Goda exempel på insatser med grön infrastruktur

Ett långsiktigt mål med grön infrastruktur är att arbetet ska bidra till att nå miljömålen och göra skillnad i landskapet genom konkreta insatser. Här presenteras goda exempel att inspireras av.

Hjälmarens lövskogsmiljöer

Runt sjön Hjälmaren finns ett unikt och värdefullt kulturlandskap, rika miljöer för biologisk mångfald och lövskogar som kan producera trädslag och sortiment som efterfrågas av marknaden. Runt sjön pågår ett samarbete över såväl läns- som kommungränser för att tillsammans inspirera till ett hållbart brukande med fokus på lövskogsmiljöerna.

träd, stig, vatten

Lövskog vid Hjälmarens strandkant, foto: Mostphotos

Projektet Hjälmarens lövskogsmiljöer är ett samarbeta mellan myndigheter runt Hjälmaren. Det är också en del i arbetet med grön infrastruktur. Fokus ligger på ett hållbart brukande av landskapet, till exempel lövskogsbruk, betade kulturlandskap och att gynna friluftsliv och tillgänglighet, men det handlar även om att bevara förutsättningar för det rika växt- och djurlivet.

Myndigheter som ingår:

  • Länsstyrelserna i Örebro, Västmanland och Södermanlands län
  • Skogsstyrelsedistrikten Sörmland-Örebro och Uppsala-Västmanland
  • Kommunerna Örebro, Eskilstuna, Vingåker och Katrineholm.

Strategi för arbetet med lövmiljöer runt Hjälmaren

En gemensam strategi har tagits fram som slår fast en gemensam viljeinriktning för myndigheternas arbete kring Hjälmarlandskapets lövmiljöer.

Strategi Hjälmarlandskapets lövskogar Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Nätverk för dialog och kunskapsutbyte

Genom dialog och kunskapsutbyte vill vi inom projektet skapa ett nätverk mellan myndigheter, markägare, brukare, ideell naturvård, friluftlivsorganisationer med mera. Exempel på metoder för att nå ut till berörda är att ordna kurser, bjuda in till fältvandringar och ta fram informationsmaterial.

I samarbete med markägare har det skapats demonstrationsytor för lövskogsskötsel vid Göksholm i Örebro kommun och Sickelsjö och Bokärr i Arboga kommun.

Broschyr om sjöns värden och möjligheter

I broschyren Hjälmarlandskapets lövmiljöer – En rik kulturbygd med höga natur- och produktionsvärden får du en inblick i ett landskap med många värden. Den används vid kontakter med markägare, politiker, tjänstemän o s v och syftet är att väcka tankar kring sjöns historia och lyfta fram tankar kring utmaningar och möjligheter kopplat till det unika lövlandskapet.

Broschyr Hjälmarlandskapets lövmiljöer Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Broschyr om produktion av björk

Det krävs rätt skötsel för att lyckas med produktion av björkvirke. I den här broschyren lyfter vi fram några grundläggande regler när det gäller röjning, gallring och avverkning.

Broschyr Produktion av björk Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta gärna någon i arbetsgruppen om du har funderingar eller frågor kring arbetet med Hjälmarens lövskogsmiljöer

Länsstyrelsen

Fredrik Enoksson
Länsstyrelsen Södermanland
Telefon: 010 - 223 43 50

Henrik Josefsson
Länsstyrelsen Örebro
Telefon: 010 - 224 86 32

Kristina Hanson
Länsstyrelsen Västmanland 
Telefon: 010 - 224 92 67

Skogsstyrelsen

Andrea Eriksson
Skogsstyrelsen, Sörmland-Örebros distrikt
Telefon: 019 – 44 64 01

Kommuner

Olle Sjölin
Örebro kommun
Telefon: 0730 - 96 85 71

Pelle Tengö
Vingåkers kommun
Telefon: 0151 - 191 00 (växel)

Linda Aldebert
Katrineholms kommun
Telefon: 0150 – 568 25

Jimmy Skord
Eskilstuna kommun
Telefon: 016 - 710 10 00 (växel)

Ricardo Dojorti (tf)
Arboga kommun
Telefon: 0589-870 00 (växel)

Under mitten på 1800-talet genomfördes en av Nordeuropas största torrläggningar i Hjälmarens avrinningsområde. Först sänktes Hjälmaren och därefter sänktes och dränerades stora delar av Närkeslätten. Sänkningen medförde att det frigjordes cirka 17 000 hektar bördig åkermark.

Sänkningen av Hjälmarens vattenyta har präglat det sjönära landskap som vi har idag kring sjön. Stora arealer ny odlingsmark skapades. Men med tiden har delar försumpats och gradvis växt igen med lövskog eller planterats igen med gran.

Hjälmaren är idag en grund och näringsrik slättsjö. Sjön avvattnas genom Eskilstunaån till Mälaren. De största tillflödena är Svartån och Kvismare kanal, båda från väster. Till skillnad mot de tre största sjöarna i Sverige är inte Hjälmaren statligt vatten utan kommunalt vatten.

Goda exempel från andra delar av Sverige

Det finns många goda exempel inom grön infrastruktur från olika delar av Sverige. Bland annat landskap som anpassats för att skydda rödlistade fjärilar i Jämtland och ekhagar och strandängar som restaurerats i Södermanland. Se filmer om projekt runt om i Sverige:

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss