Ängs- och slåtterförmedling i Kronoberg – långsiktig förvaltning av länets slåtterängar

Slåtter

Länsstyrelsen tillhandahåller en digital ängs- och slåtterförmedling för att underlätta kontakter mellan ängsskötare och markägare för att ängar ska kunna fortsätta hävdas. Förhoppningen är att ängs- och slåtterförmedlingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet "Ett rikt odlingslandskap".

Men vad är en äng? En äng är ogödslad och har inte såtts in med främmande arter. Ängar som skötts traditionsenligt under en lång tid är ofta mycket artrika på olika örter och gräs. Slåttern gör dessutom att dessa marker hinner blomma och det gör att många insekter trivs i dessa miljöer.

Fram till slutet av 1800-talet var ängarna en viktig del av jordbruket. Det var där vinterfodret bärgades vilket utgjorde grunden för hur många kreatur man kunde hålla över vintern. När djuren stod på stall över vintern fick man gödsel som i sin tur avgjorde hur mycket åkermark man kunde odla. Därav ordspråket "äng är åkerns moder".

Vid slutet av 1800-talet började man gå över till odling av vallfoder på åkermark och då minskade ängsskötseln i rask takt. En stor andel av de naturbetesmarker som betas idag har historiskt använts som äng.

Anmäl ditt intresse

Ängs- och slåtterförmedlingen fungerar så att du fyller i en anmälan nedan. Sedan publiceras dina kontaktuppgifter och intresserade kan kontakta dig. Länsstyrelsen ansvarar inte för markens skick och ni ansvarar själva för att komma överens om villkor. Tjänsten är kostnadsfri.

Markägare som vill hitta ängsskötare

Skriv tabellbeskrivning här

Markägare

Kontaktuppgifter

Kommun

Ort

Typ av mark

Förutsättningar

Areal

Set Sigvardsson

E-post till Set Sigvardsson


Telefon

070-886 01 34

Västorp


Stängsel till efterbete


Cirka 1 ha

Olof Carlsson

Telefon

0372-630 17,
072-716 30 17

Agunnaryd

Stenig, torr och fuktig


0,2 ha

Markägare som vill hitta ängsskötare

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att ängsskötare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.
Exempel: stenbunden/stenfri, torr/fuktig, stängsel till efterbete med mera.


Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Ängsskötare som söker äng

Skriv tabellbeskrivning här

Ängsskötare

Kontaktuppgifter

Önskad kommun

Ort

Slåtterredskap

Mats Cornmark


E-post till Mats Cornmark


Telefon 070-721 92 52

1,5 mils radie runt Liatorp


Slåtterredskap (traktorburen slåtterbalk, manuell slåtterbalk, lie) Lie


Ängsskötare som söker äng

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som ängsskötare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.Exempel: traktorburen slåtterbalk, manuell slåtterbalk, lie.


Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

EU:s jordbruksfond

Ängs- och slåtterförmedlingen ingår i en nationell satsning för skötsel av ängs- och betesmarker. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakt