Ödesdovra

Blå blommor

Blåsippor trivs i kalkrik mark. Foto: Henrik Josefsson

Naturreservatet Ödesdovra bildades 31 oktober 2016 och ligger 10 km nordost om Askersund. Reservatet består av kalkpåverkad barrskog med inslag av äldre betesmark.

Naturreservatet, som utgörs av två delområden, består av gammal grandominerad barrblandskog mestadels på rik och kalkpåverkad mark. I trädskiktet finns förutom gran även tall, björk och asp samt enstaka andra lövträdsarter. I buskskiktet finns bl.a. hassel och skogstry och i markskiktet ses bl.a. svart trolldruva, strutbräken, blåsippa, ormbär och gullpudra. Området är rikt på gamla träd, död ved samt hyser block och lodytor vilket skapar lämpliga livsmiljöer för många krävande kryptogamer. Skogen visar spår efter plockhuggning men trädkontinuiteten på platsen verkar vara lång vilket tillsammans med kalkinslaget gett upphov till en rik marksvampflora. Bland de mest nämnvärda arterna finns bland annat rödlistade arterna fläckfingersvamp och streckvaxskivling noterade i objektet. Båda dessa arter har färre än 10 kända växtlokaler i länet. Duvhök har noterats häcka i området vissa år.

För att gynna arter knutna till kalkpåverkad äldre barr- och blandskog med gamla träd och död ved ska delar av området bevaras och utvecklas i riktning mot naturskog. Annan kalkpåverkad mark med prägel av tidigare betesdrift ska även fortsättningsvis ha struktur och karaktär av skogsbetesmark och hagmark för att gynna arter knutna till dessa miljöer.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
  • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch,
    eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Men det är tillåte​t att:

  • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Askersund
​Bildat år: 2016
Areal: 35 hektar
Markägare: Enskild
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet ÖdesdovraPDF