Deponera hyra

Du kan deponera hyra om du exempelvis anser att du har rätt att göra avdrag på hyran på grund av brister i en bostad eller lokal som du hyr. Ansök om deponering av hyra hos Länsstyrelsen.

Om du hyr en bostad eller lokal kan du i vissa fall deponera hela eller delar av hyran hos Länsstyrelsen. Vid en deponering tar vi emot och förvarar pengar som du ska betala till hyresvärden.

Vad krävs för att jag ska kunna deponera hyran?

Som hyresgäst har du möjlighet att deponera hyra vid följande situationer:

 • Du anser att du har rätt till avdrag på hyran för att det finns problem med eller skador på bostaden eller lokalen som inte beror på dig själv. Exempelvis om hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet.
 • Du anser att du har rätt till skadestånd enligt hyreslagen.
 • Du anser att du har rätt till ersättning för att du på egen bekostnad har rättat till brister.
 • Du har ett ekonomiskt motkrav på hyresvärden, oavsett vad motkravet gäller.
 • Du är inte överens med hyresvärden om storleken på hyresbeloppet, om beloppet inte är bestämt i hyresavtalet.

Fördelen med att deponera hyran hos Länsstyrelsen jämfört med att bara låta bli att betala är att hyresvärden inte kan vräka dig för att du inte har betalat. Du kan dock bli uppsagd från din lägenhet om du deponerar en för stor del av hyran. Det kan till exempel vara om du deponerar hela månadshyran när det bara är ett rum i en trerumslägenhet som inte är användbart. Hyresvärden har också rätt att vräka dig om du deponerar pengarna efter hyrans förfallodag.

Hur mycket pengar får jag deponera?

Du bedömer själv hur mycket pengar som är rimligt att deponera. Om du har svårt att avgöra det kan du ta hjälp av en jurist.

Du får deponera ett belopp som motsvarar:

 • avdraget på hyran som du anser att du har rätt till, eller
 • det ekonomiska kravet som du har på hyresvärden.

Resten av hyran betalar du på vanligt sätt.

Hur gör jag för att deponera hyran?

En ansökan om deponering av hyra består av tre delar. Du ska skicka in en ansökan till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger, betala in pengarna du vill deponera och betala in en säkerhet. Vi kan inte fatta beslut om deponering innan du gjort alla tre delar.

Ansök om deponering av hyra

För att deponera hyra fyller du i en ansökan och skickar den till Länsstyrelsen.

Ansök om deponering av hyra

För att deponera hyra fyller du i ansökningsformuläret.

Härmed anhåller jag att hos länsstyrelsen få deponera följande hyresbeloppBeloppet utgör hyra för (tillämpligt alternativ markeras med X)
Lägenhet eller lokal * (obligatorisk)
Lägenhet eller lokal


Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter
Bifoga filer
Observera att de bifogade filernas storlek max får vara 10 mb.


Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Betala in pengarna du vill deponera

Betala in det belopp du vill deponera till Länsstyrelsen. Du avgör själv hur stort belopp du ska deponera.

Vid det första inbetalningstillfället - ange ditt organisationsnummer eller personnummer och namn i betalningsmeddelandet (till exempel ”012345-6789, Aktiebolag AB”).

Om du vill fortsätta att deponera arrendet - ange förfallodatum och det ärendenummer du fick vid den första deponeringen (till exempel ”Gäld 1-2018, oktober”).

Så här gör du för att betala in pengarna du vill deponera:

 • Betala in aktuellt belopp till bankgiro 763-7507.
 • Ange "deponering av hyra" och vilken månad deponeringen avser.
 • Ange avsändare med personnummer eller organisationsnummer.

Varje ny inbetal­ning kräver ny ansö­kan. Har ingen för­änd­ring skett efter den första depo­neringen kan du hänvisa till den första ansökan antingen i ny skri­velse eller på inbetalningskortet.

Lämna en säkerhet för att få deponera

För att du som hyresgäst ska få deponera pengar hos Länsstyrelsen måste du lämna en säkerhet i form av en pant eller borgensförbindelse. Säkerheten ska täcka eventuella rättegångskostnader och dröjsmålsränta om hyresvärden enligt domstol får rätt till det deponerade beloppet.

Länsstyrelsen begär en säkerhet motsvarande nedanstående belopp.

Deponerat belopp och säkerhet

Deponerat belopp

Säkerhet

0 – 23 250 kr (1/2 basbelopp)

2 000 kr

23 251 – 50 000 kr

10 000 kr

50 001 – 100 000 kr

20 000 kr

100 001 – 250 000 kr

30 000 kr

250 001 kr –

ytterligare 10 000 kr
för varje påbörjat
belopp om 250 000 kr


Så här gör du för att betala pant:

 • Betala in aktuellt belopp till bankgiro 763-7507.
 • Ange avsändare och "pant" på postgirotalongen.

Så här gör du för att skicka in en borgensförbindelse:

 1. Fyll i och skriv under blanketten:
  Borgensförbindelse (pdf) Pdf, 152.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skicka borgensförbindelsen till:

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Rättsenheten
  701 86 ÖREBRO

Länsstyrelsen fattar beslut

Länsstyrelsen kan fatta beslut om att godkänna deponeringen först då ansökan, pengarna och panten eller säkerheten kommit in till Länssty­relsen. Om skäl för deponering saknas avslår vi an­sökan och det belopp du betalat in återbetalas. Vårt beslut kan överklagas hos Örebro Tingsrätt.

Länsstyrelsen underrättar hyresvärden

Länsstyrelsen underrättar hyresvärden om deponeringen.

Utbetalning och återbetalning

Hyresvärden har tre månader på sig från det att beloppet förföll till betalning och en underrättelse har sänts att visa att en överenskommelse har träffats med dig, eller att talan väckts mot dig vid domstol om att få lyfta den deponerade hyran. Annars har du rätt att begära tillbaka det deponerade beloppet. Detta innebär inte att hy­resvär­den förlorar rätten till hyran. Eventuell fordran kvarstår och hyresvärden kan väcka talan mot dig inom pre­skriptionsti­den (12 kap 61 § jorda­balken, se länk i boxen till höger på sidan).

Du har också rätt att få tillbaka det deponerade beloppet om du och hyresvärden är överens om det.

Ansök om återbetalning

Skicka in en ansökan och ange vilket konto och vilken bank som pengarna ska föras över till.

Kontakt