Barnrättskonferens

Den 26 oktober 2021 sändes årets digitala barnrättskonferens med tema demokrati och barns delaktighet.

Program

08.30 - 09.00 Morgonfika med webbutbildning om barns rättigheter
Passa på att uppdatera dina kunskaper om barns rättigheter innan konferensen sätter igång! Ta med ditt morgonfika och titta på en eller flera kortfilmer om barns rättigheter. Du hittar dem på länken nedan under rubriken Barns rättigheter.

Mänskliga rättigheter i offentlig sektor (mr-webben.se) Länk till annan webbplats.

09.00 - 09.10 Välkommen till Om barns delaktighet – barnrättskonferens med demokratitema
Malin Skreding Hallgren, konferensens moderator och utvecklingsledare på Region Jönköpings län och Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen, inleder konferensen.

09.10 - 09.40: Barns rätt till delaktighet
En föreläsning om hur åldersmaktordningen fungerar och hur vuxenhetsnormer begränsar barns möjligheter att bli förstådda som politiska subjekt och självklara deltagare i demokratiska processer. Hur kan childism vara en väg bort från detta?

Medverkande: Jeanette Sundhall, universitetslektor vid Institutionen för Kulturvetenskaper, Göteborgs Universitet som i sin forskning bland annat följt Göteborgs ungdomsfullmäktige.

09.40 - 9.55: Samtal i studion

Sänkt rösträttsålder - en av barns och ungas viktigaste frågor just nu.

Barn och unga är mer välinformerade om världen, samhället och politik än vad tidigare generationer någonsin kunnat vara. Ändå kämpar de för att få göra sina röster hörda i vuxenvärlden. Inflytande är inget vi får vara rädda för, det är dags att sänka rösträttsåldern!

Medverkande: Hanna Thessén, Förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund

Barns röster når ända till FN

I denna föreläsning får du lära dig mer om FN:s barnrättskommitté och vad de gör för barns rättigheter i Sverige. Civilsamhället har ett viktigt uppdrag att spegla barns vardag och inte minst lyfta barns egna röster och delaktighet i rapporteringen till barnrättskommittén. För vem kan egentligen beskriva hur barn har det om inte de själva?

Medverkande: Karin Sjömilla, barnrättsjurist på Rädda Barnen och Ida Storm Mukwana, programkoordinator på Erikshjälpen.

Att organisera för tillgänglighet

Att känna egenmakt i skolan är viktigt för alla elever, oavsett förutsättningar. Elinor Kennerö Tonner, rektor på den NPF-säkrade Källbrinksskolan i Huddinge kommun, berättar om deras arbete med tillgänglighet i skolan, för alla elever, och om vägen dit.

Medverkande: Elinor Kennerö Tonner, rektor Källbrinksskolan, Huddinge kommun.

Denna föreläsning kommer inte finnas kvar efter konferensen.

10.40 - 11.10: När ungas röster räknas
Aya Gounane och Samar Aziz är ungdomsledare på ungdomsorganisationen Underground Råslätt i Jönköping. Idag berättar de för oss, tillsammans med Peter Magnusson, om vikten av att barn och ungdomar får komma till tals och delta i samhällsutvecklingen och på vilka sätt detta kan göras.

Genom ungdomsorganisationen Underground ges barn och ungdomar en plattform där de kan göra sina röster hörda och vara med och påverka utvecklingen, både i sina egna liv och i sitt närområde. I detta samtal får du veta mer om hur man arbetar med ungas delaktighet och inflytande inom ungdomsorganisationen.

Medverkande: Peter Magnusson, föreståndare för ungdomsorganisationen Underground Råslätt i Jönköping och Aya Gounane och Samar Aziz, ungdomsledare på Underground.

11.10 - 11.40: Vad säger barnkonventionen och barnrätten om barns delaktighet?
Vad betyder det att barnrätten har rötter i tiden före den allmänna rösträtten? Johanna Schiratzki ger oss en introduktion om vad barnkonventionen och annan barnrätt säger om barns delaktighet. Fokus ligger på grunderna i barnrätt och barns delaktighet.

Medverkande: Johanna Schiratzki, professor i välfärdsrätt vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, docent i civilrätt, med expertkompetens inom rättsfrågor om vårdnads- och underhållsfrågor med ett barnrättsperspektiv.

11.40 - 12.10 Digital teater – ElvaTolv- ingen lek
Tusentals barn i Sverige idag vägrar att gå till skolan. Här får vi möta ett av dem. Monologen ElvaTolv– ingen lek handlar om ett barn som inte vill gå till skolan. En hemmasittare. Föreställningen ställer frågor om identitetsskapande och om de lockelser och hot som unga människor har att hantera i dag.
Manus och regi: Peter Ivan Ericson
Medverkande skådespelare: Hanna Schön

12.10 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.30: Delaktighet med begränsad bestämmanderätt – om barns rätt att komma till tals i enskilda ärenden
Att barn ska göras delaktiga i ärenden som berör dem är idag något som på ett övergripande plan ses som ”allmänt accepterat” och mycket tyder på att myndighetsföreträdare inom olika sektorer i högre grad än tidigare träffar och pratar med barn i handläggning av ärenden. Samtidigt visar studier och rapporter att barns perspektiv inte vägs in i beslut på ett tydligt sätt och att barn och unga – exempelvis inom den sociala barnavården – inte känner sig hörda. Det är tydligt att barns rätt till delaktighet innefattar utmaningar och svårigheter för myndighetsföreträdare och andra som möter barn. Det väcker frågor om vad delaktighet egentligen betyder. Vad är det som ska uppnås enligt artikel 12 i barnkonventionen och de många bestämmelser i svensk rätt som införts med barnkonventionen som förebild? Vilka skyldigheter har myndighetsföreträdare i Sverige idag för att förverkliga barns rätt till delaktighet och vad är det minsta som kan begäras? I detta föredrag kommer barns rätt till delaktighet i sitt eget liv att problematiseras och ett förslag på ett alternativt förhållningssätt till barns rätt att komma till tals kommer att diskuteras.

Medverkande: Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt och föreståndare för barnrättscentrum, Stockholms universitet.

13.30 - 13.45: Samtal i studion

Pausgympa

Hur synliggörs barns rättigheter i föräldraskaps­stödjande insatser?

Frida Lygnegård berättar om resultatet av den kartläggning hon gjort på uppdrag av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). Frida kommer också att delge tankar framåt kring viktiga förutsättningar för att systematiskt synliggöra och implementera barns rättigheter i det föräldraskapsstödjande arbetet.

Rapporten Barns rättigheter i föräldraskapsstödjande insatser Länk till annan webbplats.

Medverkande: Frida Lygnegård, lärare och barnforskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University.

Denna föreläsning kommer inte finnas kvar efter konferensen.

Nyfikenhet till lärande – i ett paket på posten, Letterbox Club för barn i socialt utsatta situationer

Letterbox Club Sverige riktar sig främst till barn i familjehem och i familjer med långvarigt försörjningsstöd och syftar till att stimulera och väcka barns nyfikenhet och lust att läsa och lära. Ett rikt språk är en förutsättning för barns delaktighet, både i beslut och processer som rör deras egna liv, men också för att delta i samhället och den demokratiska processen. Föreläsningen beskriver Letterbox Club, samverkan mellan olika professioner och erfarenheter vi gjort under arbetet.

Medverkande: Johanna Billvén, tf. regionbibliotekschef, Regionbibliotek, Region Jönköpings län och Sofia Lager Millton, FoU-ledare barn och unga, Forum social välfärd, Region Jönköpings län.

Barns delaktighet i hälsobesöken inom Barnhälsovården

I gruppen ”Barns delaktighet i hälsobesöken” på Region Jönköpings län jobbar man med att stärka barnets delaktighet och inflytande i möten med vården. I denna föreläsning berättar gruppen om det bildstöd som barnet har tillgång till innan hälsobesök. Det är ett bildstöd som tillvaratar barnets eget perspektiv, skapar förståelse för de olika momenten i hälsobesöket och främjar barnets delaktighet.

Medverkande: Emilie Salsborn, Lisa Salmonsson och Christina Bergvall, samtliga arbetar som BHV-sjuksköterskor inom Barnhälsovården i Region Jönköpings län.

14.30 - 14.45 Fikapaus

14.50 - 15.20: Barn och digitala medier – inte bara en fråga om skärmtid
Digitala medier ger barn ökad möjlighet att synas, höras och umgås. Samtidigt innebär all aktivitet i olika kommersiella digitala nätverk att barn lämnar fotspår efter sig. För att förstå dagens medielandskap måste vi gå bortom begrepp som skärmtid och att enbart ställa frågan ”Är digitala medier bra eller dåligt? Barns användning av medier sker inte i ett vakuum utan praktiseras i olika kontexter, omgivna av värderingar och samhälleliga normer gällande exempelvis syn på medier, vad som utgör god barndom och föräldraskap.

Medverkande: Ulrika Sjöberg, professor media- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet.

15.20 - 15.30: Samtal i studion.

Unga med intellektuell funktionsnedsättning, internetanvändning och delaktighet på nätet

Forskning visar att en hög andel unga med intellektuell funktionsnedsättning (IF) använder internet för olika aktiviteter och har tillgång till digitala enheter, men inte i lika stor utsträckning som unga generellt. Denna föreläsning ger en fördjupning i internetanvändande bland unga med IF i ett alltmer digitaliserat samhälle. Dessutom beskrivs uppfattning om möjligheter och risker med internet för unga med IF utifrån föräldrarnas perspektiv i jämförelse med föräldrar till ungdomar generellt.

Medverkande: Kristin Alfredsson Ågren, Med dr, universitetsadjunkt vid enheten för arbetsterapi, Linköpings universitet

Hur vet vi om de är trygga på nätet?

Hur vi vuxna kan stötta barn och unga genom att på bästa sätt ta tillvara deras och våra egna kompetenser. Trygghet på nätet skapar vi tillsammans!

Medverkande: Helén Petersson Lundgren, barn- och elevombud, Jönköpings kommun.

Kids hack the crisis

Kids hack the crisis är ett globalt hackaton där barn får möjlighet att delta med innovativa idéer kring hur man kan lösa olika samhällsutmaningar som drabbar barn till följd av pandemin. Kids hack the crisis skapas av barn, för barn, med barn.
Medverkande: Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

Källkritik och källtillit - A och O för framtidens demokratiska medborgare

Välkommen till en föreläsning om de utmaningar som digitala tjänster innebär för vår demokrati. Kristina Alexanderson från Internetstiftelsen kommer med utgångspunkt i kritiskt tänkande föreläsa om vikten av att arbeta med en gemensam demokratisk värdegrund som utgångspunkt för att skapa tilltro och ramverk för en kritisk granskning. I föreläsningen kommer du få insikter om barns användning av internet och hur det både möjliggör och utmanar deras framtida roll som aktiva och ansvarstagande demokratiska medborgare.

Medverkande: Kristina Alexanderson, Internetstiftelsen


16.15 - 16.20 Avslutning i studion

Konferensen arrangeras av Fokusgrupp barnets rättigheter i Jönköpings län, i samarbete med Region Jönköpings län, Jönköping University, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Kommunal utveckling, Erikshjälpen, Rädda Barnen, Jönköpings kommun.

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister och ansvarig för arbetet mot diskriminering och segregation, inleder konferensen.

Varför är det viktigt att utbilda barn om deras rättigheter och hur gör man? I den här föreläsningen varvas filmer där barn själva är med och förverkligar utbildningsmetoderna med för- och eftersnack tillsammans med Rafiki på barnrättsorganisationen Erikshjälpen och My Humans Rights. Förhållningssätt, utmaningar, ansvar, utbildningsmaterial och konkreta tips tas upp utifrån pedagoger och elevers röster i Jönköping.

Medverkande i panelen: Andreas Hallman, pedagog och projektledare inom Rafiki på barnrättsorganisationen Erikshjälpen och Annika Rehn Frobell, styrelseordförande för My Human Rights.

Deltagare i filmerna om utbildningsmetoderna:

  • Rafiki - Linda Hultberg, kommunikatör inom Rafiki på barnrättsorganisationen Erikshjälpen, Emina Sikiric, pedagog på Rosenlundsskolan i Jönköping, Elever på Rosenlundsskolan i Jönköping
  • Rädda Barnens samtalskort - Ingela Persson, ordförande för Rädda Barnens lokala förening i Jönköping, Linda Cato, pedagog på Öxnehagaskolan i Jönköping, Elever på Öxnehagaskolan i Jönköping
  • Barnrättsäventyret - Erik Mjönes, Projektledare för Barnrättsäventyret på Barnrättsorganisationen Erikshjälpen

Längd: 35 minuter

Som en del i Region Jönköpings läns arbete för att säkra barns rätt till en god och likvärdig hälso- och sjukvård kan så kallade "barnronder" användas som arbetssätt. Barnronden ska ge barn och ungas perspektiv på vårdens miljö. BRA-samtal är en modell som är utvecklad av Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att stödja personal att uppmärksamma anhöriga barns rätt till information, råd och stöd enligt HSL och Barnkonventionen. Region Jönköpings län har utbildningar i BRA-samtal kontinuerligt tillsammans och i samverkan med Funktionshinderomsorgen, Jönköpings kommun. Medverkande: Jenny Meyer, bibliotekarie, berättar om ”Glänta – Barnrond inför nytt barnbibliotek på Länssjukhuset Ryhov”.

Sofie Melkner, samordnare Barn som anhöriga inom funktionshinderomsorgen i Jönköpings kommun och Katarina Johansson, skötare Region Jönköpings län, berättar om metoden ”BRA-samtal – Barns rätt som anhöriga”.

Längd: 39 minuter

Skolans uppdrag är att ge alla barn och elever förutsättningar att nå utbildningens mål. Det är en utmanande uppgift med tanke på de behov och situationer som barn och elever kan finnas i och de villkor som skolan har att förhålla sig till. Föreläsningen vill visa på hur barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan vara vägledande i arbetet med att nå alla barn och elever oavsett funktionsförmåga.

Medverkande: Rodhe Jonsson, samordnare Specialpedagogiska skolmyndigheten och Helena Söderberg, jurist Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Planeringens uppdrag är att främja en jämlik samhällsutveckling med hänsyn till den enskilda individen, att skapa livsmiljöer för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Jämlika livsmiljöer har potential att skapa goda livchanser för fler barn. I år blev barnkonventionen svensk lag, en tydlig politisk signal som understryker behovet av att prioritera barnens bästa i alla frågor som rör barn, så även planering och gestaltning av livsmiljöer.

Under föreläsningen tar Moa och Rebecca utgångspunkt i ett flertal av barnkonventionens artiklar och ger konkreta exempel från insatser som Flickrum i det offentliga, Orten i rörelse och Smarta gator, som visar hur planering och gestaltning av livsmiljöer kan skapa ökade livschanser för allas våra barn!

Medverkande: Rebecca Rubin, arkitekt och Moa Lindunger, strateg social hållbarhet, White arkitektbyrå.

Längd: 47 minuter

160 000 barn berörs årligen av att en förälder lagförs och samtidigt saknar ca 80% av Sveriges kommuner insatser för barn med en frihetsberövad förälder. På vilket sätt påverkas barns liv och vardag? Hur kan vi konkret tillgodose och stärka dessa barns rättigheter?

Medverkande: Line Fuchs, verksamhetschef Solrosen och Anna Eliasson, programkoordinator Sverige, Erikshjälpen, Pauline Hammarlund, Vårsols Familjecenter och Emma Andersson, Kriminalvården. 

Längd: 40 minuter

På vilket sätt kan ett barns röst bli hörd efter att det har blivit utsatt för våld och övergrepp? Hur vi som arbetar på Barnahus Jönköpings län tar tillvara på barnens berättelser.

Medverkande: Cecilia Lidman, samordnare på Barnahus och Ingela Thurén, barnförhörsledare och polis Polisområde Jönköping Eksjö.

Längd: 45 minuter

LÖSA! är en metod för att inom socialtjänstens barn/unga ha ett barnrättsperspektiv. I metoden förenas ett starkt barnfokus med lösningsfokus. LÖSA! har utvecklats av Sofia Fridlund och Frida Oskarsson, och är en möjlighet att arbeta i praktiken utifrån barns rättigheter enligt Barnkonventionen.

Medverkande: Frida Oskarsson och Sofia Andersson Fridlund, socialsekreterare Göteborgs stad.

Längd: 29 minuter

I denna föreläsning får du lyssna till en åklagares reflektioner och slutsatser avseende vikten att jobba förebyggande i arbetet med ungdomar.

Medverkande: Linda Schön, kammaråklagare, Nationella Åklagaravdelningen/Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Längd: 29 minuter

I denna föreläsning möter du Barnskyddsteamet i Jönköpings län som berättar om sitt arbete med att synliggöra barn som far illa eller riskerar att fara illa och hur de utbildar och stödjer regionens medarbetare i detta.

Medverkande: Elizabet Muhic, utredare och specialistsjuksköterska Barnskyddsteamet Region Jönköpings län och Elinor Petersson, Region Jönköpings län.

Längd: 39 minuter

Att utbilda barn om barns rättigheter

Barnens berättelse på Barnahus

Får man älska en förälder som har mördat

Förutsättningar för att nå utbildningens mål

LÖSA – en metod för delaktiga och trygga barn

Om vi bygger starka barn behöver vi inte laga så många trasiga vuxna

Stadsplanering – En möjlighet att implementera barnkonventionen

Steget före

Så gör vi - att lyssna på barn med hjälp av Barnrond och BRA-samtal

Barnrättskonferens. Titti Mattson

Kontakt