Metodstöd mot prostitution och människohandel

Länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland har tillsammans med Göteborgs Stad tagit fram ett metodstöd för arbetet mot sexuell exploatering som prostitution och människohandel. Metodstödet ska ge fördjupad kunskap och vägledning för att upptäcka, bemöta och erbjuda stöd och inkluderar både utsatta och köpare av sexuella tjänster. Metodstödet riktar sig särskilt till medarbetare inom socialtjänsten och andra verksamheter som möter målgrupperna.

Prostitution och människohandel är en del av Mäns våld mot kvinnor och ingår därmed i Länsstyrelsernas uppdrag. Det är en våldsutsatthet som främst drabbar flickor och kvinnor men också män och pojkar. Särskilt utsatta är personer med sårbara livs- och levnadsvillkor, hbtqi-personer, personer med skadligt bruk och beroende, personer med funktionsnedsättning och migranter. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för alla dessa målgrupper.

Vi vill med detta metodstöd bidra till uthålligt socialt arbete för att förebygga och bekämpa sexuell exploatering som prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Metodstödet inkluderar också den som köper sexuella tjänster för att stödja arbetet att förebygga och förhindra sexköp.

Metodstödet är en fortsättning på en flerårig utbildningssatsning som gjorts i länen och som riktar sig mot kommunernas socialtjänst. Det ger kunskap och vägledning för att upptäcka, bemöta och erbjuda det stöd som var och en är i behov av. Målgrupper som identifieras och lyfts fram är:

  • Sexuell exploatering som sex mot ersättning och ”sexuellt självskadebeteende” (problematiskt begrepp som riskerar att osynliggöra våldsutsattheten och skuldbelägga den utsatta).
  • Människohandel för sexuella ändamål.
  • Köpare av sexuella tjänster samt personer med tvångsmässigt sexuellt beteende (sexmissbruk).
  • Anhöriga till dessa målgrupper.

Ytterligare material kommer att lanseras i början av hösten 2023. Det är ett särskilt samtalsstöd som kan ge praktisk vägledning i att bemöta, ställa frågor och göra bedömningar kring stödinsatser.

Finns intresse i er kommun kan vi tillsammans utforma ett skräddarsytt stöd utifrån er kommuns behov. Innan den insatsen påbörjas är det viktigt att det finns ett mandat och uppdrag från ansvarig chef för er verksamhet.

Har du frågor eller funderingar? Välkommen att kontakta oss på Länsstyrelsen.

Metodstöd i tre steg

Steg 1 - Ta del av föreläsningarna

Vi föreslår att ni tittar på materialet tillsammans i er arbetsgrupp för att gemensamt kunna diskutera och planera ert arbete med målgrupperna. Vi vill uppmuntra till intern samverkan i detta steg.

Oavsett vad ni arbetar med så är vår rekommendation att se alla verksamheters föreläsningar för att få en bredare kunskap om de olika målgrupperna. Fem av Mikamottagningens föreläsningar är mer riktade mot olika delar inom socialtjänsten.

Ni hittar de digitala föreläsningarna längre ned på den här sidan.

Steg 2 - Diskussion och återkoppling

Syftet är att ge vägledning till fördjupande samtal hos er att samt att vi vill följa upp och utveckla vårt metodstöd. I detta steg vill vi att ni besvarar följande frågor i er arbetsgrupp och ger oss återkoppling.

Vilken nytta har ni haft av föreläsningarna?

Är det något ni saknar i materialet?

Vilka hinder eller utmaningar finns i er kommun eller verksamhet för att arbeta med målgrupperna?

Hur planerar ni att ta arbetet vidare?

Vad är nästa steg hos er?

Skicka era svar till:
Sigun Lilja
Samordnare för mäns våld mot kvinnor
Länsstyrelsen i Hallands län
sigun.lilja@lansstyrelsen.se

Steg 3 - Erbjudande om metodstöd anpassat efter behov i er kommun

Beroende på intresse och behov diskuterar och planerar vi gärna hur ett direkt metodstöd för arbetet kan utformas för er kommun. Det kan vi göra genom ett möte på plats hos er, via telefon eller digitalt möte. Vi ser gärna att ett sådant möte hålls i samverkan med fler kommuner och verksamheter.  

Digitala föreläsningar

Länsstyrelsen om metodstödet

Inledande presentation om Länsstyrelsens utökade metodstöd i samarbete med Göteborgs Stad Länk till annan webbplats. (10:40 min)
Länsstyrelsen Västra Götaland och Halland beskriver den särskilda satsningen på att utöka metodstödet till kommuner för arbetet mot prostitution och människohandel. Satsningen görs under 2023 genom ett särskilt samarbete med KAST-verksamheten och Mikamottagningen i Göteborgs Stad. 

Regionkoordinatorerna om människohandel

Vad är människohandel? Länk till annan webbplats. (40:04 min)
I den här föreläsningen berättar regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel om vad människohandel är, om lagstiftningen och hur arbetet med personer som är utsatta för människohandel går till.

KAST-verksamheten om köpare av sexuella tjänster

Köpare av sexuella tjänster - KAST Länk till annan webbplats. (1 tim och 4:27 min)
En föreläsning om arbetet med målgruppen köpare av sexuella tjänster. Medarbetare vid Göteborgs Stads KAST-verksamhet förmedlar frågor och begrepp som kan vara användbara i samtalen. I föreläsningen lyfter de också hur pornografin påverkar individen och dess relationer.

Mikamottagningen om sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende 

Sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende Länk till annan webbplats. (42:49 min)
I den här första föreläsningen diskuteras definitioner,​ lagstiftning​ och forskning kring sex mot ersättning. Bland annat beskrivs riskfaktorer samt vilka funktioner sex mot ersättning kan fylla och vilka konsekvenser det kan få.

Sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende - att upptäcka, bemöta och erbjuda stöd Länk till annan webbplats. (50:04 min)
I den här andra föreläsningen diskuteras hur du kan upptäcka och erbjuda stöd till personer med erfarenhet av sex mot ersättning. Det fokuseras också på hur du kan prata om sex mot ersättning och skapa ett gott bemötande.

Mikamottagningens riktade föreläsningar

Att erbjuda stöd – Barn och unga Länk till annan webbplats. (25:38 min)
Fördjupningsföreläsning som främst vänder sig till dig som möter barn och unga. Den handlar om barns särskilda utsatthet i sex mot ersättning och att erbjuda skydd och stöd.

Att erbjuda stöd – Ekonomi och försörjning Länk till annan webbplats. (9:56 min)
Fördjupningsföreläsning som främst vänder sig till dig som arbetar med ekonomi och sysselsättning. Den handlar om ekonomins betydelse och den särskilda utsatthet som ekonomisk otrygghet innebär när det gäller sex mot ersättning.

Att erbjuda stöd – Missbruk Länk till annan webbplats. (11:34 min)
Fördjupningsföreläsning som främst vänder sig till dig som möter personer i missbruk/beroende. Den handlar om den särskilda utsattheten målgruppen kan ha erfarenhet av.

Att erbjuda stöd – Funktionsstöd Länk till annan webbplats. (17:52 min)
Fördjupningsföreläsning som främst vänder sig till dig som möter personer med funktionsvariation eller arbetar inom funktionsstöd eller socialpsykiatri. Den handlar om den särskilda utsattheten målgruppen kan ha erfarenhet av.

Att erbjuda stöd – Behandling och trauma Länk till annan webbplats. (58:23 min)
Fördjupningsföreläsning som främst vänder sig till dig som arbetar med samtalsbehandling. Vi beskriver och fördjupar behandlingsinsatser för målgruppen med fokus på trauma.

Länkar till användbart material

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss