Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vattenuttag

Vattenuttag är en vattenverksamhet som innebär att grundvatten eller ytvatten tas ut, för till exempel dricksvatten, bevattning eller processvatten. Beroende på hur mycket vatten du tar ut eller hur stor miljöpåverkan blir, kan du behöva göra en anmälan eller ansöka om tillstånd.

För att få göra ett uttag av vatten behövs tillstånd från Mark- och miljödomstolen (MMD) För vissa ytvattenuttag av mindre omfattning räcker det istället med en anmälan till Länsstyrelsen. Det finns också undantag när det inte krävs vare sig anmälan eller tillstånd. Anledningen till att vattenuttag är kontrollerat på det här sättet är att det finns risker med vattenuttag.

För stora uttag av grundvatten kan leda till att:

 • Närliggande brunnar sinar.
 • Våtmarker och magasin kan torkar ut.
 • Vattendrag kan sina som försörjs med utläckande grundvatten.
 • Det blir sättningar i byggnader beroende på jordlagerförhållanden.

För stora uttag av ytvatten kan leda till att:

 • Vattendrag sinar.
 • Vattennivåer i våtmarker, magasin och sjöar sjunker och bottnar kan friläggas.
 • Försämrade levnadsförhållanden för djur och växter i vattendraget.
 • Fiskar och andra organismer som lever i vattnet kan hindras i sina förflyttningar, om dämning sker för att skapa en vattenreserv.
 • Andra som gör uttag nedströms får mindre vatten.

Egenkontroll

Alla som tar ut vatten är skyldiga att bedriva egenkontroll, detta gäller oavsett om du har tillstånd eller inte. Det innebär att vattenuttaget regelbundet ska följas upp. Du ska ha kunskap om var, när och hur mycket vatten som har tagits ut.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Alla grundvattenuttag och uttag av ytvatten kräver tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Genom att ha ett tillstånd för ditt vattenuttag har du rätt att ta ut vatten om du följer villkoren i tillståndet. I tillståndet beskrivs när du får ta ut vatten och under vilka förutsättningar.

Om du inte har tillstånd

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och kan avbryta vattenuttag som inte har ett tillstånd om det bedöms orsaka skada i naturen. Under perioder av torka kan Länsstyrelsen besluta om att förbjuda vattenuttag.

När behöver du göra en anmälan?

För mindre ytvattenuttag som inte har någon betydande påverkan på miljön, närliggande fastigheter eller annan verksamhet, kan en anmälan till Länsstyrelsen vara tillräcklig. Som mindre ytvattenuttag räknas:

 • Uttag av högst 600 kubikmeter per dygn men högst 100 000 kubikmeter per år från ett vattendrag.
 • Uttag av högst 1 000 kubikmeter per dygn men högst 200 000 kubikmeter per år från ett annat vattenområde än vattendrag.

När du gör din anmälan måste du kunna visa vilka effekter som uttaget orsakar i vattendraget eller sjön. Det kan alltså behövas mycket underlag även i en anmälan. Samtidigt ger en anmälan inte alls den rättstrygghet som ett tillstånd ger och ofta behöver anmälan upprepas exempelvis varje eller vartannat år.

Under torra somrar när det är låga flöden i vattendragen är utgångspunkten att det alltid blir negativ påverkan på omgivningen och att du först måste anmäla uttaget.

När behöver du inte ansöka om tillstånd eller göra en anmälan?

Du behöver inte anmäla eller ansöka om tillstånd för vattenuttag där det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.

Det är du som verksamhetsutövare som har ansvaret att visa om denna undantagsmöjlighet kan användas. Om skador skulle uppkomma på allmänna eller enskilda intressen kan Länsstyrelsen komma att vidta tillsynsåtgärder och ställa krav på rättelse.

Vattenuttag för jordbruksfastigheter

Du behöver inte tillstånd eller göra en anmälan för vattenuttag för en jordbruksfastighets husbehovsförbrukning av vatten. Till husbehovsförbrukning räknas vattenuttag för djurhållning, men inte bevattning av grödor. Du måste alltid hålla koll på din vattenförbrukning så att inte omgivningen skadas.

Vattenuttag för enskilda fastigheter

Du behöver inte tillstånd eller göra en anmälan för vattenuttag till husbehovsförbrukning för enskilda fastigheter. Till husbehovsförbrukning räknas

 • dusch och bad
 • matlagning
 • tvätt och rengöring
 • dricksvatten till hushållet (människor och djur)
 • bevattning av trädgård för eget behov, till exempel trädgårdsland.

Observera att bevattning av gräsmattor inte räknas som husbehovsförbrukning.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss