Vattenförvaltning

Vattenförvaltning handlar om att förbättra Sveriges vatten. Länsstyrelsen ansvarar bland annat för att bedöma statusen på länets vatten och föreslå åtgärder där det behövs.

Myndigheter, kommuner och organisationer arbetar med vattenförvaltning på olika sätt. Målet är att Sveriges sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten ska nå god status 2021 eller senast 2027. Vatten som riskerar att inte uppfylla kraven måste åtgärdas.

Vad gör Länsstyrelsen?

  • Bedömer statusen på länets vatten (statusklassificering).
  • Föreslår åtgärder där det behövs.
  • Övervakar tillståndet.
  • Stöttar vattenråd och åtgärdsarbeten.
  • Ansvarig för prövning och tillsyn av anläggningar som kan påverka vattenmiljön.

Åtgärdsprogram för vatten

Sveriges vatten är indelat i fem vattendistrikt. Var sjätte år tar Länsstyrelsen och Vattenmyndigheterna fram förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för varje distrikt.

Förvaltningsplanen

Förvaltningsplanen innehåller en sammanfattning av vattenförhållandena och vattenförvaltningen i vattendistriktet. Planen beskriver också inriktningen för det kommande arbetet.

Åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogrammet är en del av förvaltningsplanen. I programmet finns information om vilka åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna ska uppnås. Dessa åtgärder är juridiskt bindande och ska årligen rapporteras till vattenmyndigheterna.

Myndigheter och kommuner ansvarar för att åtgärderna i programmet utförs.

Detta gör Länsstyrelsen inom åtgärdsprogrammet:

  • tillståndsprövningar
  • tillsyn och omprövningar enligt Miljöbalken
  • tysisk planering enligt plan- och bygglagen
  • tar fram föreskrifter.

Vattenförvaltningen i länet

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. I Bottenvikens distrikt har vi en dimension till i vattnets värde och det är rekreationen kring vattnet. Att fiska, åka skidor, skridskor eller bara återhämta sin energi kring ett vattendrag är näst intill ovärderligt. I och med dessa resurser har vi även en blomstrande turismnäring som ger jobb och livskvalité.

I vattnets värde finns så mycket andra resurser som behöver värderas. Exempelvis dricksvattens värde i förhållande till processvatten i industrier. Att kunna bevattna jordbruket och ge djuren vatten för att senare i produktionscykeln kunna använda råvarorna i livsmedelsproduktion är ovärderlig för människans överlevnad.

Det finns värden i distriktet vi behöver skydda och bevara. Med hjälp av prioriteringar av de åtgärder som är mest angelägna att genomföra kan vi värna om dessa värden under kommande förvaltningsperiod.

Bottenvikens åtgärdsprogramlänk till annan webbplats
Bottenvikens förvaltningsplan länk till annan webbplats

Vattendatabasen VISS

I vattendatabasen VISS finns vattenklassificeringar och kartor över landets vatten.

Hitta ditt vatten i Vattendatabasen VISS (Vatteninformationssystem Sverige)länk till annan webbplats

Lär dig söka i VISS (Vatteninformationssystem Sverige)länk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län