Dispens från strandskydd

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens hos Länsstyrelsen eller din kommun.

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

När ska du ansöka om dispens hos Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen beslutar om dispens för åtgärder som rör byggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Länsstyrelsen beslutar också om dispens för åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden:

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden
 • landskapsbildsskyddsområden.

Strandskyddet i Norrbotten

Strandskyddsreglerna gäller generellt 100 meter från vattenlinjen längs sjöar, hav och vattendrag. I Norrbotten har vi beslutat om vissa undantag från de generella bestämmelserna. Det gäller både områden med utökade gränser för strandskydd och områden där strandskyddet inte gäller alls. Det finns också undantag för kompletterande byggnader och anläggningar vid en befintlig byggnad.

Vanligt strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. Utvidgat strandskydd finns bara där Länsstyrelsen beslutat att det ska finnas och sträcker sig maximalt 300 meter upp på land och lika långt ut i vattnet.

Strandskydd vid små sjöar och vattendrag

I Norrbottens län är strandskyddet upphävt vid vissa små sjöar och vattendrag. Du kan se vilka sjöar och vattendrag som omfattas i vår karttjänst. 

I lagerlistan söker du på LstBD Strandskydd (Raster).

 • Vattendrag i hela länet: De vattendrag som inte finns redovisade på Norrbotten 505 skala 1:500 000 omfattas inte av strandskydd
 • Sjöar i Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå kommuner: De sjöar som inte finns redovisade på RödaKartan 3 Luleå 1:250 000 omfattas inte av strandskydd.
 • Sjöar i övriga kommuner i länet: De sjöar som inte finns redovisade på Norrbotten 505 skala 1:500 000 omfattas inte av strandskydd

Karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvidgat strandskydd

Det generella strandskyddet omfattar normalt 100 meter på vardera sida av strandlinjen. I Norrbotten finns det 128 områden fördelat på nio kommuner där strandskyddet är utvidgat. Det innebär att strandskyddsreglerna gäller upp till 300 meter från strandlinjen i dessa områden.

Ansök om dispens från strandskydd

Att ansöka om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor.

För att en dispensansökan ska kunna prövas av Länsstyrelsen i Norrbottens län behöver du betala din ansökningsavgift.

Betala avgiften till bankgiro 5181-9266. Ange följande uppgifter:

 • Spec-kod 23912
 • Vem som ansöker
 • Fastighetsbeteckning.

För att vi ska kunna ge dispens krävs

 • att det finns ett särskilt skäl
 • att dispensen inte strider mot strandskyddets syften.

Det finns särskilda skäl om området som dispensen avser

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Kontakta Länsstyrelsen via e-post för vidare instruktioner om hur du ansöker.

Undantag

Du som bedriver jordbruk, skogsbruk, rennäring och yrkesfiske behöver inte söka dispens om samtliga fyra punkter är uppfyllda:

 • byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
 • byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddsområdet
 • byggnaden är inte utformad för boende
 • näringen ska medföra ett betydande tillskott i din försörjning – hobbyverksamhet ger inget undantag från förbudet.

För att göra vissa kompletterande åtgärder till en huvudbyggnad behöver du inte dispens från strandskyddet.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har beslutat om undantag från strandskyddsbestämmelserna för kompletteringsåtgärder. Det innebär att du under vissa förutsättningar får göra vissa åtgärder utan dispens som normalt sett är förbjudna.

En kompletteringsåtgärd kan vara byggande av uthus som förråd eller en annan komplementsbyggnad till en huvudbyggnad, en mindre tillbyggnad eller vissa underhållsåtgärder. Du får göra kompletteringsåtgärder utan dispens om hela åtgärden görs:

 • inom 15 meter från din huvudbyggnad men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och
 • inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens.

Om åtgärden är inom ett vattenområde

Ska du göra åtgärder i vatten? Då kan det i vissa fall krävas att du också anmäler eller söker tillstånd för vattenverksamhet. Det gäller till exempel för muddring, bryggor, fyllning och grävning.

Strandskyddet fortsätter gälla

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Tillsyn inom strandskyddat område

Det är kommunen och Länsstyrelsen som kontrollerar att reglerna om strandskydd följs. Det kallas tillsyn. Oftast är det kommunen som har ansvar för tillsynen inom strandskydd. Omfattas strandskyddsområdet också av ett annat statligt skydd, till exempel ett statligt naturreservat, är det Länsstyrelsen som ansvarar för tillsynen.

Kommunen eller Länsstyrelsen startar en utredning när vi får reda på att någon brutit mot reglerna om strandskydd. Personen som brutit mot reglerna blir kontaktad. I vissa fall kan kommunen eller länsstyrelsen ge dispens i efterhand, men inte alltid.

Myndigheten beslutar om vad som ska rättas till om dispens inte kan ges i efterhand. Det kallas föreläggande om rättelse och kan även kombineras med vite.

Även om en förbjuden åtgärd är gjord för länge sedan kan myndigheten besluta om att felet rättas till. Det finns alltså ingen preskriptionstid.

Tillsynsmyndigheten är skyldig att polisanmäla misstänkta brott. Även om anmälan inte leder till åtal kan Länsstyrelsen eller kommunen ändå begära att felet rättas till.

Tillsynsvägledning om strandskydd

Miljösamverkan Sverige har information och vägledning för dig som arbetar på en kommun med strandskyddsdispenser och strandskyddstillsyn.

Tillsynsvägledning strandskyddstillsyn, Miljösamverkan Sverige Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen granskar kommunala dispenser

När kommunen har beslutat att ge dig dispens från strandskydd skickar de beslutet till både dig och till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska granska alla strandskyddsdispenser för att kontrollera att kommunen har gjort rätt. Granskningen får maximalt ta tre veckor från att beslutet kom in till Länsstyrelsen.

Om Länsstyrelsen beslutar att överpröva, gäller inte kommunens beslut. Du har själv ansvar för att kontrollera om beslutet är överprövat av Länsstyrelsen eller överklagat av någon annan. Du ska inte påbörja några åtgärder förrän du har försäkrat dig om att kommunens beslut har vunnit laga kraft.

Överprövning av kommuns dispensbeslut

Efter att kommunen har beslutat att ge dispens enligt strandskyddslagstiftningen skickas beslutet och tillhörande underlag till Länsstyrelsen. Det är för att Länsstyrelsen ska granska dispensen.
Under granskningen ska Länsstyrelsen utreda om det finns skäl att anta att det funnits brister i hur dispensen hanterats av kommunen eller att det saknas förutsättningar för kommunen att ge dispens för åtgärden.

Från den dagen kommunens beslut kommit till Länsstyrelsen kan det ta upp till tre veckor innan Länsstyrelsen granskat dispensen. Vänta därför alltid in Länsstyrelsens granskningsbeslut innan du påbörjar arbete.

Länsstyrelsens granskning kan ge olika utfall:

 • Länsstyrelsen finner inga brister i dispensen och fastställer kommunens beslut
 • Länsstyrelsen anser att det saknas underlag i dispensen och upphäver beslutet och återförvisar det till kommunen för komplettering av det som saknas.
 • Länsstyrelsen anser att det finns skäl att anta att det inte finns förutsättningar för att ge dispens och tar in dispensen för överprövning.

Vid beslut om överprövning har kommunen och sökande tre veckor på er att komplettera med handlingar som styrker beslut om strandskyddsdispens.
Om Länsstyrelsen beslutar att inleda överprövning av strandskyddsdispensen får sökande ett brev om det till den adress som angetts i ansökan till kommunen.

Länsstyrelsens överprövning kan ge två utfall:

 • Länsstyrelsen anser att det finns skäl för dispens och kommunens beslut fastställs.
 • Länsstyrelsen anser att det saknas skäl för dispens och kommunens beslut upphävs. Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Information om hur det går till bifogas beslutet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss