Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Planering av väg och järnväg

Länsstyrelsen har olika roller och ansvar i arbetet med att planera väg- och järnvägar. Vi bidrar till exempel med statliga planeringsunderlag och godkänner miljökonsekvensbeskrivningar.

Huvudmannen för gator och vägar ansvarar för att driva planeringsprocesser för att förändra och förnya infrastrukturen i länet. Huvudman är antingen Trafikverket, kommunen eller vägföreningar. Länsstyrelsen medverkar i samtliga planeringsprocesser.

Länsstyrelsens olika roller och ansvar

Länsstyrelsens roll och ansvar i planeringsprocessen varierar beroende på vilken del av processen det handlar om. Länsstyrelsen:

 • tillhandahåller statliga planeringsunderlag
 • godkänner miljökonsekvensbeskrivningar
 • samverkar med sökanden i processen
 • tillstyrker fastställelse
 • beslutar om tillstånd enligt miljöbalken
 • har tillsyn över kommunala detaljplaner.

Nationell transportplan

Vi tillhandahåller statliga planeringsunderlag till nationella transportplaner.

Regional transportplan

Vi ger råd i arbetet med att ta fram regionala transportplaner och tillhandahåller statliga planeringsunderlag.

Åtgärdsvalsstudie

Vi samverkar med olika aktörer och yttrar oss i vissa fall över remisser, men vi har ingen formell roll i arbetet med åtgärdsvalsstudier.

Miljökonsekvensbeskrivningar

Länsstyrelsen har följande i uppdrag i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar i väg- och järnvägsplaner:

 • Pröva betydande miljöpåverkan.
 • Godkänna miljökonsekvensbeskrivningens kvalitet.
 • Se till att miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning som behövs för prövning av väg- och järnvägsplaner.
 • Ge råd och stöd.
 • Tillhandahålla statliga planerings- och kunskapsunderlag.

Fastställelse av väg- och järnvägsplaner

Det är Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning som prövar och fastställer väg- och järnvägsplaner. Länsstyrelsens roll är att yttra oss om vi kan tillstyrka att planen kan fastställas.

Projekt Ladda i Mittstråket

Mittstråket är en viktig passage som sträcker sig från Trondheim, vidare genom Jämtland och Västernorrland ner till Sundsvall. I nuläget är Jämtland och Västernorrland två av de län som är mest bilberoende i hela Sverige och det är en utmaning att ställa om till ett mer hållbart resande. Syftet med projekt Ladda i Mittstråket är att minska klimatpåverkan från persontransporter genom utbyggnad av laddinfrastruktur för personbilar längs Mittstråket.

Genom att bygga cirka 85 laddstolpar (170 laddpunkter) i anslutning till alla järnvägsstationer med tåguppehåll längs Mittstråket ska projektet bidra till att minska klimatavtrycket och stödja omställningen till ett mer hållbart samhälle. Genom att koppla samman olika transporttyper ska projektet bidra till överflyttning av persontransporter från bil till kollektivtrafik.

Mål med projektet

Projektets övergripande mål är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart transportstråk som främjar övergången till en fossilfri transportsektor.

 • År 2023 bör andelen resor som genomförs med bil längs Mittstråket ha minskat till fördel för resor som genomförs med tåg.
 • År 2023 ska järnvägsstationer med tåguppehåll i Mittstråket ha tillgång till laddplats för elbil.

På längre sikt ska detta resultera i ökat hållbart resande längs Mittstråket som i sin tur bidrar till effektivare markanvändning, minskad trafik, mindre buller och minskade luftföroreningar i tätorterna, vilket ökar regionens attraktionskraft och tillväxtförmåga.

Samverkan och finansiering

Projektägare är Länsstyrelsen Västernorrland och själva utbyggnaden görs av energibolagen Jämtkraft och Sundsvall energi, i nära samarbete med de berörda kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Bräcke, Ånge och Sundsvall. Ladda i Mittstråket föddes ur ett tidigare projekt kring Mittstråket då samverkansplattformar etablerades och en dialog om fortsatt samverkan ledde vidare till detta projekt som Länsstyrelsen Jämtlands län och Europeiska regionala utvecklingsfonden är med och finansierar.

Mer information om projekt Ladda i Mittstråket

Karin Frejarö
Enhetschef, Hållbar regional utveckling
Länsstyrelsen Västernorrland
karin.frejaro@lansstyrelsen.se


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss