Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

Alla ansökningar poängsätts. Du som söker stöd får vägledning i e‑tjänsten om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e‑tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Din ansökan kan som mest få 1 000 poäng och för att du ska kunna få stöd måste din ansökan nå upp till 300 poäng.

Regionala prioriteringar

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft har flera olika underkategorier.

För investeringar som gäller stallar eller inhysningssystem, täckdikning, växthus och odlingstunnlar, torkning och lagring efter skörd samt ny teknik har Länsstyrelsen i Norrbottens län valt att förstärka de nationella poängen om:

  • företaget som söker stöd visar låg självfinansieringsgrad.

För investeringar i stallar eller inhysningssystem samt för torkning och lagring efter skörd prioriteras också branschen får- och lammproducenter. Dessa företag är ofta mindre företag, med lägre omsättning och låg lönsamhet. Dessa företag missgynnas i poängsättningen jämfört med exempelvis mjölkproducenter. Det är också oftast en betesbaserad produktion som i hög grad bidrar till biologisk mångfald.

Av dessa skäl prioriteras får- och lamm, i enlighet med Norrbottens livsmedelsstrategi.

För investeringar som gäller täckdikning prioriteras också de investeringar som bedöms som lönsamma för företaget.

För investeringar i energiskog prioriteras kommunerna inom landskapet Lappland.
Där är antalet aktiva jordbruksföretag mycket litet och företagen är relativt små. Den totala primärproduktionen påverkas i liten grad av att produktiv jordbruksmark avsätts för energiskog.

För investeringar i ny teknik prioriteras branscherna mjölkproduktion, köttproduktion och trädgårdsproduktion (omfattar både bär och grönsaker).

Frågor som rör investeringsstöd

Har du frågor som rör investeringsstöd för jordbruk och landsbygd eller behöver skicka in handlingar till Länsstyrelsen i Norrbottens län?

E-post till investeringsstöd för jordbruk och landsbygd i Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbottens län
Landsbygdsenheten
Scanning
971 86 Luleå

Ansökningsomgångar

Alla ansökningar som kommit in under tiden för en ansökningsomgång kommer att poängsättas och jämföras mot varandra. Det är de ansökningar med högst poäng och som ryms inom budgeten i en ansökningsomgång som kommer att ges stöd. Övriga ansökningar avslås.

Du har möjlighet att skicka in en ny ansökan i en annan ansökningsomgång, om din ansökan har fått avslag på grund av att den hade lägre poäng än de som fick stöd och därför inte rymdes i ansökningsomgångens budget. Då behöver du fylla i alla uppgifter och skicka in alla bilagor i en ny ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst.

Om din ansökan däremot har fått avslag på grund av att den inte uppnått minimipoäng för stödet eller på grund av något annat villkor behöver du omarbeta din ansökan om du vill söka igen.

Tänk på att du bara kan få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum tidigast den dag då ansökan om stöd kommit in till oss. Det är ankomstdatumet för den ansökan som beviljas som räknas.

Om du påbörjar investeringen innan du har fått ett beslut om stöd gör du det på egen risk. Det innebär att om vi inte beviljar din ansökan får du som sökande stå för utgifterna själv.

Här nedanför ser du vad som gäller för de olika stöden:

I Norrbotten finns tre ansökningsomgångar under 2024.

1 januari – 30 april
1 maj – 31 augusti
1 september – 15 december.

För att ansökan ska hanteras ska den vara komplett och ha kommit in till oss senast det sista angivna datumet för ansökningsperioden.

En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor enligt e-tjänsten är inskickade. Efter det angivna slutdatumet för ansökningsperioden handlägger Länsstyrelsen alla kompletta ansökningar som kommit in.

Budget för Norrbotten

Budgeten är 15 000 000 kronor i de två första ansökningsomgångarna och 10 000 000 kronor i den tredje.

I Norrbotten finns sex ansökningsomgångar under 2024.

1 januari – 29 februari
1 mars – 30 april
1 maj – 30 juni
1 juli – 31 augusti
1 september – 31 oktober
1 november – 31 december

För att ansökan ska hanteras ska den vara komplett och ha kommit in till oss senast det sista angivna datumet för ansökningsperioden.

En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor enligt e-tjänsten är inskickade. Efter det angivna slutdatumet för ansökningsperioden handlägger Länsstyrelsen alla kompletta ansökningar som kommit in.

Budget för Norrbotten

Budgeten per ansökningsomgång är 500 000 kronor.

I Norrbotten finns två ansökningsomgångar under 2024.

1 februari – 31 maj
1 september – 15 december

I Norrbotten är stödet stängt för ansökningar under januari, mellan den 1 juni och 31 augusti samt efter den 15 december.

För att ansökan ska hanteras ska den vara komplett och ha kommit in till oss senast det sista angivna datumet för ansökningsperioden.

En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor enligt e-tjänsten är inskickade. Efter det angivna slutdatumet för ansökningsperioden handlägger Länsstyrelsen alla kompletta ansökningar som kommit in.

Budget för Norrbotten

Budgeten per ansökningsomgång är 1 000 000 kronor.

Kommande utlysningar

Länsstyrelsen har inga planerade utlysningar 2024.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Landsbygdsstöd Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss