Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lobråten

Lila svamp som växer i mossan på marken intill ett träd

Barrviolspindling. Foto: Emil Pagstedt Andersson

I naturreservatet Lobråten skyddas en variationsrik gammelskog i ett kuperat och blockigt område. Här finns goda förutsättningar för en rad krävande växter och djur som har svårt att klara sig i våra storskaligt brukade skogar.

Gammal skog i kuperad terräng

Här i Lobråten möter du en dramatisk terräng. Reservatet består av tre bergstoppar med mellanliggande dalgångar samt några bergssluttningar. Här finns därför en stor variation av av ljusa, skuggiga, fuktiga och torra miljöer. Här finns helt enkelt en ovanligt stor variation av livsmiljöer vilket bidrar till områdets stora artrikedom. I reservatets högre partier går berget ofta i dagen och på de tunna jordlagren intill är det främst tallar som klarar av att växa i den karga miljön. Här finns några av områdets äldsta träd i form av tallar med över 300 år på nacken. Längre ner i sluttningar och dalgångar tar granen över som vanligaste träd, men här finns även inslag av olika lövträd.

Livsrum för många

Även skogens sammansättning är i hög grad varierad i Lobråten. I en skog som sköter sig själv hittar du nämligen träd i alla åldrar såväl som döda och döende träd. Inte minst döda träd är en viktig livsmiljö för en lång rad insektslarver och svampar. Svampar som ullticka och tallticka liksom insektslarver till bronshjon och blå praktbock är några exempel. I de södra och sydvästra delarna av området är marken kalkpåverkad, vilket avspeglas i en lite mer artrik växtlighet. Tibast, blåsippa, svart trolldruva, skogstry, violspindling och svart taggsvamp är några exempel på typiska växter och svamoar in en kalkbarrskog. Bland fåglarna du kan stöta på här kan bland annat tjäder, spillkråka, gröngöling och entita.

Beslutskarta som visar naturreservatets gräns samt plats för informationsskylt

Karta

Vill du titta närmare på kartan hittar du den i beslutet under Fakta nedan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet Lobråten är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
  • framföra motordrivet fordon,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller om kullfallna träd och buskar,
  • skada vegetationen t.ex. genom att eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
  • medvetet störa djurlivet,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

  • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Nora

Beslutsår: 2024

Areal: 24 hektar

Markägare: Enskild

Reservatsbildade: Länsstyrelsen i Örebro län

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen i Örebro län

Beslut bildande naturreservatet Lobråten Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Skötselplan naturreservatet Lobråten Pdf, 852.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Naturreservatet Lobråten ligger mellan Nora och Lindesberg, strax norr om Skrymtarboda och alldeles intill nordöstra delen av naturreservatet Utterbäcken.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss