Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Markavvattning

Ska du ta bort vatten från din mark genom dränering eller dikning eller skydda mot vatten genom invallning? Det kan räknas som markavvattning. För att få utföra markavvattning behöver du alltid söka tillstånd, och i vissa fall behöver du även söka dispens.

Vad är markavvattning?

Markavvattning innebär att man genomför åtgärder som permanent ändrar markens vattenförhållanden. Åtgärden genomförs för att marken ska bli lämplig att använda för ett visst ändamål. Markavvattning är åtgärder som

 • tar bort oönskat vatten genom dränering eller dikning
 • skyddar mot vatten, till exempel invallning.

Det är alltid syftet med åtgärden som avgör om den räknas som markavvattning eller inte. Om syftet är att permanent ändra markens lämplighet för ett ändamål, som till exempel för odling, bebyggelse eller torvtäkt, räknas det som markavvattning.

Om syftet med åtgärden är att tillfälligt ändra markens egenskaper räknas det inte som markavvattning. Det räknas alltså inte som markavvattning att anlägga en slamgrop i ett dike eller skyddsdika i skogsmark i samband med avverkning. Vid skyddsdikning rör det sig om grunda tillfälliga diken som inte ska underhållas. Om du ska skyddsdika ska du göra en anmälan till Skogsstyrelsen.

Tillstånd och dispens för markavvattning

Du behöver alltid ansöka om tillstånd för att få utföra markavvattning. Ibland behöver du också ansöka om dispens från markavvattningsförbudet. Ansökan om tillstånd och dispens för markavvattning prövas av Länsstyrelsen. I vissa fall ska Länsstyrelsen överlämna tillståndsprövningen till mark- och miljödomstolen.

Dispens behövs där det är markavvattningsförbud

På vissa platser i Sverige är det markavvattningsförbud. Bland annat i stora delar av södra och mellersta Sverige. För att få utföra markavvattning på dessa platser räcker det inte att ansöka om tillstånd. Här behöver du också ansöka om dispens från markavvattningsförbudet. Du behöver med andra ord göra två ansökningar.

Områden där du behöver dispens från markavvattningsförbudet

Markavvattning är förbjudet i områden där det är särskilt viktigt att bevara våtmarker och skydda det unika djur- och växtliv som finns där. Syftet med förbudet är att kraftigt begränsa eller sätta stopp för markavvattningen eftersom många våtmarker har försvunnit till följd av utdikning och uppodling.

Du kan behöva tillstånd och dispens för åtgärder i befintliga diken

I vissa fall kan åtgärder i befintliga diken räknas som markavvattning. Du kan alltså behöva ansöka om tillstånd för markavvattning och eventuellt ansöka om dispens från markavvattningsförbudet för åtgärder i befintliga diken. Till exempel kan det räknas som markavvattning om du vill:

 • bredda eller fördjupa ett befintligt dike för att leda bort mer vatten
 • börja underhålla ett dike som inte har underhållits på länge.

Ett dike som inte har underhållits på länge kan ha förlorat sin ursprungliga funktion vilket gör att ett nytt naturtillstånd har uppstått. När ett nytt naturtillstånd har uppstått behövs oftast ett nytt tillstånd för markavvattning. Om du är osäker på om en åtgärd i ett befintligt dike räknas som markavvattning, rådgör med oss på Länsstyrelsen.

Inget generellt markavvattningsförbud i Norrbotten - men tillstånd behövs

I Norrbotten gäller inte det generella markavvattningsförbudet, här behöver du ansöka om tillstånd för att avvattna mark. Dessutom gäller följande:

 • I vissa fall krävs en miljökonsekvensbeskrivning och samråd enligt miljöbalken.
 • Du ska kunna visa hur de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken iakttagits.
 • Länsstyrelsen är restriktiv till att ge tillstånd i våtmarker och sumpskogar samt i tidigare odikade områden.

Prövningsavgift beror på planerad dikeslängd

För att din ansökan ska prövas behöver du betala en prövningsavgift. Beloppet på avgiften är beroende av den planerade dikeslängden. Dikeslängder och avgifter:

 • Kortare än 100 meter: 1 660 kronor i avgift
 • 100—1 000 meter: 2 900 kronor i avgift
 • 1 000—10 000 meter: 7 100 kronor i avgift
 • 10 000 meter eller längre: 10 700 kronor i avgift.

Ansökan om tillstånd för att utföra markavvattning

Du behöver fylla i samtliga obligatoriska fält i formuläret (markerade med en röd stjärna). Det räcker inte att hänvisa till bilaga.

Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse för din ansökan.

Uppgifter om sökandeHit skickas en mejlbekräftelse på att vi tagit emot din ansökan.
Uppgifter om fastighetsägare

Förnamn och efternamn fylls i om fastighetsägaren är annan än sökande.

Postadress, telefonnummer, e-postadress fylls i om fastighetsägaren är annan än sökande.


Har fastighetsägaren godkänt markavvattningen? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Har fastighetsägaren godkänt markavvattningen? (obligatorisk)Förnamn och efternamn

Postadress, telefonnummer, e-postadress


Har fastighetsägaren godkänt markavvattningen (frivillig)
Har fastighetsägaren godkänt markavvattningen (frivillig)


Markavvattningsåtgärd
Typ av markavvattningsåtgärd (obligatorisk) * (obligatorisk)
Typ av markavvattningsåtgärd (obligatorisk)
Uppgifter om marken
Markavvattningen berör våtmark av följande typ (frivillig)
Markavvattningen berör våtmark av följande typ (frivillig)
Exempel: Natura 2000, fornlämning, nyckelbiotop, biotopskydd i jordbruksmark
Dikesuppgifter

meter
Vattenavledning från dikena sker till (obligatorisk) * (obligatorisk)
Vattenavledning från dikena sker till (obligatorisk)


Exempel: bäck, å, sjö, älv och avstånd i meter till dikessystemet
Dikesprofil

Meter

Meter

Meter


m3
Kompletterande information
Dikesrensningar planeras i samband med nydikning (obligatorisk) * (obligatorisk)
Dikesrensningar planeras i samband med nydikning (obligatorisk)
Du kan skicka in bilagor enligt formuläret, via e-post eller via e-tjänsten för komplettering eller yttrande i ärende.

E-post till norrbotten@lansstyrelsen.se
Ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet.

Komplettering eller yttrande i ärende

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vattenarkiv

Länsstyrelsernas vattenarkiv innehåller handlingar av intresse för dig som arbetar med vatten i landskapet. Arkivet innehåller kartor, ritningar och annat material om markavvattning, till exempel invallningar och sjösänkningar som utförts för att få bättre jordbruksmark. Tjänsten uppdateras kontinuerligt med ny information, län för län.

Sprid inte vattenpester

Planerar du att utföra åtgärder i vatten behöver du ta reda på om din åtgärd riskerar att sprida invasiva främmande arter. Smal vattenpest och vattenpest är de invasiva vattenarter som har störst spridning i Norrbotten.

Åtgärder i vatten med vattenpester

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss