Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett begrepp som avser alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld. Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, regioner och andra aktörer för att förebygga våld. Vi kan ge dig kompetensutveckling, erbjuda forum för dialog och samverkan eller berätta mer om hur andra jobbar.

Länsstyrelsens uppdrag och roll

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och utveckla länets våldsförebyggande arbete. I uppdraget ingår att se till att regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länet. Det övergripande målet är ett jämställt samhälle och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I målet ingår även att män och kvinnor, flickor och pojkar ska ha samma rätt till och möjlighet till kroppslig integritet. 

Regeringen har fyra prioriterade delmål som är vägledande i arbetet på nationell, regional och lokal nivå:

 • Utökat förebyggande arbete. När fler går samman kan vi förhindra att våld uppstår och minska återfall i brott.
 • Förbättrad upptäckt, skydd och stöd. En effektiv vårdkedja leder till att fler kan skyddas och erbjudas rätt stöd.
 • Effektivare brottsbekämpning. Vid en fungerande rättsprocess kommer fler att medverka i brottsutredningen och fler brott klaras upp.
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling. Genom utbildning, systematisk uppföljning och utvärdering ökar kunskapen och vi får fler verksamma metoder och arbetssätt.

Länsstyrelsens roll är att bidra till att regeringens prioriterade mål uppfylls i länet. Det gör vi genom att:

 • Ge stöd till lokala och regionala aktörer för att förbättra kunskap, dialog och samverkan inom det våldsförebyggande arbetet.
 • Utveckla regionala strategier och handlingsplaner i samverkan med andra och följa upp arbetet i länet.
 • Erbjuda utbildningar och sprida metoder och kunskapsmaterial till kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhällesorganisationer och näringsliv.
 • Sammankalla nätverk som bidrar till lärande och erfarenhetsutbyten.
 • Stödja utveckling av regionala stöd- och samverkansresurser.
 • Fånga upp centrala utvecklingsfrågor i länet och vidareförmedla dem till den nationella nivån.

För att stärka genomförandet av det jämställdhetspolitiska målet har regeringen tagit fram en långsiktig strategi och ett åtgärdsprogram.

Det är särskilt viktigt att utveckla våldsförebyggande insatser som riktar sig till många grupper i samhället och på flera olika arenor. Det handlar om att sätta in insatser tidigt, arbeta med riskgrupper och att erbjuda stöd- och behandlingsinsatser till både utsatta och våldsutövare. 

Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid, Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023, Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Mäns våld mot kvinnor är det begrepp som regeringen använder i den nationella strategin. Våldet betraktas som den yttersta konsekvensen av ett samhälle som inte är jämställt. Begreppet avser alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld. Fokus är kvinnor och flickors särskilda utsatthet för följande våldsuttryck:

 • Våld i nära relation.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.
 • Prostitution och människohandel med fokus på sexuella ändamål.
 • Sexualiserat våld oberoende av relation.
 • Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi, i syfte att reproducera föreställningar om kvinnors underordning.

Insatserna i strategin handlar även om att motverka pojkars, mäns och hbtqi–personers utsatthet för våld. Insatserna omfattar även kvinnors, flickors och hbtqi-personers utövande av våld.

Regional strategi, handlingsplan och nätverk

Vår utgångspunkt är att ingen enskild aktör kan förebygga våld ensam. Vi samlar därför länets aktörer på lokal och regional nivå för att gemensamt ta fram regionala strategier och handlingsplaner för att stärka länets våldsförebyggande arbete. Genom våra nätverk bidrar vi till en hållbar samverkan i länet.

Regional strategi

Halland har tagit fram en regional strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I den beskrivs Hallands utmaningar.

Särskilda utmaningar i Hallands län:

 • Belastning inom Socialtjänst och skola 
 • Personalomsättning inom offentliga sektorn 
 • Polisens tillgänglighet 
 • Olika förutsättningar mellan länets kommuner 
 • Svårigheter att få generell statistik 
 • Avsaknad av evidensbaserade metoder 
 • Bostadsbrist 
 • Avsaknad av adekvata insatser i form av skyddade boenden för utsatta grupper

En regional strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor Pdf, 986.4 kB.

Hallands handlingsplan - Att förebygga och bekämpa våld i nära relationer Pdf, 297.8 kB.

Regional handbok - Våld i nära relationer Länk till annan webbplats.

Regionala nätverk

Vi leder och samverkar med flera olika regionala nätverk och skapar forum för erfarenhetsutbyte. Inom de regionala nätverken kan vi erbjuda kompetens- och metodstöd och analys av lokala och regionala behov.

Nätverk i Halland:

 • Referensgrupp våld i nära relationer, kommunernas socialtjänster, polis, åklagare, öppenvård inom psykiatrin, akutmottagningen Halmstads sjukhus, barnpsykiatrin, arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. I denna referensgrupp arbetar flera av deltagarna en stor del av sin arbetstid med våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnat våld.
 • Referensgrupp prostitution och människohandel för sexuella ändamål (POM) Representanter från fem kommuner, socialtjänsten. Länskoordinator för polisregion Väst, migrationsverket, polisen, åklagare, Region Halland, Ungdomsmottagningen.
 • Nätverk länets kvinno- och ungdomsjourer
 • Elevhälsan representanter från elevhälsan i länets kommuner, såväl grund- som gymnasieskolor.
 • Nyckelpersoner inom Region Halland, hälso- och sjukvård
 • Nyckelpersoner inom kommunerna, Samordningsförbundet

I Halland har vi också regionkoordinatorer gällande prostituation och människohandel. De är anställda i Laholms kommun men är verksamma i hela Hallands län.

Kontakt:

Sussie Jones och Jana Rodvik

Telefon: 0722-090189

Stöd i det våldsförebyggande arbetet

Är du i behov av kompetensutveckling eller vill veta mer om hur andra jobbar? Här har vi samlat kunskapsstöd, webbkurser och kontaktuppgifter till stödlinjer som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Syftet är att underlätta genomförandet av ett kunskapsbaserat arbetssätt och ge möjlighet till ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Utveckla din verksamhet

Det är viktig att säkerställa att arbetet du utför är av god kvalitet. Här kan du läsa om hur du kan utveckla din verksamhet.

Systematiskt och kunskapsbaserat våldsförbyggande arbete i fem steg, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kunskapsstöd om våld i nära relationer, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Systematisk uppföljning för våldsutsatta, Sveriges kommuner och regioners (SKR) Länk till annan webbplats.

Lär av andra

Mycket av det våldsförebyggande arbetet genomförs på lokal nivå och många kommuner och regioner har utvecklat flera framgångsrika arbetssätt. Tillsammans med Nationellt centrum för Kvinnofrid (NCK) tar vi fram lärande exempel. Här kan du ta del av dem:

Lärande exempel och webbstöd för kommuner, Nationellt centrum för kvinnofrid Länk till annan webbplats.

Webbstöd för vården, Nationellt centrum för kvinnofrid Länk till annan webbplats.

Handbok inget att vänta på

Inget att vänta på samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Handboken Inget att vänta på Länk till annan webbplats.

Det finns även en kurs att ta del av om att förebygga våld. Den bygger på handboken om "Inget att vänta på". Gå gärna grundkursen på Jämställdhetsmyndighetens webbplats.

Grundkurs om hur våld kan förebyggas, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjlighet till motstånd och uppbrott. Våldet kan ske inom partnerrelationer samt inom syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Den vanligaste formen av våld i nära relation är en man eller pojke som utövar våld mot en kvinna eller flicka som han har eller har haft ett förhållande med.

Baskunskaper om våld i nära relation webbplatsen Webbkurs om våld Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd, Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Stöd i din yrkesroll?, Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats.

När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är utsattheten samma som vid våld i en nära relation. Det som är utmärkande är att kontrollen av kvinnor och flickors sexualitet är central och starkt knuten till kollektivet. Föreställningar om oskuld och kyskhet och familjens rykte är centrala. Ofta finns det flera förövare och våldet får stöd eller tillåts av familjen och den närmast omgivningen.

Baskunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck, webbplatsen Hedersförtryck Länk till annan webbplats.

Webbutbildning om könsstympning av flickor och kvinnor, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd, webbplatsen Hedersförtryck Länk till annan webbplats.

Konsultation och vägledning i ärenden?, webbplatsen Hedersförtryck Länk till annan webbplats.

Att köpa sex är enligt lag förbjudet i Sverige och vilar på uppfattningen att prostitution är ett övergrepp. Människohandel handlar om att en person på olika sätt tvingas, transporteras och exploateras för olika ändamål. Sexuell exploatering av barn kallas också för grooming. Prostitution och människohandel ingår som en viktig del i regeringens arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor. 

Baskunskaper om prostitution och människohandel, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd, Nationellt metodstödsteam Länk till annan webbplats.

Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel

Länsstyrelsen delfinansierar regionkoordinatorer i arbetet mot prostitution och människohandel. Koordinatorerna hjälper bland annat polis och socialtjänst med både konsultativt och operativt stöd vid prostitution och i ärenden om människohandel. De fungerar även som en regional aktör med spetskompetens inom området.

Regionkoordinatorer med kontaktuppgifter, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Metodstöd för arbetet mot prostitution och människohandel

Länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland har tillsammans med Göteborgs Stad tagit fram ett metodstöd för arbetet mot prostitution och människohandel. Stödet riktar sig till kommuner och verksamheter i Västra Götaland och Halland, särskilt till medarbetare inom socialtjänsten och verksamheter som jobbar med våldsutsatta och våldsutövare.

Metodstöd mot prostitution och människohandel

Insatser riktade till våldsutövare är en central del av arbetet med att förebygga och motverka våld. Det är först när vi kan bryta ett våldsamt beteende som våldet slutligen kommer att upphöra. En central del i arbete med våldsutövare är att det ska ske med utgångspunkt i den utsattas behov av säkerhet. Socialnämnden ska verka för att personer som utövar våld mot närstående ska ändra sitt beteende. Länsstyrelserna och Socialstyrelsen har tagit fram informationsfilmer om ansvaret. Den första filmen belyser vad ansvaret innebär, den andra filmen har fokus på hur kommuner kan utveckla arbetet med våldsutövare och hur olika stödinsatser kan se ut. Filmen tar även upp vilken forskning som finns på området.

Om du vill du sprida information om filmerna så kan du använda dig av vår powerpointpresentation. I den hittar du mer information om filmerna och hur de kan användas. Länkar till filmerna finns även inkluderade i bildspelet.

Powerpointpresentation: Två filmer om socialnämndens utökade ansvar för personer som utövar våld i nära relationer samt hur de kan användas Powerpoint, 1.2 MB.

Barn som upplever våld befinner sig i en mycket utsatt situation. Våld är en av de allvarligaste riskerna för barns hälsa och utveckling. Att förebygga våld mot barn handlar till stor del om att skapa förutsättningar för ett gott föräldraskap och att upptäcka våldet i ett tidigt skede. Även om ungdomar räknas som barn, kan de utsättas för partnervåld på samma sätt som en vuxen.

Basprogram om våld mot barn, webbplatsen Barnafrid Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd för våld mot barn "Barnafrid", Linköpings universitet Länk till annan webbplats.

För föräldrar om våld i ungas relationer, webbplatsen Ungarelationer Länk till annan webbplats.

Film om våld i ungas relationer

Den 18 januari 2022 anordnade Länsstyrelsen i Hallands län en digital föreläsning med Zandra Kanakaris från Stiftelsen 1000 möjligheter/Unga relationer. Temat var Killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer och målgruppen för föreläsningen var föräldrar och andra viktiga vuxna i barn och ungas närhet. Som en del i det våldsförebyggande arbetet ska kommunal verksamhet som t ex skola, kultur och fritid och socialtjänst samt föreningar och organisationer som vänder sig till barn, unga och föräldrar kunna använda inspelningen som kunskapshöjande insats för personal och/eller visa filmen på föräldramöten. Är du intresserad av filmen kontakta Jennie Wallin eller Sigun Lilja för mer information.

Barnafrid har tagit fram ett basprogram om våld mot barn. Utbildningen ger kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp.

Till basprogrammet om våld mot barn på Barnafrid Länk till annan webbplats.

I denna film beskriver vi bland annat våldspyramiden, de tre förändringsprinciperna och förslag på strategier för att förebygga våldsamma situationer. Filmen är animerad och går att använda vid presentationer, som utbildningsverktyg och som underlag i diskussioner.

Filmen ”En tillvaro fri från våld” på Vimeo (7,5 minuter) Länk till annan webbplats.

Det finns också tre olika korta filmklipp som ni kan lägga upp i era sociala kanaler, rektangulär till Facebook och kvadratisk till Instagram. Använd klippen för att sprida kunskap om att filmen finns. Komplettera gärna inläggen med en länk till var den långa filmen ligger.

Filmklipp 1 till sociala media på Vimeo (rektangulär, 17 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 2 till sociala media på Vimeo (rektangulär, 42 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 3 till sociala media på Vimeo (rektangulär, 33 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 1 till sociala media på Vimeo (kvadratisk, 17 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 2 till sociala media på Vimeo (kvadratisk, 42 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 3 till sociala media på Vimeo (kvadratisk, 33 sekunder) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen hjälper till att ta fram och sprida olika informationskampanjer. Syftet är att sätta fokus på olika våldsformer och informera om stödverksamheter som finns för olika målgrupper. Det här materialet kan din kommun, organisation eller verksamhet ladda ner gratis och vara med och sprida vid olika tillfällen under året.

Svartsjuka är inte romantiskt på webbplatsen Svartsjuka är inte romantiskt Länk till annan webbplats.

För yrkesverksamma på webbplatsen Välj att sluta Länk till annan webbplats.

Infogeneratorn – information på olika språk på infogeneratorns webbplats Länk till annan webbplats.

Inget utvecklingsmedel att söka 2024

Det inte går att söka utvecklingsmedel för att motverka våld i nära relationer under år 2024.

Rekvirera vid beviljat utvecklingsmedel

Vid beviljat utvecklingsmedel behöver du rekvirera. Blanketten får du genom att mejla till sigun.lilja@lansstyrelsen.se

Mall för återrapportering

 • Beskriv kortfattat insatsen/projektet
 • Är det någon del av syftet/målet som inte uppfyllts och vad är orsaken till detta i så fall?
 • Hur har medlen använts?
 • Har arbetet utförts enligt plan i övrigt och hur?
 • Målgrupp, flickor, pojkar, kvinnor, män, ange antal
 • Vilka aktörer har ni samverkat med under arbetets gång? Beskriv hur samverkan har fortskridit och eventuellt utvecklats!
 • Har ni fortsatt samverkan med berörda även idag?
 • Hur har ni utvärderat insatsen/projektet? Positiva och negativa erfarenheter?
 • Har ni fortsatt arbetet utifrån de intentioner som fanns vid ansökningstillfället och hur ser det ut idag?
 • Övriga synpunkter och erfarenheter som ni uppmärksammat?

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss