Bilskrotning

Vill du starta ett företag som arbetar med bilskrotning? Då behöver du ansöka om auktorisation hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslutar om auktorisation för bilskrotningsföretag. Auktorisation är en form av tillstånd. När du ansöker om auktorisation kontrollerar vi att din verksamhet uppfyller de lagkrav som ställs på bilskrotningsföretag.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är 2 900 kronor. Du måste först betala in ansökningsavgiften innan vi börjar handlägga din ansökan.

Bilagor som ska skickas med ansökan

Skicka med följande bilagor i din ansökan:

  • Registreringsbevis från Bolagsverket i de fall en juridisk person ansöker om auktorisation. Registreringsbeviset ska inte vara äldre än två månader.
  • För enskild firma krävs bevis om att sökanden inte är i konkurstillstånd (konkursfrihetsbevis). Beviset får du av Bolagsverket.
  • För enskild firma krävs bevis om att sökanden inte har förvaltare (förvaltarfrihetsbevis). Beviset får du av överförmyndaren i kommunen.
  • Namn och personnummer för den eller de personer som ska utfärda mottagningsbevis och skrotningsintyg. För dessa personer ska även konkursfrihetsbevis och förmyndarfrihetsbevis skickas med.
  • Beslut från kommunen angående anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
  • Kopia av godkänt bygglov för verksamheten, inklusive karta.
  • Uppgift om hur slutskrotning ska ske. Kopia av avtal med fragmenteringsanläggning ska skickas med.

Information

Ansökningsavgift

Avgift för prövning av ansökan om auktorisation av bilskrotare är för närvarande 2 900 kronor och ska betalas när ansökan lämnas in. Länsstyrelsens bankgiro 5206-5885. Glöm inte att ange avsändare (namn och adress) samt vad inbetalningen avser (auktorisation av bilskrotare).

Vår service

Länsstyrelsen handlägger ansökan om auktorisation av bilskrotare först när vi har fått in en fullständig ansökan med korrekta uppgifter och med samtliga bilagor. Beslut i ärendet ska som huvudregel tas inom tre månader från det att en fullständig ansökan kom in till länsstyrelsen.

Säkerhet

Enligt 35 § bilskrotningsförordningen får länsstyrelsen besluta att auktoriserad bilskrotare ska ställa säkerhet för fullgörandet av sådana åtgärder för att iordningställa platsen för bilskrotningen som i den händelse att verksamheten upphör kan åligga bilskrotaren enligt föreskrift i lag.

Säkerheten beräknas enligt följande:

  • 100 000 kronor för iordningställande av platsen,
  • 200 000 kronor för översiktlig markundersökning och
  • 1 000 kronor per ej färdigbehandlad bil.

Länsstyrelsen har möjlighet att bevilja auktorisation för maximalt fem år. Säkerheten bör fortsätta gälla minst ett år efter att auktorisationen upphört.

Ska du förnya din auktorisation?

Din auktorisation är tidsbegränsad. Om du vill förnya din auktorisation gör du på samma sätt som för en ny ansökan, du skickar de handlingar som behövs och betalar en ny ansökningsavgift.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss