Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

Alla ansökningar poängsätts. Du som söker stöd får vägledning i e‑tjänsten om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e‑tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Din ansökan kan som mest få 1 000 poäng och för att du ska kunna få stöd måste din ansökan nå upp till 300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Norrbottens län har valt att göra en regional prioritering om:

 • Investering för biologisk mångfald görs eller i nära anslutning till Natura 2000-områden avsatta enligt art- och habitatdirektivet eller fågeldirektivet.

 • Investering som görs för att minska utsläpp av kväve och fosfor ska göras i områden där det finns åtgärdsbehov på grund av övergödning som kan förmodas komma från jordbruk.
  Området ska finnas utpekat i VISS (VattenInformationsSystem Sverige). VISS är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten.
  Karttjänsten VISS (VattenInformationsSystem Sverige) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Övriga vattenvårdsåtgärder prioriteras i områden där det finns problematik med sura sulfatjordar samt där vattenkvalitet kan väntas förbättras om investeringen genomförs.
  Området ska finnas utpekat i myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) s kartvisare "Sur sulfatjord".
  Karttjänsten Sur sulfatjord Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen om investeringen i övriga vattenvårdsåtgärder förbättrar vattenkvaliteten.

Frågor som rör investeringsstöd

Har du frågor som rör investeringsstöd för jordbruk och landsbygd eller behöver skicka in handlingar till Länsstyrelsen i Norrbottens län?

E-post till investeringsstöd för jordbruk och landsbygd i Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbottens län
Landsbygdsenheten
Scanning
971 86 Luleå

Behöver jag tillstånd?

Tänk på att du kan behöva ansöka om tillstånd eller göra en anmälan för din planerade åtgärd.

Tillstånd för vattenverksamhet

Anmälan om vattenverksamhet

Dispens från strandskydd

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd inom skyddat naturområde

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Kommande utlysningar

Länsstyrelsen har inga planerade utlysningar 2024.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Landsbygdsstöd Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss