Bilda och registrera stiftelse

Har du bildat en stiftelse? Då ska du i de flesta fall registrera den hos Länsstyrelsen.

De flesta stiftelser ska registreras hos Länsstyrelsen. Undantaget är stiftelser med tillgångar som bara får användas till förmån för bestämda fysiska personer. För vissa stiftelser finns det särskilda krav vid bildning och registrering. Mer om vad som krävs för att bilda och registrera en stiftelse kan du läsa under varje stiftelseform. Om du behöver rådgivning kring hur du bildar en stiftelse kan du till exempel kontakta en advokat.

Registrering av stiftelser

Anmälan om registrering skickar ni till Länsstyrelsen senast sex månader efter det att stiftelsen bildats. Stiftelser som ska bedriva näringsverksamhet måste registreras innan verksamheten påbörjas. Det är stiftelsens styrelse eller förvaltare som anmäler stiftelsen för registrering.

Anmälan ska innehålla:

 • stiftelsens namn, säte (län och kommun) och eventuellt organisationsnummer (observera att om styrelsen eller förvaltaren under tid har ändrat stiftelsens namn ska protokoll där beslut om namnändringen bifogas)
 • stiftelsens postadress och telefonnummer
 • uppgift om vem som är ordförande i stiftelsens styrelse (gäller inte om förvaltaren är en juridisk person)
 • styrelseledamöternas namn, personnummer, postadress och telefonnummer alternativt förvaltarens namn/firma, postadress och telefonnummer
 • revisorns namn, personnummer och postadress
 • bolagets organisationsnummer och vem som är ansvarig revisor om revisorn är ett registrerat revisionsbolag
 • uppgift om vem eller vilka som har rätt att företräda stiftelsen (firmateckning)
 • uppgift om stiftelsens tillgångar (marknadsvärdet)
 • uppgift om räkenskapsår.

Handlingar som ska bifogas:

 • kopia av stiftelseförordnande (till exempel testamente, gåvobrev eller protokoll) Observera att ett förordnade för en stiftelse bildad efter den 1 januari 1996 alltid ska vara skriftligt och undertecknat av stiftaren/stiftarna
 • kopia av stadgar
  Bifoga ursprungliga stadgar samt, om stadgarna har ändrats, beslutsprotokoll alternativt Kammarkollegie- eller regeringsbeslut och reviderade stadgar
 • protokoll som styrker val av ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Gäller enbart egen förvaltning.
 • protokoll som styrker val av revisor/revisorsbolag
 • en undertecknad bekräftelse på att revisorn har åtagit sig uppdraget
 • styrelseprotokoll som visar vem eller vilka som tecknar stiftelsens firma
 • uppgift om att någon (styrelsen eller förvaltaren) har åtagit sig att förvalta egendomen som stiftaren har avskilt för stiftelsen. (Stiftelsens egendom anses vara avskild när den har tagits om hand av någon som har åtagit sig att förvalta den i enlighet med stiftelseförordnandet.)
 • handling som visar stiftelsens tillgångar (till exempel sammanställning av stiftelsens räkenskaper eller senaste årsredovisningen). En nybildad stiftelse ska bifoga kontoutdrag eller motsvarande i stiftelsens namn
 • kopia av passhandling eller annan identitetshandling för en styrelseledamot, suppleant, firmatecknare/företrädare som inte är folkbokförd i Sverige.

Tänk på att du även kan behöva anmäla vissa uppgifter hos Bolagsverket.

 • En vanlig stiftelse bildas genom att en eller flera stiftare avskiljer en viss egendom till en självständig, varaktig förvaltning för ett bestämt ändamål.
 • En stiftelse behöver ett skriftligt så kallat stiftelseförordnande, till exempel ett testamente eller ett brev, om hur stiftelsen ska skötas. Den behöver vara underskriven av stiftaren eller stiftarna.
 • I stiftelseförordnandet kan det stå om man kan bedriva näringsverksamhet i stiftelsens namn.
 • Om stiftelsen ska ägna sig åt näringsverksamhet ska detta anmälas för registrering innan verksamhet börjar utövas.
 • Stiftelsens namn ska innehålla ordet stiftelse.
 • Någon behöver ta på sig att ta hand om stiftelsen enligt stiftelseförordnande. Det kan vara en styrelse (fysiska personer) eller en förvaltare (juridisk person).
 • En styrelse måste ha en ordförande.
 • Stiftelsen ska anmälas till Länsstyrelsen för tillsyn och registrering av styrelsen eller förvaltaren. Gör det senast sex månader efter det att stiftelsen bildats.

En insamlingsstiftelse bildas genom att

 1. en eller flera stiftare förordnar att pengar som kommer in efter ett upprop av dem, ska vara en självständig förmögenhet och främja ett bestämt och varaktigt ändamål
 2. någon åtar sig att ta emot pengarna för förvaltning i enlighet med förordnandet.
 • Du bildar en insamlingsstiftelse för att få in pengar som ska stödja ett bestämt ändamål.
 • Ändamålet ska inte vara en tillfällig händelse utan något som pågår över tid.
 • För att få in pengarna behöver du göra ett så kallat upprop, till exempel sätta in en annons i en tidning, där du beskriver vad pengarna ska användas för.
 • Stiftaren skjuter alltså inte själv till några egna pengar vid stiftelsebildningen utan det förväntas komma in som en följd av uppropet. Därför är det viktigt att dokumentera hur uppropet gått till.
 • Pengarna du får in får inte användas till något annat.
 • En stiftelse behöver ett skriftligt så kallat stiftelseförordnande om hur stiftelsen ska skötas. Den behöver vara underskriven av stiftaren eller stiftarna.
 • Någon tar på sig att ta emot pengarna för förvaltning enligt stiftelseförordnandet.
 • Stiftelsens namn ska innehålla ordet insamlingsstiftelse.
 • Förvaltningen av stiftelsen kan skötas av en styrelse (fysiska personer) eller en förvaltare (juridisk person).
 • En insamlingsstiftelses styrelse måste ha en ordförande.
 • En insamlingsstiftelse ska ha minst en revisor som är auktoriserad eller godkänd.
 • I stiftelseförordnandet kan det stå om man kan bedriva näringsverksamhet i stiftelsens namn.
 • Om man kan bedriva näringsverksamhet i stiftelsens namn ska detta anmälas för registrering innan verksamhet börjar utövas.
 • En insamlingsstiftelse ska alltid göra en årsredovisning och vara registrerad i stiftelseregistret.
 • Nybildade insamlingsstiftelser behöver inte skicka in information om stiftelsens förmögenhet.
 • Insamlingsstiftelsen ska anmälas för tillsyn och registrering av styrelsen eller förvaltaren. Gör det senast sex månader efter det att stiftelsen bildats.
 • Insamlingsstiftelsen står under fullständig tillsyn av Länsstyrelsen.

Särskilda krav vid registrering av insamlingsstiftelser

Insamlingsstiftelser ska bifoga en kopia av stiftarnas upprop och en beskrivning av när och på vilket sätt detta gjorts. Genom uppropet blir det officiellt att insamlingsstiftelsen bildats. Uppropet kan vara offentligt, till exempel som en annons i dagspressen eller på en webbsida. Det kan också vara mer avgränsat och rikta sig till en mindre grupp.

Vanliga stiftelser, insamlingsstiftelser och kollektivavtalsstiftelser får bedriva näringsverksamhet. För att få göra det behöver det vara tillåtet enligt stiftelseförordnandet.

Innan en stiftelse börjar utöva näringsverksamhet ska styrelsen eller förvaltaren lämna uppgift för registrering i stiftelseregistret om

 1. det namn under vilken verksamheten ska bedrivas
 2. vilken typ av verksamheten det handlar om.
 • Om du har tänkt att bedriva näringsverksamhet i andra län kan du begära att ditt företag även registreras i dessa län.
 • Om näringsverksamheten upphör eller om någon annan uppgift som registrerats ändras ska stiftelsens styrelse eller förvaltare genast anmäla detta för registrering i stiftelseregistret.
 • En stiftelses företagsnamn ska tydligt skilja sig från andra företagsnamn som förut är införda i stiftelseregistret.
 • Stiftelsen kan ha verksamheten i sitt eget namn eller under ett annat namn.
 • Om företagsnamnet är ett annat än stiftelsens namn får ordet stiftelse eller en förkortning av ordet stiftelse inte ingå i företagsnamnet.
 • Om verksamheten bedrivs under ett annat namn än stiftelsens ska styrelseprotokoll med beslut om namnet skickas med ansökan.
 • Om värdet av stiftelsens tillgångar understiger summan av stiftelsens skulder kan stiftelsen vara likvidationspliktig.
 • Du kan läsa mer om vad som gäller vid förbud om användning av ett företagsnamn och hävning av en registrering av ett företagsnamn i lagen om företagsnamn.

Lag om företagsnamn Länk till annan webbplats.

Om du är en arbetsgivare kan du bilda en pensionsstiftelse och avsätta pengar för att trygga pensioner för dina arbetstagare.

Pensionsstiftelsen måste bildas enligt reglerna i tryggandelagen.

Lag om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Länk till annan webbplats.

 • Pensionsstiftelsens ändamål får bara vara att trygga löftet om pension och inte till exempel att bedriva näringsverksamhet.
 • Stiftelsens namn ska innehålla ordet pensionsstiftelse.
 • För en pensionsstiftelse som avsätter pension till minst 100 arbetstagare eller arbetstagares efterlevande gäller särskilda bestämmelser om bland annat placering. Finansinspektionen utövar tillsynen i dessa avseenden.
 • Styrelsen för en pensionsstiftelse ska bestå av lika många personer från arbetsgivaren som från de arbetstagare som omfattas av stiftelsens ändamål.
 • Om stiftelsen står för pension till huvuddelägaren ska Länsstyrelsen utse en opartisk ordförande i styrelsen. I andra stiftelser får styrelseledamöterna själva utse ordförande.
 • En pensionsstiftelse ska ha minst en revisor. Revisorn ska ha relevant erfarenhet för att fullgöra uppdraget. Om det finns någon särskild kvalifikation inskriven i stiftelseförordnandet gäller det.
 • Pensionsstiftelsen ska anmälas för tillsyn och registrering av styrelsen senast sex månader från det man åtagit sig uppdraget att sköta förvaltningen.
 • En pensionsstiftelse ska göra en årsredovisning och vara registrerad i stiftelseregister.
 • Pensionsstiftelser står under fullständig tillsyn av Länsstyrelsen.

Särskilda krav vid registrering av pensionsstiftelser

Pensionsstiftelser ska anmäla vem eller vilka ledamöter som företräder arbetsgivaren och vem eller vilka ledamöter som företräder arbetstagarna. En kopia av arbetsgivarens registreringsbevis ska bifogas.

Pensionsstiftelser som tryggar utfästelser om pension till huvuddelägare ska lämna förslag på en person som Länsstyrelsen kan förordna som ordförande i styrelsen. Uppgift om namn, personnummer, adress, telefonnummer och en kortare yrkesbeskrivning ska bifogas anmälan.

De stiftelser som tryggar pension till fler än 100 personer räknas som tjänstepensionsinstitut (TPI) och ska uppge detta i ansökan.

Om du är arbetsgivare kan du bilda en personalstiftelse som avsätter pengar till välfärd åt dina arbetstagare eller deras efterlevande. Det ska inte avse pension, avlöning eller annan förmån.

Stiftelsen måste bildas enligt reglerna i tryggandelagen.

Lag om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Länk till annan webbplats.

 • Personalstiftelsens ändamål får bara vara att främja välfärd åt arbetstagare och inte till exempel att bedriva näringsverksamhet.
 • Stiftelsens namn ska innehålla ordet personalstiftelse.
 • Styrelsen för en personalstiftelse ska bestå av lika många personer från arbetsgivaren som från de arbetstagare som omfattas av stiftelsens ändamål.
 • Styrelseledamöterna utser själva ordförande.
 • En personalstiftelse ska ha minst en revisor. Revisorn ska ha relevant erfarenhet för att fullgöra uppdraget. Om det finns någon särskild kvalifikation inskriven i stiftelseförordnandet gäller det.
 • Personalstiftelsen ska anmälas för tillsyn och registrering av styrelsen senast sex månader från det man åtagit sig uppdraget att sköta förvaltningen.
 • Personalstiftelsen ska upprätta årsredovisning och vara registrerad i stiftelseregister.
 • Personalstiftelser står under fullständig tillsyn av Länsstyrelsen.

Särskilda krav vid registrering av personalstiftelser

Personalstiftelser ska anmäla vem eller vilka ledamöter som företräder arbetsgivaren och vem eller vilka ledamöter som företräder arbetstagarna. En kopia av arbetsgivarens registreringsbevis ska bifogas.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss