda insatsområden och beskrivningar av åtgärderna

Rapporten är ännu inte helt färdigbearbetad. Efter remissen kommer den att kompletteras utifrån inkomna remissvar. Kompletteringar av beskrivningarna kan komma att ske oavsett yttranden. Dessutom kommer rapporten att få sin slutliga formgivning.

Särskilt om värdetrakter för skog

I remissversionen av handlingsplanen saknas förslag till värdetrakter för skog. Istället redovisas en del av analysresultaten som ligger till grund för arbetet med skogliga värdetrakter. Under remisstiden avser vi fortsätta arbetet med att tillsammans med Skogsstyrelsen ta fram förslag till värdetrakter för skog och vi räknar med att komplettera remissen med dessa under sommaren.

Så svarar du på remissen

Länsstyrelsen ser fram emot era konstruktiva synpunkter och kommentarer med utgångspunkt från nedan:

Länsstyrelsen önskar ett samlat yttrande från respektive organisation. Av sändlistan framgår det vilka inom respektive organisation som mottagit remissen. Från kommunerna och Region Örebro län önskar vi att svaret är politiskt förankrat.

För att underlätta allas arbete har vi tagit fram en webbanpassad svarsenkät som vi önskar att ni använder för att lämna era synpunkter. Enkäten når ni via vår webbsida för grön infrastruktur. Fokus i remissen ligger på att hämta in synpunkter på förslagen till åtgärder men det finns utrymme för att ge synpunkter på alla delar i rapporten och även möjlighet att lämna synpunkter helt fritt.

Enkäten stängs den 30 juni 2018. Efter remisstiden sammanställs de synpunkter som kommit in. Därefter slutbearbetas texter och underlag inför publicering i slutet av september.

Kontakt

Om du har frågor om eller vill diskutera innehållet i rapporten under remisstiden, kontakta gärna Länsstyrelsen.

Kontaktperson: Erik Göthlin, Naturskyddsenheten, telefon 010-224 87 55, e-post erik.gothlin@lansstyrelsen.se 

Dokument som ingår i remissen

Missiv - om remissenPDF

Handlingsplan för grön infrastruktur i Örebro län - Kunskapsunderlag och åtgärderPDF

Länk till svarsenkät på webbenlänk till annan webbplats (Läs Missivet innan du svarar på enkäten)

Svarsenkät som PDFPDF

Goda exempel i Örebro län

Runt Hjälmaren finns ett unikt och värdefullt kulturlandskap, rika miljöer för biologisk mångfald och lövskogar som kan producera trädslag och sortiment som efterfrågas av marknaden. Runt sjön pågår ett samarbete över såväl läns- som kommungränser för att tillsammans inspirera till ett hållbart brukande med fokus på lövskogsmiljöerna.

Ett kulturlandskap i förändring

Sänkningen av Hjälmarens vattenyta har präglat det sjönära landskap som vi har idag kring sjön. Man skapade stora arealer av ny odlingsmark men sedan dess har delar försumpats och gradvis växt igen med lövskog eller planterats igen med gran. Inom projektet ligger fokus på ett hållbart brukande av landskapet, t ex lövskogsbruk, betade kulturlandskap och att gynna friluftsliv och tillgänglighet, men det handlar även om att bevara förutsättningar för det rika växt- och djurlivet.

Utbyte genom fältvandringar och kurser

Genom dialog och kunskapsutbyte vill man skapa ett nätverk mellan myndigheter, markägare, brukare, ideell naturvård, friluftlivsorganisationer m m. Exempel på metoder för att nå ut till berörda är att ordna kurser, bjuda in till fältvandringar, ta fram informationsmaterial o s v.

I samarbete med markägare har det skapats demonstrationsytor för lövskogsskötsel vid Göksholm i Örebro kommun samt Sickelsjö och Bokärr i Arboga kommun.

En broschyr om sjöns värden och möjligheter

I broschyren Hjälmarlandskapets lövmiljöer – En rik kulturbygd med höga natur- och produktionsvärden får du en inblick i ett landskap med många värden. Den används vid kontakter med markägare, politiker, tjänstemän o s v och syftet är att väcka tankar kring sjöns historia och lyfta fram tankar kring utmaningar och möjligheter kopplat till det unika lövlandskapet.

Broschyr Hjälmarlandskapets lövmiljöer (pdf)PDF

Samverkan mellan myndigheter

Projektet startade som ett samarbete mellan myndigheter kring Hjälmaren;

 • Länsstyrelserna i Örebro, Västmanland och Södermanland
 • Skogsstyrelse-distrikten Sörmland-Örebro och Uppsala-Västmanland
 • Kommunerna Örebro, Eskilstuna, Vingåker och Katrineholm

En gemensam strategi har tagits fram som slår fast en gemensam viljeinriktning för myndigheternas arbete kring Hjälmarlandskapets lövmiljöer.

Strategi Hjälmarlandsskapets lövsskogar (pdf)öppnas i nytt fönster

Arbetsgrupp

Om du har funderingar eller frågor kring arbetet så hittar du kontaktuppgifter till arbetsgruppen här.

Länsstyrelsen

Markus Forsberg
Länsstyrelsen Södermanland
Telefon: 010 - 223 42 89

Henrik Josefsson
Länsstyrelsen Örebro
Telefon: 010 - 224 86 32

Kristina Hanson
Länsstyrelsen Västmanland 
Telefon: 010 - 224 92 67

Skogsstyrelsen

Kristoffer Almqvist
Skogsstyrelsen, Sörmland-Örebros distrikt
Telefon: 0150 - 66 95 75

Kommuner

Nico de Laat
Örebro kommun
Telefon: 019 - 21 23 47

Siri Ward
Vingåkers kommun
Telefon: 0151 - 191 00 (växel)

Linda Aldebert
Katrineholms kommun
Telefon: 0150 - 570 00 (växel)

Charlotta Kjellström
Eskilstuna kommun
Telefon: 016 - 710 10 00 (växel)

Kontakt