Kompetensutveckling och rådgivning

Inom landsbygdsprogrammet ges möjligheter för dig som är lantbrukare eller landsbygdsföretagare att öka din kompetens genom olika aktiviteter.

Målen med landsbygdsprogrammet är en levande landsbygd, att underlätta för och stärka landsbygdsföretagare och att företagen arbetar ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. De flesta av aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet som finansieras av EU och svenska staten. För vissa aktiviteter betalar du en kursavgift.

 • Ekologisk produktion, information och demonstration
 • Ekologisk produktion, kompetensutveckling
 • Ekologisk produktion, rådgivning
 • Ett rikt odlingslandskap, information och demonstration
 • Ett rikt odlingslandskap, kompetensutveckling
 • Ett rikt odlingslandskap, rådgivning
 • Greppa näringen, information och demonstration
 • Greppa näringen, kompetensutveckling
 • Greppa näringen, rådgivning
 • Nya jobb, information och demonstration
 • Nya jobb, kompetensutveckling
 • Nya jobb, Livsmedel
 • Skötsel av ängs- och betesmarker, samverkan och nya metoder
 • Livsmedelsstrategi
 • Mera EKO
 • Regionalt vildsvinsprojekt

Kurser, rådgivning och information

Inom följande sex områden erbjuds kurser, rådgivning och information - antingen genom upphandlade företag eller i Länsstyrelsens regi:

I odlingslandskapet finns vårt lands artrikaste miljöer. Här finns också kulturspåren från sextusen år av jordbrukande. Blomstrande slåtterängar, vackra betade enebackar och öppna strandängar. Det stora antalet arter finns där för att den näringsfattiga marken hålls öppen genom återkommande bete och slåtter. Förutom många blommande växter finns där också en stor mångfald av insekter, fåglar, svampar och lavar.

Vill du lära dig mer om hur du kan ta vara på odlingslandskapets natur- och kulturvärden? Du kan få råd och stöd inom flera områden, bland annat natur- och kulturvärden och dess skötsel med till exempel slåtterängar, kulturarv och odlad mångfald, våtmarker, restaurering av betesmarker/slåtterängar, stängsel, rovdjursavvisande stängsel och rationella djurbyggnader.

Är du intresserad av ekologisk produktion? Bra! Det behövs fler som producerar ekologiskt. Efterfrågan på ekologiska produkter är stor, både i detaljhandeln och från storkök och restauranger. Allra helst ska maten också vara producerad i Sverige. Undersökningar har visat att i de flesta branscher förbättras ekonomin i företaget om man lägger om till ekologisk produktion.

Vi vill öka den ekologiska produktionen i länet så att efterfrågan på produkter kan tillgodoses. Vi vill ge producenterna god kunskap om villkoren i miljöersättningarna för ekologisk produktion, omställningsrådgivningar om ekonomi, djurhållning, växtodling, trädgårdsproduktion och byggnader.

 

Greppa Näringen erbjuder rådgivning som både miljön och du som lantbrukare tjänar på. Målet är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och en säker användning av växtskyddsmedel. Du behöver bruka minst 50 ha eller ha minst 25 djurenheter för att få individuell rådgivning.

Rådgivningen är individuell och du kan välja mellan ett trettiotal olika rådgivningsmoduler, bland annat växtnäringsbalans, precisionsodling, våtmarker, grovfoderodling, byggplanering och kontroll av foderstater. Rådgivning om energibesparing är den enda som är avgiftsbelagd.

Vi ordnar också olika gruppaktiviteter, kurser och fältvandringar med koppling till Greppa Näringens olika rådgivningsmoduler. Dessa är öppna för alla och handlar om exempelvis teknik för hantering och spridning av stallgödsel, hantering av växtskyddsmedel, dränering, markpackning, bördighet, anläggning och skötsel av våtmarker, energieffektivisering på gårdsnivå.

På Greppa Näringens webbplats kan du läsa mer om rådgivning kring dränering och täckdikning Länk till annan webbplats.

Aktiviteterna riktar sig både till lantbruksföretagare som vill bredda sin verksamhet och till andra landsbygdsbor som vill utveckla småföretagande och affärsmässighet. Entreprenörsutbildningar är viktiga då de kan ge arbetstillfällen på landsbygden.

Vi gör insatser som gynnar och ger inspiration, kunskap och visioner till företag inom service, upplevelse- och besöksnäringen, mat, samt tillverkningsindustrin på landsbygden. Ny kunskap, teknik och innovationer, marknadskunskap, ledarskapsutveckling, LEAN och kunskap kring ägarskifte är prioriterade ämnen.

För att du ska få hantera och använda växtskyddsmedel i jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling, parkskötsel, golfbanor eller försäljning krävs att du har blivit godkänd på en behörighetsutbildning.

Behörigheten du får är giltig i fem år och sen ska du vart femte år gå en vidareutbildningskurs för att få behålla din behörighet.

Dessa krav gäller yrkesmässig användning av medel i klass 1L och 2L och finns för att minimera riskerna för dig, konsumenterna, djuren, vattnen och hela vår gemensamma miljö.

Vi arrangerar kurser med finansiering av vildsvinspaketet. Vildsvinspaketet är ett uppdrag som regeringen har gett till Länsstyrelsen. Vildsvinspaketet är en del av den nationella livsmedelsstrategin. Syftet är att öka avsättningen av vildsvinskött med bibehållen livsmedelssäkerhet.

Kurser finansierade av vildsvinsprojektet Länk till annan webbplats.

Aktuella evenemang i vårt nyhetsbrev

Alla aktuella evenemang hittar du i nyhetsbrevet Landsbygd i Kronoberg.

Du kan också hitta kurser i vår kalender.

Landsbygdsprogrammet finansieras av Sverige och EU genom Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden. Greppa näringen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss