Gökhults groddammar

Gökhults groddammar är ett kommunalt naturreservat.

Naturreservatet Gökhults groddammar ligger nordväst om Fjugesta tätort och består av ett skogsområde samt tre dammar. Områdets nordliga och västliga delar domineras av lövsumpskog och den sydöstra av blandskog. I områdets västra del finns en större damm och i dess närhet ytterligare två mindre dammar, som alla används flitigt av groddjuren i området. Syftet med reservatet är att bevara och främja de miljöer som gynnar förekomsten av grodor, paddor och salamandrar i området, samt även vara att bevara ett tätortsnära friluftsområde.

Lekebergs kommuns webbplats om naturområdenlänk till annan webbplats

Föreskrifter

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

 • Göra åverkan på markytan.
 • Störa djurlivet.
 • Göra upp eld.
 • Tälta.
 • På ett störande sätt använda radio, bandspelare eller cd-spelare.
 • Framföra motordrivet fordon.
 • Anbringa tavla, plakat, affisch. skylt, inskrift eller där jämförlig anordning.
 • Utnyttja området för tävlings- eller övningsändamåL
 • Bortföra eller skada döda träd eller träddelar.
 • Utan samråd med bygg- och miljönämnden utföra undersökning och forskning.
 • Utan förvaltarens tillstånd fånga eller bedriva insamling insekter eller andra evertebrater.
 • Utan förvaltarens tillstånd plocka eller bedriva insamling av mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Serviceinformation

Kontakt

Lekebergs kommun sköter reservatet

E-post till Lekebergs kommun

Telefon 0585-487 00

Fakta

Kommun: Lekeberg
Bildat år: 2004
Areal: 1,5 hektar
Markägare: Lekebergs kommun
Reservatsbildare: Lekebergs kommun
Förvaltare: Lekebergs kommun