Kapellet

Stig genom lövtunnel

Kapellet: Foto: Emil Pagstedt Andersson

Naturreservatet Kapellet bildades år 2017 och utgörs av en gammal naturskog, rik på både arter och naturtyper. Reservatet har fått sitt namn efter ruinerna av den medeltida kyrkobyggnad, kapell, som ligger i reservatet. Genom reservatet passerar även Kungsvägen, den gamla landsvägens medeltida sträckning.

Bombmurklans och mindre hackspettens rike

Naturreservatet Kapellet ligger sydväst om Fellingsbro i kanten av Käglan. I reservatet växer en gammal skog som innehåller naturskogens typiska kännetecken, variation och mångfald. Här finns gott om död ved och träd i alla åldrar, både barrträd och lövträd. Att det vuxit skog här under lång tid märks på den stora antalet sällsynta och krävande svampar, varav många dessutom är knutna till att marken är rik på kalk. Bland dessa kan särskilt nämnas de hotade arterna slöjvaxskivling, bombmurkla och lilafotad fingersvamp. Området är även hemvist för en rad sällsynta och hotade fåglar, som till exempel mindre hackspett och nötkråka. Arter som inte klarar sig i modern brukade skogar.

Medeltida kapell och "kungsväg"

Genom reservatet sträcker sig en gammal färdväg, den så kallade Kungsvägen som i forna tider utgjorde landsvägen mellan Närke och Västmanland. Här passerade kungen under sin Eriksgata genom Sverige, då han som nyvald regent red medsols genom de viktigaste landen, idag landskap, för att bekräftas och hyllas. Från Ramundeboda i väster, lämnade närkingarna här vid Oppboga över kungen till västmanlänningarna. I reservatet finns även en medeltida ruin efter ett kapell. Kanske var detta ett kapell i första hand till för landsvägens resenärer. Här kunde de kunde vila samt passa på att be en bön mot den kommande vägens alla faror. I äldre källor nämns ofta sträckan över Käglas som både vansklig och farlig. Ett liknande kapell fanns under medeltiden även vid Ramundeboda med liknande funktion. Av kapellet är idag bara grundmurarna bevarade, de bildar en rektangel med ett yttermått på 12x9 meter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block
 • framföra motordivet fordon
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada vegetationen till exempel genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar
 • cykla
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som mormalt förekommer vid bedrivande av jakt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknadne
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön

Men det är tillåtet att :

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Lindesberg
Beslutat år: 2017
Areal: 34,5 hektar
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet KapelletPDF

Skötselplan naturreservatet KapelletPDF