• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Det finns sju olika stöd inom ökad konkurrenskraft:

 • Ny-, om- och tillbyggnad av stallar eller motsvarande inhysningssystem för djuruppfödning och djurhållning för animalieproduktion. Se rubriken Djurstallar och inhysningssystem.
 • Anläggning av energiskog (salix, hybridasp och poppel) på åkermark. Se rubriken Energiskog.
 • Investeringar för minskad ammoniakavgång, tak på gödselvårdsanläggningar, teknik för surgörning av gödsel och myllningsaggregat för flytgödsel. Se rubriken Minskad ammoniakavgång.
 • Utrustning som möjliggör innovativa, hållbara produktionssystem. Se rubriken Innovativa hållbara produktionssystem / Ny teknik.
 • Ny- och omläggning av täckdikning på åkermark. Se rubriken Täckdikning.
 • Ny-, om- och tillbyggnation av anläggningar för torkning och lagring av skörd. Se rubriken Torkning och lagring efter skörd.
 • Ny-, om- och tillbyggnation av växthus och odlingstunnlar. Se rubriken Växthus och odlingstunnlar.

Minimipoäng för stöd

500 poäng (600 poäng gäller t o m 1 juni)

Regionala prioriteringar


Regionala prioriteringar för djurstallar och inhysningssystem

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

8

320

Lönsamt företag

8

200

Lönsam investering

5

300

Behov av stöd

4

180

Summa


1000

Utlysning

Åtgärden har utlysningar. Grundläggande krav för utlysningen är att investeringen som ansökan gäller ska ha ett gällande beslut om förprövning enligt djurskyddslagen när ansökan lämnas in.

Tidsperioder

2024:

 1. 1 januari – 31 mars, budget 8 500 000 kronor.
 2. 1 juli – 30 september, budget 8 500 000 kronor.

Observera: Utlysning 1 har tidigare annonserats pågå till 30 april. Sista datum ändras till 31 mars.

Budgeten för utlysningar eller ansökningsomgångar i respektive åtgärd eller delåtgärd gäller hela år 2024. Eventuella ändringar annonseras här senast en (1) månad i förväg.

Om pengarna i utlysningen inte räcker till hela sista prioriterade ansökan kommer ansökan ändå att bifallas om mer än 50 procent av stödbeloppet ryms. Ryms ansökan till mindre än 50 procent avslås den i sin helhet. Eventuellt kvarvarande medel i utlysningen kommer föras tillbaka till budgeten och fördelas ut senare i programperioden.

Om vi behöver prioritera mellan två ansökningar med samma poäng gör vi det efter prioriteringsordning i Jordbruksverkets föreskrifter:

 1. Högst total uppnådd poängnivå.
 2. Högst uppnådd poängnivå för respektive urvalsmodul, där urvalsmodul med högst möjliga maxpoäng har företräde framför urvalsmodul med lägre möjliga maxpoäng.
 3. Kvinnliga stödsökanden eller stödsökanden som är inte är äldre än 40 år.
 4. Den ansökan som lämnats in tidigast.

I de fall stödsökanden är en juridisk person som inte är en enskild firma avses med stödsökanden i punkt 3 den fysiska person som är ansvarig för den juridiska personen.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2025 är i nuläget oklar.

Checklista för ansökan om stöd till djurstallar och inhysningssystem

Planering av ansökan

 • Besvara alla frågor i din ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst. Vilka frågor som inte är besvarade kan du se i e-ansökan steg 10 ”Granska och skicka in”.
 • Äger du andra företag förutom det företag som söker stöd? Äger ditt företag andra företag eller äger andra företag ditt företag? Ange namn på ägare och ägarandel för företaget som söker stöd samt eventuellt andra gemensamt ägda företag.

Prioritering av ansökan

 • Är ditt företag nystartat? Bifoga i stället öppningsbalansräkning.
 • Har du en enskild firma eller ett driftsbolag, utöver företaget som söker stöd? Då ska detta företag ingå som medsökande företag i din urvalsmall. Detta gäller om företaget berörs av investeringen.

Budget för investeringskostnader

 • Du ska tydligt motivera både behov och omfattning av den investering som du söker stöd för. Motivera även behov och omfattning av varor/tjänster gällande de budgetposter som du söker stöd för. Detta gäller både faktiska kostnader och enhetskostnader.
 • Om du söker stöd för faktiska kostnader, fyll i och bifoga Budgetmall – Investeringsstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats. med specificerade utgifter som du söker stöd för.
 • Utgifternas pris ska styrkas med konkurrerande prisuppgifter, alltså prisuppgifter från minst två olika håll som är tydliga i vad som ingår och jämförbara. Kostnaderna behöver även vara rimliga och relevanta för din investering för att kunna godkännas. Du kan inte förvänta dig att få utgifter utan konkurrerande prisuppgifter godkända.
 • Ange om möjligt volymer och styckpriser där det är relevant.
 • Utgifterna ska vara kopplade till två jämförbara prisuppgifter (prislista, offert, anbud eller motsvarande underlag), från två olika leverantörer. Om beloppet som du söker stöd för skiljer sig från lägsta prisuppgiften, förklara vad skillnaden beror på.
 • Bifoga underlag för dessa jämförbara prisuppgifter. Du ska även motivera hur prisuppgifterna kan anses som jämförbara.
 • Har du bara en prisuppgift behöver du motivera varför det inte går att ta in fler prisuppgifter.

Ritningar och tillstånd

 • Bifoga ritning med mått när du investerar i en anläggning eller i ny-, om- och tillbyggnad. Bifoga situationsplan på fastigheten där investeringen sker, alltså karta/ritning över insatsens placering i förhållande till befintlig bebyggelse. Detta gäller inte om du har ett beslut om förprövning för investeringen. Då har vi materialet redan.
 • Bifoga kopia av tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen. Ange även om inga tillstånd eller godkännande krävs. Om du ska skicka in tillstånd eller godkännande som du inte kan få förrän investeringen är färdigställd, ange vilka tillstånd och godkännande detta gäller för.
 • När beslut om förprövning krävs för en investering ska detta beslut vara fattat innan ansökan om investeringsstöd lämnas in.
 • Bifoga arrendekontrakt eller hyreskontrakt om du inte äger den fastighet där investeringen sker.

Andra bilagor

 • Har du sökt- eller fått stöd för någon del av denna investering från annat håll? Det kan tillexempel vara för maskiner ur den nationella satsningen Klimatlivet. Berätta det för oss. Bifoga beslut om du har det.
 • Är du ung jordbrukare och helt eller delvis ansvarar för företaget ska du skicka in underlag som visar detta. Det kan till exempel vara aktiebok, bolagsavtal, gymnasiebetyg eller intyg om arbetslivserfarenhet inom jordbruks- eller trädgårdsnäring. Kravet för att beviljas 40% i investeringsstöd är att du som söker investeringsstödet:
 • är ansvarig för företaget,
 • är högst 40 år under det år ansökan lämnas in,
 • har gymnasieexamen eller relevant arbetslivserfarenhet från 12 månaders heltidsarbete.

Minimipoäng för stöd

400 poäng

Regionala prioriteringar


Regionala prioriteringar för energiskog.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

8

320

Lönsamt företag

8

200

Lönsam investering

5

380

Behov av stöd

4

100

Summa


1000

Utlysning

Åtgärden har utlysningar. Utlysningen ska gälla åkermark på platser som klassas som utägomark enligt karta för laga skifte alternativt inte vara inägomark enligt storskifte. Länsstyrelsen bedömer att energiskog inne i länets byar bedöms ha allt för stora negativa effekter för länets öppna landskap och bebyggda miljöer. De historiskt utpekade inägomarkerna bedöms än idag vara tillräckligt väl definierade och relevanta för att skydda särskilt värdefulla miljöer.

Historiska kartor, Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Beslut om samråd enligt miljöbalken ska dessutom finns när ansökan lämnas in.

Tidsperiod

2024: 1 september – 30 november, budget 1 600 000 kronor.

Budgeten för utlysningar eller ansökningsomgångar i respektive åtgärd eller delåtgärd gäller hela år 2024. Eventuella ändringar annonseras här senast en (1) månad i förväg.

Om pengarna i utlysningen inte räcker till hela sista prioriterade ansökan kommer ansökan ändå att bifallas om mer än 50 procent av stödbeloppet ryms. Ryms ansökan till mindre än 50 procent avslås den i sin helhet. Eventuellt kvarvarande medel i utlysningen kommer föras tillbaka till budgeten och fördelas ut senare i programperioden.

Om vi behöver prioritera mellan två ansökningar med samma poäng gör vi det efter prioriteringsordning i Jordbruksverkets föreskrifter:

 1. Högst total uppnådd poängnivå.
 2. Högst uppnådd poängnivå för respektive urvalsmodul, där urvalsmodul med högst möjliga maxpoäng har företräde framför urvalsmodul med lägre möjliga maxpoäng.
 3. Kvinnliga stödsökanden eller stödsökanden som är inte är äldre än 40 år.
 4. Den ansökan som lämnats in tidigast.

I de fall stödsökanden är en juridisk person som inte är en enskild firma avses med stödsökanden i punkt 3 den fysiska person som är ansvarig för den juridiska personen.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2025 är i nuläget oklar.

Minimipoäng för stöd

300 poäng

Regionala prioriteringar


Nationella prioriteringar för minskad ammoniakavgång.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Investeringsalternativ

1

250

Minskad ammoniakavgång

10

750

Summa


1000

Ansökningsomgångar

Åtgärden har ansökningsomgångar.

Tidsperioder

2024:

1. 1 januari – 30 april, budget 2 400 000 kronor*

2. 1 maj – 31 augusti , budget 6 000 000 kronor**

3. 1 september – 30 november, budget 6 000 000 kronor**

* Observera att medel fördelas utifrån en gemensam budget på 2 400 000 kronor för delåtgärderna minskad ammoniakavgång och ny-, om-, och tillbyggnation av anläggningar för torkning och lagring av skörd.

** Observera att medel fördelas utifrån en gemensam budget på 6 000 000 kronor per omgång för delåtgärderna minskad ammoniakavgång, täckdikning, ny-, om- och tillbyggnation av växthus och odlingstunnlar, ny-, om-, och tillbyggnation av anläggningar för torkning och lagring av skörd och utrustning som möjliggör innovativa, hållbara produktionssystem.

Eventuella ändringar annonseras här senast en (1) månad i förväg.

Om pengarna i beslutsomgången inte räcker till hela sista prioriterade ansökan kommer ansökan ändå att bifallas om mer än 50 procent av stödbeloppet ryms. Ryms ansökan till mindre än 50 procent avslås den i sin helhet. Eventuellt kvarvarande medel i omgången kommer föras tillbaka till budgeten och fördelas ut senare i programperioden.

Om vi behöver prioritera mellan två ansökningar med samma poäng gör vi det efter prioriteringsordning i Jordbruksverkets föreskrifter:

 1. Högst total uppnådd poängnivå.
 2. Högst uppnådd poängnivå för respektive urvalsmodul, där urvalsmodul med högst möjliga maxpoäng har företräde framför urvalsmodul med lägre möjliga maxpoäng.
 3. Kvinnliga stödsökanden eller stödsökanden som är inte är äldre än 40 år.
 4. Den ansökan som lämnats in tidigast.

I de fall stödsökanden är en juridisk person som inte är en enskild firma avses med stödsökanden i punkt 3 den fysiska person som är ansvarig för den juridiska personen.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2025 är i nuläget oklar.

Minimipoäng för stöd

300 poäng

Regionala prioriteringar


Regionala prioriteringar för ny teknik.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

8

320

Lönsamt företag

8

280

Lönsam investering

5

180

Behov av stöd

4

220

Summa


1000

Ansökningsomgångar

Åtgärden har ansökningsomgångar.

Medel fördelas utifrån en gemensam budget för delåtgärderna

 • utrustning som möjliggör innovativa, hållbara produktionssystem,
 • ny-, om- och tillbyggnation av växthus och odlingstunnlar,
 • ny-, om-, och tillbyggnation av anläggningar för torkning och lagring av skörd,
 • täckdikning,
 • minskad ammoniakavgång.

Tidsperioder

2024:

1. 1 maj – 31 augusti , budget 6 000 000 kronor.

2. 1 september – 30 november, budget 6 000 000 kronor.

Observera att medel fördelas utifrån en gemensam budget på 6 000 000 kronor per omgång för delåtgärderna minskad ammoniakavgång, täckdikning, ny-, om- och tillbyggnation av växthus och odlingstunnlar, ny-, om-, och tillbyggnation av anläggningar för torkning och lagring av skörd och utrustning som möjliggör innovativa, hållbara produktionssystem.

Eventuella ändringar annonseras här senast en (1) månad i förväg.

Om pengarna i beslutsomgången inte räcker till hela sista prioriterade ansökan kommer ansökan ändå att bifallas om mer än 50 procent av stödbeloppet ryms i omgången. Ryms ansökan till mindre än 50 procent avslås den i sin helhet. Eventuellt kvarvarande medel i omgången kommer föras tillbaka till budgeten och fördelas ut senare i programperioden.

Om vi behöver prioritera mellan två ansökningar med samma poäng gör vi det efter prioriteringsordning i Jordbruksverkets föreskrifter:

 1. Högst total uppnådd poängnivå.
 2. Högst uppnådd poängnivå för respektive urvalsmodul, där urvalsmodul med högst möjliga maxpoäng har företräde framför urvalsmodul med lägre möjliga maxpoäng.
 3. Kvinnliga stödsökanden eller stödsökanden som är inte är äldre än 40 år.
 4. Den ansökan som lämnats in tidigast.

I de fall stödsökanden är en juridisk person som inte är en enskild firma avses med stödsökanden i punkt 3 den fysiska person som är ansvarig för den juridiska personen.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2025 är i nuläget oklar.

Minimipoäng för stöd

300 poäng

Regionala prioriteringar


Regionala prioriteringar för täckdikning.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

8

320

Lönsamt företag

8

200

Lönsam investering

5

180

Behov av stöd

4

300

Summa


1000

Ansökningsomgångar

Åtgärden har ansökningsomgångar.

Tidsperioder

2024:

 1. 1 januari – 30 april, budget 1 500 000 kronor.
 2. 1 maj – 31 augusti , budget 6 000 000 kronor*.
 3. 1 september – 30 november, budget 6 000 000 kronor*.

* Observera att medel fördelas utifrån en gemensam budget på 6 000 000 kronor per omgång för delåtgärderna minskad ammoniakavgång, täckdikning, ny-, om- och tillbyggnation av växthus och odlingstunnlar, ny-, om-, och tillbyggnation av anläggningar för torkning och lagring av skörd och utrustning som möjliggör innovativa, hållbara produktionssystem.

Eventuella ändringar annonseras här senast en (1) månad i förväg.

Om pengarna i omgången inte räcker till hela sista prioriterade ansökan kommer ansökan ändå att bifallas om mer än 50 procent av stödbeloppet ryms. Ryms ansökan till mindre än 50 procent avslås den i sin helhet. Eventuellt kvarvarande medel i omgången kommer föras tillbaka till budgeten och fördelas ut senare i programperioden.

Om vi behöver prioritera mellan två ansökningar med samma poäng gör vi det efter prioriteringsordning i Jordbruksverkets föreskrifter:

 1. Högst total uppnådd poängnivå.
 2. Högst uppnådd poängnivå för respektive urvalsmodul, där urvalsmodul med högst möjliga maxpoäng har företräde framför urvalsmodul med lägre möjliga maxpoäng.
 3. Kvinnliga stödsökanden eller stödsökanden som är inte är äldre än 40 år.
 4. Den ansökan som lämnats in tidigast.

I de fall stödsökanden är en juridisk person som inte är en enskild firma avses med stödsökanden i punkt 3 den fysiska person som är ansvarig för den juridiska personen.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2025 är i nuläget oklar.

Exempel på lönsamhetsberäkning

Greppa näringen har en mall för lönsamhetsberäkning där du själv eller en rådgivare kan räkna ut om, och hur mycket, du tjänar på att täckdika ett fält.

Investeringskalkyl för täckdikning - Greppa Länk till annan webbplats.

Hushållningssällskapet har gjort en lönsamhetsberäkning för investering i täckdikning. Exemplet är från Jönköpings län, så förutsättningarna liknar dem vi har i Kronoberg. Tidigare vårbruk och minskad markpackning ger en skördeökning, som tillsammans med minskade kostnader för ogräsbekämpning resulterar i ett överskott på 1 573 kronor per hektar och år. Hör av dig till Länsstyrelsen om du vill få tillgång till beräkningsexemplet och sätta in dina egna siffror.

Minimipoäng för stöd

300 poäng

Regionala prioriteringar


Regionala prioriteringar för torkning och lagring efter skörd.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

8

320

Lönsamt företag

8

200

Lönsam investering

5

260

Behov av stöd

4

220

Summa


1000

Ansökningsomgångar

Åtgärden har ansökningsomgångar.

Tidsperioder

2024:

 1. 1 januari – 30 april, budget 2 400 000 kronor*
 2. 1 maj – 31 augusti , budget 6 000 000 kronor**
 3. 1 september – 30 november, budget 6 000 000 kronor**

* Observera att medel fördelas utifrån en gemensam budget på 2 400 000 kronor för delåtgärderna minskad ammoniakavgång och ny-, om-, och tillbyggnation av anläggningar för torkning och lagring av skörd.

** Observera att medel fördelas utifrån en gemensam budget på 6 000 000 kronor per omgång för delåtgärderna minskad ammoniakavgång, täckdikning, ny-, om- och tillbyggnation av växthus och odlingstunnlar, ny-, om-, och tillbyggnation av anläggningar för torkning och lagring av skörd och utrustning som möjliggör innovativa, hållbara produktionssystem.

Eventuella ändringar annonseras här senast en (1) månad i förväg.

Om pengarna i beslutsomgången inte räcker till hela sista prioriterade ansökan kommer ansökan ändå att bifallas om mer än 50 procent av stödbeloppet ryms i omgången. Ryms ansökan till mindre än 50 procent avslås den i sin helhet. Eventuellt kvarvarande medel i omgången kommer föras tillbaka till budgeten och fördelas ut senare i programperioden.

Om vi behöver prioritera mellan två ansökningar med samma poäng gör vi det efter prioriteringsordning i Jordbruksverkets föreskrifter:

 1. Högst total uppnådd poängnivå.
 2. Högst uppnådd poängnivå för respektive urvalsmodul, där urvalsmodul med högst möjliga maxpoäng har företräde framför urvalsmodul med lägre möjliga maxpoäng.
 3. Kvinnliga stödsökanden eller stödsökanden som är inte är äldre än 40 år.
 4. Den ansökan som lämnats in tidigast.

I de fall stödsökanden är en juridisk person som inte är en enskild firma avses med stödsökanden i punkt 3 den fysiska person som är ansvarig för den juridiska personen.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2025 är i nuläget oklar.

Minimipoäng för stöd

300 poäng

Regionala prioriteringar


Regionala prioriteringar för växthus och odlingstunnlar.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

8

320

Lönsamt företag

8

200

Lönsam investering

5

180

Behov av stöd

4

100

Livsmedel

1

200

Summa


1000

Ansökningsomgångar

Åtgärden har ansökningsomgångar.

Medel fördelas utifrån en gemensam budget för delåtgärderna:

 • ny-, om- och tillbyggnation av växthus och odlingstunnlar,
 • ny-, om-, och tillbyggnation av anläggningar för torkning och lagring av skörd,
 • utrustning som möjliggör innovativa, hållbara produktionssystem,
 • täckdikning,
 • minskad ammoniakavgång.

Tidsperioder

2024:

1. 1 maj – 31 augusti , budget 6 000 000 kronor.

2. 1 september – 30 november, budget 6 000 000 kronor.

Observera att medel fördelas utifrån en gemensam budget på 6 000 000 kronor per omgång för delåtgärderna minskad ammoniakavgång, täckdikning, ny-, om- och tillbyggnation av växthus och odlingstunnlar, ny-, om-, och tillbyggnation av anläggningar för torkning och lagring av skörd och utrustning som möjliggör innovativa, hållbara produktionssystem.

Eventuella ändringar annonseras här senast en (1) månad i förväg.

Om pengarna i beslutsomgången inte räcker till hela sista prioriterade ansökan kommer ansökan ändå att bifallas om mer än 50 procent av stödbeloppet ryms i omgången. Ryms ansökan till mindre än 50 procent avslås den i sin helhet. Eventuellt kvarvarande medel i omgången kommer föras tillbaka till budgeten och fördelas ut senare i programperioden.

Om vi behöver prioritera mellan två ansökningar med samma poäng gör vi det efter prioriteringsordning i Jordbruksverkets föreskrifter:

 1. Högst total uppnådd poängnivå.
 2. Högst uppnådd poängnivå för respektive urvalsmodul, där urvalsmodul med högst möjliga maxpoäng har företräde framför urvalsmodul med lägre möjliga maxpoäng.
 3. Kvinnliga stödsökanden eller stödsökanden som är inte är äldre än 40 år.
 4. Den ansökan som lämnats in tidigast.

I de fall stödsökanden är en juridisk person som inte är en enskild firma avses med stödsökanden i punkt 3 den fysiska person som är ansvarig för den juridiska personen.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2025 är i nuläget oklar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Projekt- och investeringsstöd till landsbygden

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss