Kapellet

Stig genom lövtunnel

Kapellet: Foto: Emil Pagstedt Andersson

Naturreservatet Kapellet består av en gammal na-turskog, rik på både arter och naturtyper. Reserva-tet har fått sitt namn efter ruinerna av den medel-tida kyrkobyggnad, kapell, som ligger i reservatet. Genom reservatet passerar även Kungsvägen, den gamla landsvägens medeltida sträckning.

Dalgång med slingrande bäck

Reservatet utgörs till stor del av en både vid och djup dalgång i nordöstra delen av Käglan. En bäck slingrar sig fram genom sumpskogen i dalens botten och vidare ut mot Arbogaån. I sin nordligaste del flyter bäcken ge-nom en öppnare våtmark, en mad, bevuxen med stora, gamla videbuskar. Dalens sidor kläs av en grandomine-rad skog med inslag av såväl tall som björk, asp, ädel-lövträd och hassel. I de nedre delarna av dalsidorna, mynnar flera källflöden.

Artrik skog med lång historia

En stor del av skogen i reservatet är gammal och er-bjuder den stora variationsrikedom som kännetecknar en riktig gammelskog. Här finns träd i många olika åldrar och en stor mängd död ved. Detta skapar även ett variationsrikt utbud av livsmiljöer för en lång rad olika växter, svampar och djur som har svårt att klara sig i dagens modernt brukade skogar. Här finns många så kallade signalarter, som genom sin blotta närvaro signalerar höga naturvärden och att området varit träd-bevuxet under lång tid. Framförallt är det svampflo-ran som gör området extra intressant. Här finns många sällsynta och krävande svampar, varav många dessut-
om är knutna till att marken är rik på kalk. Bland dessa kan särskilt nämnas de hotade arterna slöjvaxskivling, bombmurkla, koralltaggsvamp och lilafotad finger-svamp. Området är även hemvist för en rad sällsynta och hotade fåglar, som mindre hackspett och nötkråka.

Medeltida kapell och ”kungsväg”

Genom reservatet sträcker sig en gammal färdväg, den så kallade Kungsvägen som i forna tider utgjorde lands-vägen mellan Närke och Västmanland. Här passerade kungen under sin Eriksgata genom Sverige, då han som nyvald regent red medsols genom de viktigaste landen, idag landskap, för att bekräftas och hyllas. Från Ra-mundeboda i väster, lämnade närkingarna här vid Opp-boga över kungen till västmanlänningarna. I reservatet finns även en medeltida ruin efter ett kapell. Kanske var detta ett kapell i första hand till för landsvägens rese-närer. Här kunde de kunde vila samt passa på att be en bön mot den kommande vägens alla faror. I äldre käl-lor nämns ofta sträckan över Käglas som både vansklig och farlig. Ett liknande kapell fanns under medeltiden även vid Ramundeboda med liknande funktion. Av ka-pellet är idag bara grundmurarna bevarade, de bildar en rektangel med ett yttermått på 12x9 meter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block
 • framföra motordivet fordon
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada vegetationen till exempel genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar
 • cykla
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som mormalt förekommer vid bedrivande av jakt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön

Men det är tillåtet att :

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Lindesberg
Beslutat år: 2017
Areal: 34,5 hektar
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet KapelletPDF

Skötselplan naturreservatet KapelletPDF