Licensjakt lodjur 2024

Licensjakten efter lodjur i Kronobergs län pågår den 1 – 31 mars 2024, eller tills tilldelningen är slut. Lodjur får jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

Återstående tilldelning

Inga djur återstårav tilldelningen. Licensjakten är därmed avslutad.

För mer aktuella siffror på återstående tilldelning, ring telefonsvararen på 010-223 78 88, knappval 1. För jägare är det ett krav att lyssna av den en gång i timmen.

För dig som jagar

Rapportera fällt eller påskjutet lodjur

Har du fällt eller påskjutit ett lodjur, rapportera det inom 30 minuter till länsstyrelsens telefonsvarare på 010-223 78 88, knappval 2.

Håll dig uppdaterad

Den som jagar lodjur ska hålla sig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där licensjakt bedrivs. Observera att den som av oaktsamhet inte hållit sig informerad kan dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott.

För den som jagar är det en skyldighet att minst en gång i timmen avlyssna Länsstyrelsens telefonsvarare för information om återstående tilldelning på telefonnummer: 010-223 78 88, knappval 1.

Vi publicerar också händelser och återstående tilldelning på denna webbsida, men det sker med fördröjning. Observera att under helgen den 1-3 mars kommer webben inte att kunna uppdateras med händelser, på grund av systemunderhåll.

Anmäl dig till Jägarregistret

Enligt jaktförordningen ska samtliga som avser att delta i licensjakt efter lodjur också anmäla sig till Jägarregistret.

Ta del av licensjaktsbeslutet

Alla villkor för jakten står i beslutet. Det är viktigt att du som deltar i jakten tar del av det i sin helhet.

Beslut om licensjakt efter lodjur i Kronobergs län 2024, pdf Pdf, 784.7 kB.

Den 15 januari 2024 fattade Länsstyrelsen beslut om att tillåta licensjakt efter åtta lodjur totalt inom Kronobergs län, varav maximalt tre honor i reproduktiv ålder får fällas. Med honor i reproduktiv ålder avses honor som väger mer än 14 kilo. Licensjakten pågår mellan den 1 mars och den 31 mars 2024. Jakten sker i hela länet.

Beslutet om att tillåta licensjakt på totalt åtta lodjur under 2024 har fattats för att reglera stammen då den är större än det förvaltningsmål på fem familjegrupper (honor med unge/ungar) som beslutats av Kronobergs läns viltförvaltningsdelegation.

I den del av Kronoberg som finns väster om E4 begränsas jakten till enbart ett lodjur oavsett kön och ålder. Skulle samtliga åtta lodjur fällas i övriga länet kvarstår ingen tilldelning i detta område. Om ett lodjur fälls väster om E4 avlyses jakten i detta område oavsett om tilldelning finns kvar i övriga länet.

Enligt det senaste inventeringsresultatet finns 11,8 familjegrupper i Kronobergs län, vilket motsvarar minst 65 lodjur.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1 417 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus (870 individer).

Inom det södra rovdjursförvaltningsområdet sker licensjakt även i Kalmars, Jönköpings och Östergötlands län.

Rovdjursförvaltningsområde

Sverige är indelat i tre rovdjursförvaltningsområden.

  • Norra som består av Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, och Västernorrland.
  • Mellersta är Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro.
  • Södra är Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Södermanland och Östergötland.

Viltförvaltningsdelegation

Viltförvaltningsdelegationer ska på regional länsnivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor. Delegationen ska till exempel godkänna förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som Länsstyrelsen tar fram.

Landshövdingen är ordförande i delegationen och de ledamöter som sitter i delegationen kommer dels från politikerhåll dels från olika organisationer och myndigheter inom intresseområdena trafiksäkerhet och illegal jakt, jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism, skogsnäringen och yrkesfisket.

Gynnsam bevarandestatus – GYBS

Gynnsam bevarandestatus för en art innebär att den är och kommer förbli en livskraftig del av den svenska naturen, även på längre sikt. Artens utbredningsområde minskar inte eller kommer inte att minska och dess livsmiljöer kommer att finnas kvar. Det finns också tillräckligt många individer för att behålla en livskraftig population av arten (se referensvärde). Att en art har gynnsam bevarandestatus innebär även att den kan utsättas för jakt. Omfattningen av jakt på våra stora rovdjur får däremot inte äventyra artens gynnsamma bevarandestatus.

Referensvärde

Referensvärdet anger det minsta antal djur av en art som ska finnas i Sverige för att den ska anses ha gynnsam bevarandestatus. Man kan likna referensvärden med en varningslampa. Om antalet individer närmar sig referensvärdet kan arten hotas. Referensvärdet fördelas mellan län och förvaltningsområden. På så vis kan man säkerställa att den nationella miniminivån inte underskrids och att arterna därmed har en god bevarandestatus. Lodjurets referensvärde för gynnsam bevarandestatus i Sverige är fastställt till 870 individer.

Miniminivåer

Minsta antal djur som ska finnas i länet, beräknat utifrån referensvärdet för arten som helhet i Sverige. Miniminivå uttrycks i antal föryngringar.

Naturvårdsverket bedömer att det bäst tillgodoser de politiska målen för rovdjursförvaltningen att besluta om en miniminivå som är så låg som möjligt utan att det riskerar att äventyra att en gynnsam bevarandestatus för arten kan uppnås och bibehållas. Naturvårdsverket fastställer därför miniminivåer som sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet. Miniminivåerna ses över med jämna mellanrum.

Miniminivåer för lodjur i Norra, Mellersta och Södra rovdjursförvaltningsområdet beslutade 2019:

  • Summa Norra: 58 föryngringar.
  • Summa Mellersta: 62 föryngringar.
  • Summa Södra: 27 föryngringar.

Förvaltningsmål

Förvaltningsmål anger hur mycket över miniminivån länsstyrelsen, med sin viltförvaltningsdelegation, anser att artens population bör vara för att inte riskera att sjunka under miniminivån. Förvaltningsmålet kan liknas vid en buffert och det är först när populationen är över målet som det finns utrymme för licensjakt. Förvaltningsmålet i Kronoberg är fem föryngringar.

Hemområde

Lodjur lever i hemområden (de hävdar inte revir). Hemområdesstorleken varierar med individ och område, men ligger runt 400 kvadratkilometer för honor och 1000 kvadratkilometer för hanar. Det är inte ovanligt att olika individers hemområden överlappar varandra. Utanför familjegruppen vandrar djuren vanligtvis ensamma.

Familjegrupp (föryngring)

Hona med ungar. Inventeringen syftar främst till att hitta familjegrupperna i länet.

Licensjakt

Licensjakt är en strikt reglerad och kontrollerad form av jakt som bara får ske på de villkor som står i ett licensjaktbeslut. Licensjakt kan användas för att uppnå olika rovdjursförvaltningsmål, främst för att minska tätheten av rovdjur i ett område, eller för att hålla stammen på en konstant nivå. Licensjakt är inte aktuell om antalet djur skulle ligga under länets miniminivå och vanligtvis måste även förvaltningsmålet vara uppnått. Licensjakt sker exempelvis utifrån kriterier baserade på inventeringsresultat, skadesituation, påverkan på jakt, lokala koncentrationer av arten samt hur länge arten funnits i området.

Beslut om licensjakt tar länsstyrelsen, efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Hur många djur som tilldelas i jakten (jaktuttag) och hur de kan fördelas (om flera län) bestäms av den enskilda länsstyrelsen i samarbete med övriga länsstyrelser inom respektive rovdjurförvaltningsområde.

Varför har Länsstyrelsen tagit beslutet om licensjakt efter lodjur?

Syftet med att besluta om licensjakt i Kronobergs län är att stabilisera populationen vid länets beslutade förvaltningsmål. Detta för att skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar lodjursförvaltning, förbättra möjligheten för samexistens med människor och på detta sätt bevara lodjursstammens gynnsamma bevarandestatus. Syftet står i enlighet med Riksdagens beslut den 10 december 2013 att anta propositionen ”En hållbar rovdjurspolitik”. Enligt propositionen är det mycket viktigt att de människor som påverkas av stora rovdjur ges möjlighet att finna en delaktighet i förvaltningen.

Hur många lodjur får skjutas i Kronobergs län?

Licensjakten omfattar åtta lodjur. Högst tre honor i reproduktiv ålder får fällas. Med honor i reproduktiv ålder avses honor som väger mer än 14 kilo.

Hur många lodjur finns det?

Lodjur inventeras under perioden 1 oktober–31 mars. Under inventeringssäsongen 2022/2023 fanns det 314 familjegrupper av lodjur i Sverige vilket motsvarar cirka 1 417 individer.

Har stammen ökat eller minskat?

Den senaste inventeringen visar att lodjursstammen ökat i hela landet. I Kronobergs län har stammen ökat de senaste åtta åren, precis som för södra förvaltningsområdet totalt.

Lodjur, antal familjegrupper inom respektive förvaltningsområde (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Varför får inte fler eller färre än åtta lodjur skjutas i Kronobergs län?

För att inte understiga miniminivån för södra förvaltningsområdet och för att få lodjurspopulationen att stabiliseras vid länets förvaltningsmål bedömer Länsstyrelsen att åtta lodjur kan jagas i länet. Bedömningen av hur många djur som kan fällas har gjorts i samverkan med länen inom det södra rovdjursförvaltningsområdet, samt med det mellersta och norra förvaltningsområdet.

Antalet djur som får fällas baseras bland annat på beräkningar (av Sveriges Lantbruksuniversitet) för hur olika jaktliga uttag kan påverka lodjurspopulationen i det södra rovdjursförvaltningsområdet. Länsstyrelsens tilldelning tar i enlighet med beräkningarna hänsyn till den påverkan som exempelvis trafikolyckor och skyddsjakt kan ha på lodjursstammen i länet. Länsstyrelsens tilldelning och fördelning inom jaktområden tar också hänsyn till lodjurens spridning inom länet och risk för rovdjursangrepp.

Hur tas beslut om jakt på lodjur?

Beslut om licensjakt tas av Länsstyrelsen efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Det antal djur som får jagas (jaktuttaget) bestäms av länsstyrelsen och föregås av samråd inom det södra förvaltningsområdet samt med övriga förvaltningsområden. Tilldelningen baserar sig bland annat på inventeringsresultat, den regionala förvaltningsplanen och beräkningar av möjligt jaktuttag.

Under vilken period pågår licensjakten?

Licensjakten startar 1 mars. Den kan pågå som längst till och med 31 mars, men avlyses när djuren fällts eller när det maximala antalet reproduktiva honor fällts.

Under vilka tider bedrivs jakten?

Lodjur får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång.

Var kommer jakten att genomföras?

Jakten kommer att ske i hela länet. I den del av länet som finns väster om E4 begränsas jakten till ett lodjur.

Vem får jaga i licensjakten?

Den som har jakträtt i området som omfattas av detta beslut får bedriva jakt efter lodjur inom området. Detta förutsätter att jakträtten omfattar jakt efter lodjur. I beslutet finns särskilda villkor som till exempel handlar om krav på jaktledare, jakträtt i området med mera. Jägarna måste vara registrerade i Naturvårdsverkets jägarregister.

Jägarregistret - Välj inloggningssätt (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Hur får jag jaga?

I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt framgår vilka vapen som är tillåtna vid jakt efter lodjur. Villkoren i jaktbeslutet reglerar vidare hur jakten får gå till. Sökning efter lodjursspår med hjälp av motorfordon är till exempel tillåtet men du får inte skjuta, förfölja eller genskjuta lodjur från fordonet. Fällor är inte tillåtna.

Får jag jaga med hund?

Högst två hundar som ställer eller förföljer ett och samma lodjur får användas samtidigt. Hundarna får inte bytas ut under jakt efter ett och samma lodjur under en och samma dag.

När avlyses jakten?

Jakten avlyses inom ett jaktområde när alla tilldelade djur är fällda eller då antalet reproducerande honor över 14 kilo har fällts.

Hur vet jag om jakten avlyses innan 31 mars?

Länsstyrelsen informerar om att jakten är avlyst, det vill säga avslutad, i första hand via vår telefonsvarare, i andra hand på vår webbplats. Den som jagar lodjur är skyldig att minst en gång i timmen avlyssna Länsstyrelsens telefonsvarare för att hålla sig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen.

Tidigare har Kronoberg använt en sms-tjänst, den används inte i år.

Jakten avlyses när tilldelade djur inom ett jaktområde fällts, när honkvoten är fylld eller då jakttiden löpt ut.

Vad händer med lodjuret när det är skjutet?

Det ska inom 30 minuter från påskjutning anmälas till Länsstyrelsen. I samband med att ett fällt djur anmälts informerar Länsstyrelsen om hur det fällda djuret ska hanteras samt bestämmer tidpunkt och plats för besiktning. Sedan skickas lodjuret till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för obduktion. Det ansvarar Länsstyrelsen för.

Kommersiella aktiviteter som annonsering, köp, byte, försäljning eller förevisning av lodjur, lodjursskinn eller andra delar av lodjur, är förbjudet. Jordbruksverket kan efter ansökan meddela undantag från förbudet.

Vart hör jag av mig om jag har synpunkter på licensjakten?

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Luleå till och med 19 februari 2024. Överklagandet lämnas in till Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Förvaltningsrätten i Luleå Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jakt-, vilt- och rovdjurshandläggarna

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss