Betesförmedling i Kronoberg – samverkan mellan markägare och djurhållare

Får ute på bete

Länsstyrelsen tillhandahåller en digital betesförmedling för att underlätta kontakter mellan djurägare och markägare för att betesmarker ska kunna fortsätta hävdas. Förhoppningen är att betesförmedlingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller för jordbruk och djurhållning finns informationen på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Betesmark

Fagerhult, naturreservat

Länsstyrelsen annonserar ett mosaikartat bete med skogspartier och 10 hektar blöta mader varvat med torra magra backar cirka sex hektar rika åkrar.

Elstängsel med två trådar. Rinnande vatten samt brun med frostfri vattenkopp. Vindskydd. Ett mer extensivt bete med lång säsong premieras.

E-post till Emil Persson

Telefon till Emil Persson: 010-223 73 60

Hjortsberga

Betesmark på vall, naturbeten, cirka tio hektar. Helst häst som betesdjur. Vatten och stängsel finns.

E-post till Christer Florå

Telefon till Christer Florå: 070-520 88 74

Inga markägare har anmält sitt intresse till oss.

Boda/Torpa

Naturbete. Cirka fyra hektar. Häststängsel med el. Vattenkar, daglig tillsyn.

E-post till Eva-Lena Johansson

Telefon till Eva-Lena Johansson: 073-076 07 96

Markaryd

Mark med inslag av träd. Gemensam tillsyn. Ett hektar. El, vatten och stängsel finns.

E-post till Sven Olsson

Telefon till Sven Olsson: 070-728 31 50

Yxkullsund, Lagan

Betesmark för kor och får på 122 hektar.

Natura 2000-reservat. Finansieringsmöjlighet kan finnas; tidigare har SAM-bidraget varit 337 000-350 000 kronor med goda utvecklingsmöjligheter. Ung, seriös, jordbrukare, yrkesjägare eller hantverkare som vill etablera sig med familjen är intressant. Mejla referenser.

E-post till Carl Szabad

Telefon till Carl Szabad: 0045-284 596 11

Byholma

Naturbetesmark. Cirka 4 hektar. Bra elstängsel finns, funkar också för får.

E-post till Charlotte Brogren Karlberg

Telefon till Charlotte Brogren Karlberg: 070-593 56 45

Inga markägare har anmält sitt intresse till oss.

Älganäs naturreservat

Cirka 45 hektar. Mest gles lövskog med mycket vegetation i fältskiktet. Cirka fem hektar är mera öppna gräsbevuxna ytor. Området är delvis mera stenigt eller blött. Hästbete önskas. Önskad betesperiod: extensivt bete med härdiga raser så länge som möjligt. Det kan inte förväntas att bete i området berättigar till EU-stöd. El-stängsel. Ingen stödutfodring. Vatten i sjön.

E-post till Marie Glahn

Telefon till Marie Glahn: 010-223 77 96

Bamsan

Naturbetesmarker med enstaka träd. Fem hektar i tre olika skiften. Elstängsel finns. Viss tillsynshjälp.

E-post till Sven-Gunnar Johansson

Telefon till Sven-Gunnar Johansson: 070-694 95 03

Linneryd

Betesmark på vall, naturbeten, cirka tio hektar. Helst häst som betesdjur. Vatten och stängsel finns.

E-post till Christer Florå

Telefon till Christer Florå: 070-520 88 74

Åseda

Cirka 1,5 hektar äng, naturbetesmark med träd. Visst stängsel finns, vatten, tillsynshjälp finns i perioder.

E-post till Sofie.annander@gmail.com

Telefon till Sofie Holmgren Annander: 073-396 89 55

Växjö

Tolv hektar äng, skog, sly, kalhygge. Möjlighet till tillsyn.

E-post till Ann-Marie Melin

Telefon till Ann-Marie Melin: 073-024 25 78

Bökeskogen och Notteryd, Växjö

I naturreservatet Gårdsby och Hemmesjö Bökeskog söker vi betesdjur, nöt eller häst, till cirka 6,5 hektar där cirka hälften utgörs av finare gräsmark och resten av mosaik med bärris med mera. Det mesta är trädklädd betesmark men cirka 1,5 hektar är mer trädfri. En mindre del av marken vill vi gärna beta lite senare på säsongen.

Vi söker också betesdjur, nöt eller häst, till Notteryds naturreservat för att beta av cirka 1,5 hektar främst öppen betesmark med god gräsväxt. Även här gärna senare bete på en mindre del.

Stängsel finns i båda områdena men behöver tillsyn efter betesuppehåll. Vatten finns tillgängligt i Hinnasjön i Bökeskogen och i Toftasjön i Notteryd. Vissa mindre stängseljusteringar ska lösas bara när det gäller vattenfrågan. Vi löser det initiala när det gäller stängsel och vatten men djurhållaren får stå för djurtillsynen.

E-post till Patrik Nilsson

Telefon till Patrik Nilsson: 010-223 77 51

Kårestad

Hage med flera dammar, fem hektar. Fårstängsel. Vatten kan erhållas samt tillsyn vanligtvis dagligen.

E-post till Susanne Jönsson

Telefon till Susanne Jönsson: 070-612 63 66

Stojby

Beteshage med träd, cirka tre hektar. Fårstängsel finns.

E-post till Yvonne Royson

Telefon till Yvonne Royson: 070-537 50 44

Fothult

Gammal betesmark på 0,2 hektar, igenvuxen med träd. Stängsel finns inte idag, bara stengärdesgårdar och större, djupare diken, antagligen från ett dikningsföretag.

Vatten bör finnas i diken, brunn finns. Osäker på kvaliteten. Tillsyn kan endast ordnas varannan helg. Fastigheten utgörs av en äldre timmerstuga. Mitten 1800-tal. Liggplats för eventuellt fyra getter kan ordnas.

E-post till Hans

Telefon till Hans: 072-17 70 735

Betesdjur

Shetlandsponnyer

Susan Fasth söker 5-30 hektar betesmark med elstängsel, bra bete och tillsyn.

E-post till Susan Fasth

Telefon till Susan Fasth: 076-645 22 47

Nöt, dikor, kalvar

Birger Karlsson söker stängslat bete. Vall på rot köpes.

E-post till Birger Karlsson

Telefon till Birger Karlsson: 070-698 53 84

Inga djurägare har anmält sitt intresse till oss.

Dikor med kalvar och kvigor

Kristian Schentz söker bete, gärna områden större än två hektar, i Södra Ljunga, Kånna, Ivla, Bäck (Söder om Ljungby).

E-post till Kristian Schentz

Telefon till Kristian Schentz: 070-691 61 38

Häst

Martina Runbert söker bete på näringsfattig mark i Stensberg, Tuna, Ryssby på ett till två hektar.

E-post till Martina Runbert

Telefon till Martina Rubert: 073-060 45 14

Nöt

Henrik Eliasson söker bete i Pjätteryd, Göteryd och Hamneda. Gärna över två hektar. Det behöver inte vara stängslat.

E-post till Henrik Eliasson

Telefon till Henrik Eliasson: 073-074 03 80

Inga djurägare har anmält sitt intresse till oss.

Inga djurägare har anmält sitt intresse till oss.

Inga djurägare har anmält sitt intresse till oss.

Shetlandsponnyer

Susan Fasth söker 5-30 hektar betesmark med elstängsel, bra bete och tillsyn.

E-post till Susan Fasth

Telefon till Susan Fasth: 076-645 22 47

Nöt, dikor, kalvar

Birger Karlsson söker stängslat bete. Vall på rot köpes.

E-post till Birger Karlsson

Telefon till Birger Karlsson: 070-698 53 84

Får och lamm

Yvonne Lindkvist söker bete på vall i Dädesjö. Cirka en till tre hektar.

E-post till Yvonne Lindkvist

Skogsfår med lamm

Marion Jannes söker bete i Furuby och Attsjö, ett till tre hektar. Gärna igenväxande betesmark med sly. Marken bör finnas intill bebyggelse och helst ska det finnas tillgång till el. Inte blöt mark eller i anslutning till vatten.

E-post till Marion Jannes

Telefon till Marion Jannes: 076-800 61 75

Shetlandsponnyer

Susan Fasth söker 5-30 hektar betesmark med elstängsel, bra bete och tillsyn.

E-post till Susan Fasth

Telefon till Susan Fasth: 076-645 22 47

Nöt, får

Magnus Olofsson söker stängslat bete i Häradsbäck.

E-post till Magnus Olofsson

Telefon till Magnus Olofsson: 070-513 67 07

Nöt

Henrik Eliasson söker bete i Pjätteryd, Göteryd och Hamneda. Gärna över två hektar. Det behöver inte vara stängslat.

E-post till Henrik Eliasson

Telefon till Henrik Eliasson: 073-074 03 80

Anmäl ditt intresse

Betesförmedlingen fungerar så att du fyller i formuläret. Sedan publiceras dina kontaktuppgifter här och intresserade kan kontakta dig. Länsstyrelsen ansvarar inte för markens eller betesdjurens skick. Tjänsten är kostnadsfri.Exempel: Naturbetesmark med träd, mossodling, vall på åkermark.


Exempel: Stängsel finns, fårstängsel, vatten, tillsynshjälp.

Exempel: Alvesta och Växjö kommun.

Exempel: Gemla, Engaholm.


Exempel: 1-3 ha eller 10-15 ha.

Exempel: Elstängsel med el, näringsfattig mark, hjälp med tillsyn.

Betesförmedlingen ingår i en nationell satsning för skötsel av ängs- och betesmarker. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Hur jordbrukarstöden delas mellan markägare och arrendator är en uppgörelse dem emellan.

Kontakt