Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

 • Hållbar utveckling i hela landet.
 • Att skapa tillväxt och sysselsättning.
 • Att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan.
 • Att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar.
 • Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

Du kan läsa mer om livsmedelsstrategin på regeringens webbplats.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Kalmar läns livsmedelsstrategi

Det finns både en nationell livsmedelsstrategi och en regional livsmedelsstrategi. Den regionala livsmedelsstrategins vision är att Kalmar län ska utvecklas till en välkänd livsmedelsregion av högsta klass. Strategin är framtagen av Region Kalmar län, Lantbrukarnas Riksförbund, och Länsstyrelsen Kalmar län.

Regional livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Illustration av livsmedelskedjan.

Målet med strategin

Målet för den regionala livsmedelsstrategin är att fler människor ska välja livsmedel från Kalmar län. Branschen ska, långsiktigt och hållbart, öka sin konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga.

Det regionala handlingsprogrammet för perioden 2020-2022 omfattar fyra områden:

 1. Förnyelse, forskning och innovation
 2. Kompetensförsörjning
 3. Livsmedelsförsörjning i kristid
 4. Regional matidentitet och måltidsupplevelser

Länets projekt

Länsstyrelsen Kalmar län driver flera projekt inom dessa fyra områden. Projektens syfte är att bidra till uppfyllandet av målen i både den nationella och den regionala livsmedelsstrategin.

 • Livsmedelslyftet
  Ett projekt för samverkan mellan regionala aktörer. De regionala insatserna ska bidra till att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin.
  I detta projekt jobbar vi också med vilt i hela kedjan från skog till bord.
  Kontaktperson: Lillemor Jonsén

 • Primärlyftet
  Ett projekt för samverkan mellan regionala aktörer, primärproducenter och livsmedelsföretag i Kalmar län för att skapa en ökad försäljning av lokalproducerade eller förädlade varor på den lokala marknaden. Inom projektet genomförs ”Exceptionell råvara får och lamm”. Ett utvecklingsprojekt för att höja kvalitén på får- och lammkött.
  Kontaktperson: Mathias Larsson

 • Frukt, bär och grönt med ett bilyft
  Ett projekt för att skapa ökad sysselsättning på landsbygden genom ökad livsmedelsförädling och därigenom ökad primärproduktion. Projektet omfattar frukt, bär, grönsaker och biodling.
  Kontaktperson: Cecilia Kilbride

 • Matnästet
  Är ett innovationsprogram inom förädling av livsmedel. Syftet är att små och medelstora företag i länet ska få hjälp att öka sin lönsamhet genom att få ut nya och innovativa produkter på marknaden. Det kan vara nya livsmedel, nya maträtter eller nya användningsområden. Parallellt med programmet arbetar företagen med utvecklingen av sin produkt.
  Kontaktperson: Anna Carin Pålsson

 • MatKul
  Projektet kommer att ha fokus på att utveckla länets matidentitet genom att sprida kunskap om och intresse för vårt läns traditionella småskaliga matkultur. Vi vill bidra till att lyfta fram vårt matarv genom att utveckla nya rätter som attraherar dagens mat konsumenter. Projektet har sin grund i Kalmar läns terroiratlas ”Smaken av östra Småland och Öland”.
  Kontaktperson: Lillemor Jonsén

 • Livsmedelsförsörjning i kristid
  Aktiviteter med fokus på att förebygga och säkerställa en god livsmedelstillgång vid en eventuell kris men även aktiviteter som fokuserar på att öka självförsörjningsgraden.
  Kontaktperson: Gunilla Johansson

Kontakt