Mäns våld mot kvinnor

Arbetar du inom kommun, region eller organisation med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Mäns våld mot kvinnor innefattar:

 • Alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor och flickor.
 • Våld i nära relationer, riktad mot kvinnor, flickor, män, pojkar och HBTQ-personer.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor.
 • Prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
 • Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi.

Inom våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål är målet med strategin även att motverka att män, pojkar och HBTQ-personer utsätts för våld, och att kvinnor, flickor och HBTQ-personer utövar våld.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

Exempel på vad vi gör:

 • kommunbesök
 • leder länssamverkan
 • håller i olika nätverk
 • erbjuder kompetensstöd.

Nationell strategi

Det finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den innehåller fyra vägledande målsättningar:

 • Ett utökat och förebyggande arbete mot våld.
 • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
 • Effektivare brottsbekämpning.
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling.

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor hos regeringen Länk till annan webbplats.

Stöd inom området hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen i Östergötland har ett särskilt uppdrag att ge kompetensstöd till myndigheter, landsting, regioner, kommuner och civilsamhället inom området hedersrelaterat våld och förtryck.

Webbplatsen Hedersförtryck.se Länk till annan webbplats.

Nationell stödtelefon

Länsstyrelsen Östergötland driver en nationell stödtelefon för rådgivning. Hit kan du ringa angående ärenden som rör barn och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för:

 • hedersrelaterat våld och förtryck
 • barnäktenskap
 • tvångsäktenskap
 • könsstympning.

Den nationella stödtelefonen når du på telefonnummer 010-223 57 60

Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, klockan 09.00-16.00.

Regionskoordinatorer mot prostitution och människohandel

Regionskoordinatorerna mot prostitution och människohandel stödjer Jämställdhetsmyndigheterna i dessa frågor. Du kan kontakta dem om du behöver råd och vägledning när någon befinner sig i prostitution eller är utsatt för människohandel.

Ring telefonnummer 020-390 000 eller kontakta koordinatorn i regionen. Du hittar kontaktuppgifter hos Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT).

Regionkoordinatorer på NMT:s webbplats Länk till annan webbplats.

Barn som upplever våld eller själva utsätts för våld

Barn är särskilt sårbara för kränkningar, trakasserier, hot om våld och våld. Sårbarheten är extra påtaglig för:

 • små och späda barn
 • barn med funktionsnedsättning
 • barn med kronisk sjukdom
 • barn med otillräckligt vuxenstöd
 • ungdomar som har en sexuell identitet, en könsidentitet eller ett könsuttryck som avviker från normen.

Barn som upplever våld eller själva utsätts för våld är offer för brott och kan vara i behov av stöd och skydd. Länsstyrelsen strävar efter att fler aktörer ska få en kontextuell förståelse för barn som upplever våld och på så vis bli bättre på att identifiera dem.

Mer information

Barnafrid är ett nationellt kunskapscenter som samlar och sprider kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Barnafrid Länk till annan webbplats.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse om har i uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling för att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer.

Allmänna barnhuset Länk till annan webbplats.

Regionalt kompetensstöd

Länsstyrelsen kan bidra med kunskap, metoder och implementeringsstöd till myndigheter, landsting, kommuner och civilsamhället. I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för dig som arbetar inom kommunen och behöver mer kunskap om området mäns våld mot kvinnor. I webbstödet finns praktiskt inriktade texter, publikationer från berörda myndigheter samt reportage i form av ”lärande exempel” från olika kommuner.

Ta del av webbstöden på Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) webbplats.

Webbstöd för kommuner på NCK:s webbplats Länk till annan webbplats.

Webbstöd för vården vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och tandvården, och som möter patienter som utsatts för till exempel våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning eller sexuellt våld.

Ta del av webbstöden på Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) webbplats.

Webbstöd för vården på NCK:s webbplats Länk till annan webbplats.

Infogeneratorn är Länsstyrelsens verktyg som hjälper dig att kvalitetssäkra din kommuns, landstings eller regions information om våld och föräldraskapsstöd. Informationen kan tas fram på flera olika språk.

Verktyget Infogeneratorn Länk till annan webbplats.

Webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor med fokus på våld i nära relationer. Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänsten. Men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende, och av organisationer inom civilsamhället.

På Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) webbplats kan du läsa mer om kursen.

Webbkurs om våld på NCK:s webbplats Länk till annan webbplats.

Gå introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Länk till annan webbplats.

Webbutbildningen om könsstympning av flickor och kvinnor ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta. Syftet är att ge dig generell kunskap om ämnet och om hur du kan ge ett gott bemötande.

Utbildningen riktar sig i första hand till sjuksköterskor, barnmorskor och läkare, men är även lämplig för andra som möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könsstympade.

Webbutbildningen hålls av Socialstyrelsen.

Gå webbutbildningen om könsstympning av flickor och kvinnor Länk till annan webbplats.

Webbutbildningen riktar sig till dig som arbetar med barn och unga och behöver mer kunskap om människohandel och sexuell exploatering.

Läs mer om utbildningen hos Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT).

Människohandel med barn och unga på NMT:s webbplats Länk till annan webbplats.

Gå webbutbildningen om människohandel med barn och unga Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen erbjuder två webbutbildningar om sex mot ersättning. Den ena riktar sig till personer som arbetar med vuxna, och den andra till dem som arbetar med barn och unga. Det finns även skriftligt utbildningsmaterial för de två inriktningarna, som kompletterar och fördjupar innehållet i webbutbildningarna.

Läs mer om webbutbildningarna och utbildningsmaterialet på Socialstyrelsens webbplats.

Sex mot ersättning – webbutbildningar och skriftligt utbildningsmaterial på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Gå webbutbildningen Sex mot ersättning – om stöd och hjälp till vuxna Länk till annan webbplats.

Gå webbutbildningen Sex mot ersättning – om stöd och skydd till barn och unga Länk till annan webbplats.

Barnafrid har tagit fram ett basprogram om våld mot barn. Utbildningen ger kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp.

Till basprogrammet om våld mot barn på Barnafrid Länk till annan webbplats.

Bygga broar är ett projekt som vi tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland, Skåne och Östergötland står bakom. Inom detta projekt vill de bidra till ett strategiskt, långsiktigt och systematiskt värdegrundsarbete inom förskola och skola men även andra verksamheter som möter barn, unga och familjer. De erbjuder handledning och stöd i den långsiktiga implementeringen av ett intersektionellt förhållningssätt i verksamheten där målet är att personalen ska bli trygga i sitt bemötande och förhållningssätt.

Bygga broar har sin förankring i mänskliga rättigheter, barnkonventionen, socialtjänstlagen och förskolans och skolans styrdokument samt andra dokument som framhåller barn och ungas rättigheter till ett eget liv utan våld.

Bygga broar Länk till annan webbplats.

Inget att vänta på samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Handboken Inget att vänta Länk till annan webbplats.

Strategi och handlingsplan i länet

Länsstyrelsen är regional samordnare för uppdraget att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, och genomföra den nationella strategin. Detta gör vi genom att ta fram regionala strategier och handlingsplaner i samverkan med kommuner, regioner, myndigheter och civilsamhället.

Främja utveckling av tidigt förebyggande insatser

Våldsförebyggande arbete innebär att sätta in åtgärder som syftar till att förhindra att våld uppstår eller upprepas. Länsstyrelsen arbetar med att främja utvecklingen av förebyggande insatser mot våld genom att bland annat stötta spridning av våldsförebyggande skol- och föräldrastödsprogram och behandlingsprogram som riktar sig till våldsutövare.

Utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med regionala och lokala aktörer som kommuner, regioner, myndigheter och organisationer från civilsamhället.

I denna film beskriver vi bland annat våldspyramiden, de tre förändringsprinciperna och förslag på strategier för att förebygga våldsamma situationer. Filmen är animerad och går att använda vid presentationer, som utbildningsverktyg och som underlag i diskussioner.

Filmen ”En tillvaro fri från våld” (7,5 minuter) Länk till annan webbplats.

Det finns också tre olika korta filmklipp som ni kan lägga upp i era sociala kanaler, rektangulär till Facebook och kvadratisk till Instagram. Använd klippen för att sprida kunskap om att filmen finns. Komplettera gärna inläggen med en länk till var den långa filmen ligger.

Filmklipp 1 till sociala media (rektangulär, 17 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 2 till sociala media (rektangulär, 42 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 3 till sociala media (rektangulär, 33 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 1 till sociala media (kvadratisk, 17 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 2 till sociala media (kvadratisk, 42 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 3 till sociala media (kvadratisk, 33 sekunder) Länk till annan webbplats.

Regional strategi

Halland har tagit fram en regional strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I den finns Hallands utmaningar beskrivna.

Särskilda utmaningar i Hallands län:

 • Belastning inom Socialtjänst och skola 
 • Personalomsättning inom offentliga sektorn 
 • Polisens tillgänglighet 
 • Olika förutsättningar mellan länets kommuner 
 • Svårigheter att få generell statistik 
 • Avsaknad av evidensbaserade metoder 
 • Bostadsbrist 
 • Avsaknad av adekvata insatser i form av skyddade boenden för utsatta grupper

En regional strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor Pdf, 986.4 kB.

Hallands handlingsplan - Att förebygga och bekämpa våld i nära relationer Pdf, 296.6 kB.

Regional handbok - Våld i nära relationer

Inget utvecklingsmedel att söka 2021

Det inte går att söka utvecklingsmedel för att motverka våld i nära relationer under år 2021.

Ansök om utvecklingsmedel

Så här ansöker du om utvecklingsmedel för att motverka våld i nära relationer:

 1. Fyll i formulär "Ansökan om medel för att motverka mäns våld mot kvinnor" genom att klicka på plustecknet nedan.
 2. Som bifogat dokument ska du skicka med en plan för det medel som ska sökas. Klicka på plustecknet vid "mall för användande av medel (hela planen ska inte vara längre än fem A4-sidor)" för att se vad som ska finnas med i den.
 3. Klicka på "skicka"
 4. Ansökan ska vara inne senast den 14 april 2020.
 5. Vid beviljat utvecklingsmedel behöver du rekvirera 1 december 2020. Se hur du rekvirerar nedan.

Sökande
Grunduppgifter för sökande
Kontaktperson
Grunduppgifter för kontaktpersonOm sökande är en frivilligorganisation - fyll i nedan
Nedan fyller frivilligorganisationer i uppgifter om sina medlemmar, aktiviteter och mål och syfteExempelvis: Från 25 år till 60 år
Frivilligorganisationens geografiska verksamhetsområde
Frivilligorganisationens geografiska verksamhetsområde

Hur finansieras frivilligorganisationens ordinarie verksamhet huvudsakligen
Hur finansieras frivilligorganisationens ordinarie verksamhet huvudsakligen


Samarbete
Nedan frågor fylls i av alla
Finns det samarbete med kommun/stadsdel/annan myndighet/frivilligorganisation? * (obligatorisk)
Finns det samarbete med kommun/stadsdel/annan myndighet/frivilligorganisation?Plan för hur ansökta medel ska användas
Grunduppgifter för planen med de medel som denna anmälan anserPlaneras verksamheten fortsätta efter avslut av medel * (obligatorisk)
Planeras verksamheten fortsätta efter avslut av medelOm ni söker/ska söka ekonomiskt bidrag även från andra myndigheter, fonder eller stiftelser, var god ange vilka nedan:

Signering av uppgifter:
Nedan kommer uppgifter från ansvarig person för det medel som söks
Följande dokument bifogas denna ansökan  * (obligatorisk)
Följande dokument bifogas denna ansökan
Var vänlig och skicka inga andra dokument utöver de som efterfrågas
Bifogar följande dokument
Klicka på välj fil för att ladda upp dokument

Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Bakgrund (max en halv sida)

 • Varför vill ni genomföra projektet?
 • Vilket behov vad det som fick er att planera för det här projektet?
 • Vilka kunskaper/erfarenheter/resurser/intressen/kontakter har ni - som verksamhet - som gör att ni vill, och att ni bedömer att ni kan genomföra projektet?

Syfte (max fyra rader)

 • Vad ska detta medel leda till på sikt?
 • För vem? Det vill säga - vem ska få det bättre tack vara detta medel och på vilket sätt?

Mål (max fyra rader)

 • Vad vill ni uppnå - konkret - med projektet? Med andra ord, när projektet är klart, genomfört, vad ska ha förändrats?

Målgrupp (max tre rader)

 • Vilka vänder sig projektet till, direkt?

Exempel: Om projektet går ut på att genomföra ett seminarie med föräldrar för att förändra deras attityder mot sina döttrar, är målgruppen för själva projektet inte döttrarna utan föräldrarna.

Metod (max en halv sida)

 • Vad ska ni göra och hur ska ni göra det?

Tidsplan

 • När ska ni starta och när ska det vara klart?
 • Om det är möjligt kan man också skriva tidsplan för etappmål

Exempel: April-maj: skaffa lokal och anställa seminarieledare.
Juni-juli: rekrytera seminariedeltagare, skicka inbjudan, med mera.
Augusti-oktober: genomföra seminarier
November-december: utvärdera projektet och planera hur vi går vidare.

Resurser och budget

 • Vad behövs för att genomföra projektet och hur ska det ordnas/finansieras?
 • Observera att en budget är en ekonomisk planering över vad projektet kommer att kosta och hur man planerar att finansiera det.

 

Exempel på hur du kan skriva upp en budget:

Utgifter

Kronor

Lokal antal gånger i månaden a ... kronor

xxx

Arvode seminarieledare x antal timmar a ...kronor

xxx

Studiematerial

XXX

Telefon och porto

xxx

Timlön projektledare x antal timmar a....kronor

xxx

Summa

xxx


Exempel på hur du kan skriva en budget:

Inkomster

Kronor

Egna resurser (lokal)

xxx

Bidrag från studieförbund (studiematerial)

xxx

Ansökt bidrag från Länsstyrelsen

xxx

Summa

xxx

Summan av utgifter och inkomster ska vara samma.

(Observera att detta endast är ett exempel)

Utvärdering och uppföljning (max sex rader)

 • Hur ska ni ta reda på om ni har lyckats uppnå det som ni har skrivit under rubriken "mål" i projektplanen?
  Observera att detta inte handlar om att visa att man har lyckats med projektet, utan om att se om man har lyckats uppnå det man ville med projektet.
  Om projektets mål är otydligt kan ni få problem här. Enklast då är att gå tillbaka och formulera ett mer avgränsat och precist mål.

Kommentar (max sex rader)

 • Här skriver ni något som kan vara viktigt och som inte passar in under någon av de andra rubrikerna.

Rekvirera vid beviljat utvecklingsmedel

Vid beviljat utvecklingsmedel behöver du rekvirera senast den 1 december 2020. Så här gör du:

 1. Fyll i blanketten:
  Rekvirera beviljat utvecklingsmedel Pdf, 171.6 kB.
 2. Skicka in blanketten till:
  Länsstyrelsen i Halland län
  Att: Sigun Lilja
  Utvecklingsenheten
  301 86 Halmstad

 • kommuner
 • myndigheter
 • organisationer
 • stiftelser.

Enligt regeringen ska särskild prioritet ges till att främja utvecklingen av verkningsfulla åtgärder för att förhindra att våld utövas, inklusive återfallsprevention. En utgångspunkt är att våld ska förebyggas med fokus på våldsutövare och maskulinitetsnormer.

Länsstyrelsen kommer att prioritera utveckling och spridning av:

 • universella förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor
 • inklusive våld i nära relationer,
 • sexuellt våld,
 • prostitution och människohandel,
 • våld i ungas partnerrelationer och
 • våld i en hederskontext
 • Samt insatser som är riktade mot barn/unga

Återrapportering senast den 1 juli 2021.

Mall för återrapportering

 • Beskriv kortfattat insatsen/projektet
 • Är det någon del av syftet/målet som inte uppfyllts och vad är orsaken till detta i så fall?
 • Hur har medlen använts?
 • Har arbetet utförts enligt plan i övrigt och hur?
 • Målgrupp, flickor, pojkar, kvinnor, män, ange antal
 • Vilka aktörer har ni samverkat med under arbetets gång? Beskriv hur samverkan har fortskridit och eventuellt utvecklats!
 • Har ni fortsatt samverkan med berörda även idag?
 • Hur har ni utvärderat insatsen/projektet? Positiva och negativa erfarenheter?
 • Har ni fortsatt arbetet utifrån de intentioner som fanns vid ansökningstillfället och hur ser det ut idag?
 • Övriga synpunkter och erfarenheter som ni uppmärksammat?

Kontakt