Aktuella vädervarningar i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ängs- och slåtterförmedling i Kronoberg – långsiktig förvaltning av länets slåtterängar

Slåtter

Länsstyrelsen tillhandahåller en digital ängs- och slåtterförmedling för att underlätta kontakter mellan ängsskötare och markägare för att ängar ska kunna fortsätta hävdas. Förhoppningen är att ängs- och slåtterförmedlingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet "Ett rikt odlingslandskap".

Men vad är en äng? En äng är ogödslad och har inte såtts in med främmande arter. Ängar som skötts traditionsenligt under en lång tid är ofta mycket artrika på olika örter och gräs. Slåttern gör dessutom att dessa marker hinner blomma och det gör att många insekter trivs i dessa miljöer.

Fram till slutet av 1800-talet var ängarna en viktig del av jordbruket. Det var där vinterfodret bärgades vilket utgjorde grunden för hur många kreatur man kunde hålla över vintern. När djuren stod på stall över vintern fick man gödsel som i sin tur avgjorde hur mycket åkermark man kunde odla. Därav ordspråket "äng är åkerns moder".

Vid slutet av 1800-talet började man gå över till odling av vallfoder på åkermark och då minskade ängsskötseln i rask takt. En stor andel av de naturbetesmarker som betas idag har historiskt använts som äng.

Markägare söker ängsskötare

Västorp, Växjö kommun

Set Sigvardsson söker ängsskötare till ängsmark på ett hektar. Stängsel till efterarbete finns.

E-post till Set Sigvardsson

Telefon till Set Sigvardsson, 070-886 01 34

Åryd, Växjö kommun

Lotta Agevall Gross söker ängsskötare till ängsmark på ett halvt hektar. Marken är fuktig, bitvis sandig, bitvis lerig.

E-post till Lotta Agevall Gross

Telefon till Lotta Agevall Gross, 070-291 04 13

Ängsskötare söker äng

Värends Nöbbele, Växjö och Tingsryds kommun

Mathias Gustavsson söker äng att slå med traktorburen slåttermaskin.

E-post till Mathias Gustavsson

Telefon till Mathias Gustavsson: 0708-87 51 16

Anmäl ditt intresse

Ängs- och slåtterförmedlingen fungerar så att du fyller i en anmälan på den här sidan. Sedan publiceras dina kontaktuppgifter och intresserade kan kontakta dig. Länsstyrelsen ansvarar inte för markens skick och ni ansvarar själva för att komma överens om villkor. Tjänsten är kostnadsfri.
Exempel: stenbunden/stenfri, torr/fuktig, stängsel till efterbete med mera.Exempel: traktorburen slåtterbalk, manuell slåtterbalk, lie.

Ängs- och slåtterförmedlingen ingår i en nationell satsning för skötsel av ängs- och betesmarker. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakt

Ängs- och slåtterförmedling

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss