Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vattenförvaltning

Vattenförvaltning handlar om att förbättra och skydda vatten i Sverige. Länsstyrelsen ansvarar bland annat för att bedöma hur länets vatten mår och föreslå åtgärder där det behövs.

Myndigheter, kommuner och organisationer arbetar med vattenförvaltning på olika sätt. Målet är att Sveriges sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten ska nå god status senast 2027. Vatten som riskerar att inte uppfylla kraven måste åtgärdas.

Länsstyrelsen och Vattenmyndigheterna

Fem länsstyrelser är regional vattenmyndighet för ett distrikt som omfattar flera län.

 • Länsstyrelsen i Norrbotten är vattenmyndighet i Bottenvikens vattendistrikt.
 • Länsstyrelsen i Västernorrland är vattenmyndighet i Bottenhavets vattendistrikt.
 • Länsstyrelsen i Västmanland är vattenmyndighet i Norra Östersjöns vattendistrikt.
 • Länsstyrelsen i Kalmar är vattenmyndighet i Södra Östersjöns vattendistrikt.
 • Länsstyrelsen i Västra Götaland är vattenmyndighet i Västerhavets vattendistrikt.

Vattenmyndigheterna samordnar bland annat Länsstyrelsens vattenförvaltningsarbete, och beslutar om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten i distriktet.

Webbplatsen Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.

Sekretariat på Länsstyrelsen hjälper vattenmyndigheten

Varje Länsstyrelse har ett beredningssekretariat som har i uppgift att hjälpa vattenmyndighetens arbete med vattenförvaltning. Arbetet ska genomföras i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund, vattenråd och andra lokala vattenintressenter.

Detta gör beredningssekretariatet:

 • bedömer tillståndet för länets vatten (statusklassificering) och vad som påverkar vattnen
 • föreslår fysiska åtgärder i vattenmiljön där det behövs
 • utvecklar övervakningen av vattnens tillstånd
 • stöttar vattenråd och åtgärdsarbeten.

Vattenmyndigheternas förvaltningsplan och åtgärdsprogram

Förvaltningsplanen

Förvaltningsplanen innehåller en sammanfattning av vattenförhållandena och vattenförvaltningen i vattendistriktet. Planen beskriver också inriktningen för det kommande arbetet.

Förvaltningsplan, Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för bättre vatten

Åtgärdsprogrammet innehåller information om vilka åtgärder som myndigheter och kommuner behöver genomföra för att uppnå miljökvalitetsnormerna. Det handlar till exempel om vägledning, tillsyn och att ta fram information som andra aktörer behöver för sitt vattenförvaltningsarbete. Dessa åtgärder är juridiskt bindande och ska rapporteras varje år till vattenmyndigheterna.

Åtgärdsprogrammet stärker Länsstyrelsens arbete som bland annat är att:

 • utföra tillsyn och omprövningar enligt miljöbalken
 • vägleda kommunerna i deras tillsyn av små avlopp och jordbruk
 • ge rådgivning till jordbruksföretag
 • ta fram åtgärdsplaner för vattendrag som används för vattenkraft
 • vägleda kommunerna i deras planering vid vatten och tar fram planeringsunderlag
 • ta fram regionala vattenförsörjningsplaner som stöd till kommunerna
 • stödja kommunerna med långsiktigt skydd för dricksvattenförsörjningen.

Åtgärdsprogram, Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.

Miljökvalitetsnormer för vatten styr miljöarbetet

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrinstrument för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och bestämmelser på miljöområdet, till exempel vid tillståndsprövning och tillsyn.

Normerna är även styrande för den fysiska planeringen i kommunerna. Miljökvalitetsnormerna ställer krav på myndigheter och styr indirekt också verksamhetsutövare och enskilda.

Miljökvalitetsnormer för vatten, Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.

Vattenförvaltningen i länet

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. I vattnets värde finns även andra resurser som behöver värderas. Exempelvis dricksvattens värde i förhållande till processvatten i industrier. Att kunna bevattna jordbruket och ge djuren vatten för att senare i produktionscykeln kunna använda råvarorna i livsmedelsproduktion är ovärderlig för människans överlevnad.

I Bottenvikens distrikt har vi en dimension till i vattnets värde och det är rekreationen kring vattnet. Att fiska, åka skidor, skridskor eller bara återhämta sin energi kring ett vattendrag är näst intill ovärderligt. I och med dessa resurser har vi även en blomstrande turismnäring som ger jobb och livskvalité.

Länets åtgärdsprogram och förvaltningsplan

För vattendistriktet Bottenviken finns prioriteringar av åtgärder som är mest angelägna att genomföra för att uppnå miljökvalitetsnormerna.

Bottenvikens åtgärdsprogram Länk till annan webbplats.
Bottenvikens förvaltningsplan Länk till annan webbplats.

Samarbeten och samverkan i länet

En förutsättning för att arbetet med vattenförvaltning ska bli framgångsrikt är ett nära samarbete och samverkan på internationell, nationell, regional och lokal nivå.

Vattenråd

I många områden kring större vattendrag, så kallade avrinningsområden, finns ett vattenråd. Ett vattenråd är en frivillig sammanslutning av aktörer, som ska involvera de som berörs till exempel kommuner, skogsnäringen, vattenkraft, industrier, fiskeföreningar, naturskyddsföreningar och privatpersoner. Vattenrådets roll är att bistå med lokal kunskap om det egna vattenområdet och utföra föreslagna åtgärder på lokal nivå. Som exempelvis att ta prover, arbeta med vattenvård och genomföra utbildningsinsatser.

Vattenråd, Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.

Vattendelegationens referensgrupp

Varje vattendistrikt har en beslutande vattendelegation. Unikt för Bottenvikens vattendistrikt är att det finns en referensgrupp kopplad till vattendelegationen. Gruppen är sammansatt av företrädare för en rad olika myndigheter, företag och organisationer. Referensgruppen har till uppgift att bistå vattendelegationen med råd och synpunkter i arbetet med att utveckla en bra vattenförvaltning i Referensgruppen, Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.

Vattendatabasen VISS

I vattendatabasen VISS finns bedömningar av vattnens tillstånd, information om miljöövervakning i vatten och förslag på möjliga åtgärder i vattenmiljön. Mycket av informationen finns i form av kartor.

Hitta ditt vatten i vattendatabasen VISS Länk till annan webbplats.

Vattenmyndigheternas informationsfilmer om hur du söker i VISS, Youtube Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss