Arrendesyn

Vid utgången av ett arrende gör markägaren och arrendatorn upp om eventuella skillnader i skicket hos gården och markerna. Detta kallas arrendesyn. Arrendesynen ska enligt lag, Jordabalk (1970:994) 9 kap, § 24, förrättas av minst två synemän, som är förtrogna med ortens jordbruksförhållande. De väljs ut av markägaren och arrendatorn gemensamt.

Behöriga synemän som Länsstyrelsen utsett

Kommun

Namn

Kontakt

Alvesta

Stefan Bengtsson

070-521 42 86

stefan.forsdala@gmail.com

Tingsryd

Tommy Albinsson

073-390 59 10

tommy.albinsson@lindehult.se

Växjö

Marcus Brauer

070-593 04 75

brauer.dadesjo@gmail.com

Kontakt