Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ansökan om tillstånd för ändring av byggnadsminne

Du ansöker om tillstånd genom att fylla i formuläret nedan. Fyller du i formuläret behöver du inte fylla i någon blankett.

Om du föredrar att ansöka via blankett, hör av dig till oss på halland@lansstyrelsen.se så skickar vi blanketten till dig.

Bilagor som bifogas formuläret kan inte vara större än 9 MB. De behöver du istället skicka in separat via e-post. Hänvisa till objektets namn i ämnesraden på mejlet och skicka det till halland@lansstyrelsen.se

Ansök om tillstånd för byggnadsminnen

En kopia av formuläret skickas till din e-post när du skickar in det till Länsstyrelsen.

 

Sökanden
Kommun * (obligatorisk)
Kommun
Antikvarisk expert - längre ner på sidan kan du läsa mer om den antikvariske expertens uppgifter och vem som kan anlitas


Handlingar - längre ner på sidan kan du läsa mer om vilka handlingar som krävs
Kryssa i vilka handlingar som bifogas
Kryssa i vilka handlingar som bifogas

Om du inte kan bifoga bilagorna för att de är för stora får du skicka in dem separat via e-post. Hänvisa till objektets namn i ämnesraden på mejlet och skicka det till halland@lansstyrelsen.se
Uppgifter om byggnaden har eller ligger inom andra lagskydd
Uppgifter om byggnaden har eller ligger inom andra lagskydd
Byggnadsvårdsbidrag kommer att sökas/har sökts hos Länsstyrelsen i Hallands län? * (obligatorisk)
Byggnadsvårdsbidrag kommer att sökas/har sökts hos Länsstyrelsen i Hallands län?


Alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Hur omfattande den antikvariska medverkan blir varierar i hög grad mellan olika projekt. Den kan innefatta allt från att enbart göra enstaka besiktningar till att kontinuerligt följa och dokumentera arbetena och delta i byggmöten.

  • Bistå byggherren med råd.
  • Delta i byggmöten och besiktningar.
  • Lämna detaljanvisningar, t.ex. den exakta dragningen av en ledning eller placeringen av en nytillkommande byggnadsdetalj.
  • Bevaka vad som framkommer under arbetet, t.ex. när ytskikt eller senare tillägg avlägsnas eller murverk friläggs.
  • Dokumentera iakttagelser av byggnadshistorisk art.
  • Uppmärksamma planerade och gjorda avvikelser från tillståndsbeslutet.
  • Se till att material som ska återanvändas demonteras varsamt och förvaras på lämpligt sätt tills det återmonteras.
  • Sammanställa rapport efter avslutat arbete.

Ägaren till byggnadsminnet beslutar själv vem (alternativt vilket företag/institution) som ska fungera som antikvarisk expert. Syftet med antikvarisk medverkan är att den antikvariske experten ska vara ett stöd under byggprocessen.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2006:6) om certifiering av sakkunniga kontrollanter av kulturvärden vid ändring av byggnadsverk ger vägledning för de kompetenskrav som bör ställas på den antikvariske experten. Se vidare på www.boverket.se Länk till annan webbplats.

Ett grundläggande krav är att den antikvariske experten har en adekvat utbildning, t.ex. en akademisk examen med de traditionella museiämnena eller en utbildning med bebyggelseantikvarisk inriktning. Experten behöver ha kunskaper om byggnadsvård, d.v.s. byggnadsteknik, material och metoder. Det är också viktigt att experten är införstådd med hela projekterings- och byggprocessen för att rätt kunna bedöma när insatser behövs.

Erfarenhet av antikvarisk medverkan är ett krav. Sådan erfarenhet kan experten ha fått antingen genom egna uppdrag tidigare eller genom att ha utfört arbete under sakkunnig ledning. Uppgifterna bör givetvis ha fullgjorts på ett sätt som visar att experten är lämplig. Slutligen ska experten ha kännedom om berörd lagstiftning, i första hand Kulturmiljölagen (KML), men också Plan- och bygglagen (PBL) och annan speciallagstiftning som kan bli aktuell i ett konkret fall.

Om det uppstår oklarheter vilken kompetens som krävs vid antikvarisk medverkan, kontakta länsstyrelsen.

Ansökningshandlingarna bör vara så utförliga som möjligt och tydligt redogöra för de åtgärder som planeras. Större arbeten i form av renoveringar eller ombyggnader ställer också högre krav på handlingarna. Det är också viktigt att motivet till de planerade åtgärderna anges. Konserveringsarbeten kräver alltid ett åtgärdsprogram upprättat av konservator.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss