Stöd i miljömålsarbetet

För att vi ska lyckas nå miljömålen måste kraftfulla åtgärder genomföras av många olika aktörer. Här har vi samlat verktyg som kan hjälpa dig i arbetet för en bättre miljö.

Vare sig du arbetar på en kommun, ett företag eller annan sektor med frågor inom miljöområdet så finns det uppdrag i arbetet för en hållbar utveckling. Varje län har ett åtgärdsprogram som syftar till att nå miljömålen.

Kommunens arbete med miljömålen

Kommunerna har det samlade ansvaret för en god lokal livsmiljö och har därför en nyckelroll när det gäller miljömålsarbetet och arbetet för att nå en hållbar utveckling. Kommunerna ansvarar för lokala anpassningar av riksdagens miljömål och kan också besluta om lokala miljömål. Det lokala miljömålsarbetet kan till exempel integreras i den fysiska planeringen, kommunens ordinarie miljöarbete, byggnadsvården, trafikplaneringen och folkhälsoarbetet.

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en vägledning som ger konkret stöd och inspiration i det lokala miljö- och hållbarhetsarbetet. I vägledningen lyfts också lärande exempel fram, från olika kommuner runt om i Sverige. Vägledningen kan fungera som underlag för erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelser och kommuner i det regionala arbetet.

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030PDF

Stöd och bidrag till åtgärder för att nå miljömålen – var finns pengarna?

Länsstyrelsen Västra Götalands län har på sin webb en sammanställning över stöd och bidrag för att nå miljömålenlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram en sammanställning av finansieringsmöjligheter av bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö. Listan ska ge en övergripande introduktion kring de bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information.

Bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö - sammanställning av finansieringsmöjligheterPDF

Mer om anslag, bidrag och utlysningar hos Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats

PlastOFF - regionalt pilotprojekt kring plastminimering i offentliga verksamheter

Under 2019/2020 drev Länsstyrelsen ett regionalt pilotprojekt kring plastminimering i offentliga verksamheter, ”Pilotprojekt för plastminskning i offentliga Halland”.

I projektet deltog tre verksamheter (kontaktperson inom parantes):

  • Varberg, Serviceförvaltning (Pernilla Toini Nodén)
  • Halmstad, Nolltrefem (Sofia Larsson)
  • Laholms kommun, Måltidsservice (Andreas Albjär)

Målet med projektet var att minska användningen av 3–5 produkter med 30 % utan att verksamheterna påverkades negativt. Inom Serviceförvaltning i Varberg och Nolltrefem i Halmstad arbetade de med avfallsplastpåsar och Måltidsservice i Laholms kommun arbetade med portionsförpackningar för mat till äldre som bor hemma.

I projektet coachades de tre verksamheterna, både var för sig och samlat i grupp tillsammans med andra inbjudna kommunala verksamheter. I de två verksamheterna där de valde att jobba med plastpåsar var det enkla åtgärder som genomfördes genom att de plockade bort avfallsbehållare eller tog bort plastpåsarna i avfallsbehållarna. Det som behövdes var informationsinsatser till alla berörda för att få förståelse för åtgärden. Inom Måltidservice jobbade de med plasttråg för matportioner som körs ut till äldre. Här arbetades det främst med att försöka minska mängden plast per förpackning eller byta ut den fossila plasten mot en med förnybart plastinnehåll. Något som visade sig vara svårt. Vid tiden för projektets genomförande fanns inga kommersiella alternativ. I slutändan blev resultatet en plastminskning men då på grund av att kommunen valde att gå ifrån varmhållen mat till kalldistribution.

Måltidsservice i Laholms kommun uppnådde 26 % minskning av mängden plast för portionsförpackningar. Nolltrefem i Halmstads kommun uppnådde 75 % minskning av mängden svarta avfallspåsar. Serviceförvaltningen i Varbergs kommun har ännu inte lyckats få fram statistik på inköpta avfallspåsar men de har genomfört ett antal åtgärder som har minskat förbrukningen.

Projektet finns sammanfattat i Slutredovisningsrapporten - som kommer upp här på sidan inom kort.

Om du vill få lite inspiration på vad du själv kan göra för att minska din plastanvändning - se vår Facebookkampanj. - Kommer upp inom kort

Kontaktperson för projektet: Helena Westberg, naturvårdshandläggare
E-post: helena.westberg@lansstyrelsen.se

 I samband med projektet har vi samlat material kring hur du kan jobba med att plastminimera och material som ökar medvetenheten kring problemen.

Tips på material för dig som vill få igång plastminimering på din arbetsplats:

Plast är ett jättebra material och bidrar med många nyttor i samhället. Användningen av plast kan bland annat leda till minskad miljöpåverkan, genom energibesparingar i byggnader och fordon eller förhindra matsvinn genom förpackningslösningar. Plast är billigt, lätt, formbart och finns överallt i vårt samhälle.

Men… Mycket av vårt plastavfall hamnar på fel ställe och skapar problem för miljön och människor och oftast är plasten baserad på fossil råvara vilket bidrar till att öka växthuseffekten. Därutöver innehåller plasten tillsatsämnen som kan ha en negativ påverkan på människors hälsa och miljön.

Kontakt