Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Deponera arrende

Du kan deponera arrende om du exempelvis anser att du har rätt till avdrag på avgiften. Ansök om deponering av arrende hos Länsstyrelsen.

Om du anser att du har rätt till avdrag på arrendeavgiften har du möjlighet att deponera det avdragna beloppet hos Länsstyrelsen. Du kan på detta sätt undvika att arrenderätten går förlorad på grund av att du inte har betalat avgiften i rätt tid.

Vad krävs för att jag ska kunna deponera arrendet?

Som arrendator har du rätt att deponera arrendeavgift om du anser att du:

 • har rätt till avdrag på avgiften enligt någon bestämmelse i jordabalken
 • har rätt till ersättning för skada enligt jordabalken
 • har rätt till ersättning för att du på egen bekostnad har avhjälpt brister
 • har ett ekonomiskt motkrav på jordägaren, oavsett vad motkravet gäller
 • inte är överens med jordägaren om storleken på arrendeavgiften, om beloppet inte är bestämt i arrendeavtalet.

Fördelen med att deponera arrendet hos Länsstyrelsen jämfört med att bara låta bli att betala är att jordägaren inte får hävda att arrenderätten är förverkad för att du inte har betalat. Du kan dock gå miste om arrenderätten om du deponerar en för stor del av avgiften, till exempel hela arrendeavgiften även om bara en tjugondel av arrendeställets ägor har försämrats genom exempelvis jordras. Arrenderätten kan också förverkas om du deponerar efter avgiftens förfallodag.

Hur gör jag för att deponera arrendet?

En ansökan om deponering av arrende består av tre delar. Du ska skicka in en ansökan till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger, betala in pengarna du vill deponera och lämna en säkerhet. Vi kan inte fatta beslut om deponering innan du gjort alla tre delar.

 • Ansök om deponering av arrende - För att deponera arrende fyller du i en ansökan och skickar den till Länsstyrelsen.

Fyll i ansökningsformuläret

För att deponera arrende fyller du i ansökningsformuläret.

Härmed anhåller jag att hos länsstyrelsen få deponera följande arrendeavgiftBeloppet utgör arrende för (tillämpligt alternativ markeras med X)

Arrendatorns personuppgifter * (obligatorisk)
Arrendatorns personuppgifter
Bifoga bilagor
Observera att de bifogade filernas storlek max får vara 10 mb.


Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

Så behandlar vi dina personuppgifter

 • Betala in pengarna du vill deponera

  Betala in det belopp du vill deponera till Länsstyrelsen. Du avgör själv hur stort belopp du ska deponera.

  Vid det första inbetalningstillfället - ange ditt organisationsnummer eller personnummer och namn i betalningsmeddelandet (till exempel ”012345-6789, Aktiebolag AB”).

  Om du vill fortsätta att deponera arrendet - ange förfallodatum och det ärendenummer du fick vid den första deponeringen (till exempel ”Gäld 1-2019, oktober”).
 • Lämna en säkerhet för att få deponera - För att du ska få deponera pengar hos Länsstyrelsen måste du lämna en säkerhet i form av en pant eller borgensförbindelse. Säkerheten ska täcka eventuella rättegångskostnader och dröjsmålsränta om hyresvärden eller jordägaren enligt domstol får rätt till det deponerade beloppet.

  Länsstyrelsen begär en säkerhet motsvarande nedanstående belopp.
‌Belopp 2022

Deponerat belopp

Säkerhet

0 – 24 150 kr (1/2 basbelopp)

 2 000 kr

24 151 – 50 000 kr 

10 000 kr

50 001 – 100 000 kr

20 000 kr

100 001 – 250 000 kr

30 000 kr

250 001 kr -

ytterligare 10 000 kr för varje påbörjat belopp om 250 000 kr


Om vi fattar beslut om att du får deponera arrende meddelar vi det till jordägaren. Jordägaren har då möjlighet att göra en överenskommelse med dig eller väcka talan (ta ärendet till domstol) för att få ut pengarna.

Så här gör du för att betala pant:

 • Betala in aktuellt belopp till bankgiro 763-7507.
 • Ange avsändare och "pant" på postgirotalongen.

Så här gör du för att skicka in en borgensförbindelse:

 1. Fyll i och skriv under blanketten:
  Borgensförbindelse (pdf) Pdf, 152.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skicka borgensförbindelsen till:

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Rättsenheten
  701 86 ÖREBRO

Få tillbaka det deponerade beloppet

Du har rätt att få tillbaka det deponerade beloppet om alla dessa tre omständigheter är uppfyllda:

 • det har gått tre månader sedan sista betalningsdagen för det deponerade beloppet
 • det har gått tre månader sedan jordägaren har fått meddelandet från oss om din deponering
 • jordägaren har inte tagit ärendet till domstol för att få ut pengarna.

Jordägaren förlorar inte rätten till arrendeavgiften för att du får tillbaka det deponerade beloppet. Jordägarens eventuella fordran finns kvar och jordägaren kan väcka talan om fordran mot dig inom preskriptionstiden.

Du har även rätt att få tillbaka det deponerade beloppet om du och jordägaren är överens om det.

Utbetalning av det deponerade beloppet

Ansökan om utbetalning ska vara skriftlig och undertecknad av den som begär ut pengarna. Om utbetalning ska göras för att parterna har kommit överens om det så ska vidimerad kopia av skriftligt avtal sändas in tillsammans med ansökan. I avtalet ska det framgå vem som äger rätt att lyfta det deponerade beloppet.

Ansök om återbetalning

Skicka in en ansökan och ange vilket konto och vilken bank som pengarna ska föras över till.

Länsstyrelsen fattar beslut

Länsstyrelsen kan fatta beslut om att godkänna deponeringen först då ansökan, pengarna och panten eller säkerheten kommit in till Länssty­relsen. Om skäl för deponering saknas avslår vi an­sökan och det belopp du betalat in återbetalas. Vårt beslut kan överklagas hos Örebro Tingsrätt.

Länsstyrelsen underrättar jordägaren

Länsstyrelsen underrättar jordägaren om deponeringen.

Kontakt