Arvaby

Halvöppen skogsmiljö med liggande döda trästammar på marken

Arvaby. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Arvaby bildades 2016 och består av en barrskog på kalkrik mark som gränsar till Garphyttans nationalpark.

Kalkbarrskog

Området utgörs av en kalkbarrskog av samma typ som den angränsande skogen i Garphyttans nationalpark. Beståndet är plockhugget, flerskiktat och luckigt. Skogens struktur påminner om en ålderdomlig skogsbetesmark. Det är sannolikt att skogen har nyttjats för skogsbete fram till mitten av 1900-talet. Även en mindre yta av blandsumpskog med ask, al och gran ingår. Hela objektet är tydligt kalkpåverkat vilket indikeras av förekomsten av kalkanknutna svamp- och kärlväxtarter. Ett område invid nationalparken innehåller en stor andel död ved av gran, troligen efter angrepp av honungsskivling och granbarkborre, vilka förekommer i stor utsträckning inne i parken.

Den kalkpåverkade jorden sätter sin prägel på växtligheten. I reservatet hittar vi flera arter som är knutna till just kalk. Typiska arter för reservatet är blodsopp, kungsspindling, blåsippa och trolldruva.

Här hittar du information om Garphyttans nationalparklänk till annan webbplats

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • elda annat än på anvisad plats och då med medhavd eller av förvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla eller rida,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåte​t att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.​

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Örebro
Beslutat år: 2016
Areal: 7,8 hektar
Markägare: enskilda
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet ArvabyPDF

Skötselplan för naturreservatet ArvabyPDF