Vildsvinsförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för att ta fram riktlinjer för förvaltningen av länets vildsvinspopulation tillsammans med viltförvaltningsdelegationen. Vi registrerar även markägare och jakträttshavare som vill utfodra vildsvin, och vi har uppdrag att främja och underlätta tillgången av vildsvinskött som livsmedel.

Målet nationellt med vildsvinsförvaltningen är att uppnå en kontrollerad vildsvinspopulation och minska skador orsakade av vildsvin. Populationen ska vara anpassad och i balans med regionala och lokala förutsättningar.

Nationell förvaltningsplan för vildsvin 2020-2025, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för skötseln av vildsvinsstammen

Viltförvaltningsdelegationen har beslutat om övergripande riktlinjer för skötseln av vildsvinsstammen i länet.

Mål i förvaltningen

Efter ett riksdagsbeslut 1987 räknas vildsvin som en del av vår svenska fauna, vilket innebär att de ska förvaltas så att populationsstorlek och hälsostatus är långsiktigt säkrad. Förvaltningen ska utgå från principen om adaptiv förvaltning. Det innebär att de mål och åtgärder som fastställs på olika nivåer inom förvaltningen – nationell/regional eller lokal nivå – löpande ska följas upp och utvärderas för att successivt öka eller bibehålla precisionen i måluppfyllelsen och minska den ekologiska osäkerheten.

Regionala mål – Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation beslutar om övergripande riktlinjer för viltförvaltningen inom länet, bland annat skötsel av vildsvinsstammarna. Genom Viltförvaltningsdelegationen finns en arena för dialog och därmed möjligheten att formulera effektmål. Effektmålen utgår från de nationella inriktningsmålen och omformuleras till för länet mer konkreta mål efter dialog mellan berörda aktörer och är det som förväntas uppnås vid målets genomförande.

En viktig uppgift för länsstyrelsen är att tillsammans med lantbruks- och jägarorganisationer och andra berörda stimulera till samverkan och medverka i informations- och utbildningssatsningar för ökad kunskap hos jägare, lantbrukare och markägare om vildsvinsförvaltning med mera.

Övergripande regionala mål

Det långsiktiga regionala målet för länets vildsvinsförvaltning är en frisk och kontrollerad population av vildsvin, anpassad till lokala förutsättningar.

Förvaltningen av vildsvinsstammen ska vara ekosystembaserad och genomsyras av ett adaptivt förhållningssätt, där alla berörda parter har ett ansvar och där förvaltningen anpassas till vildsvinens påverkan på den biologiska mångfalden, rovdjurs påverkan samt övriga klövviltarter inom länet.

Vildsvinsstammens storlek lokalt ska anpassas så att skador på jord- och skogsbruk samt annan markanvändning kan anses acceptabla av berörda markägare och andra intressenter, och att exempelvis lantbrukares val av gröda och produktion påverkas minimalt.

Viltolyckor med vildsvin ska minimeras, exempelvis genom att placera åtlar på betryggande avstånd från vägavsnitt med känd viltolycksproblematik så att vildsvin varken korsar eller uppehåller sig vid sådana vägavsnitt. Stödjande utfodring bör helt undvikas.

För att minimera konsekvenserna vid ett eventuellt utbrott av afrikansk svinpest – där Halland bedöms vara ett län med förhöjd risk för introduktion av sjukdomen – är det angeläget att begränsa lokala vildsvinpopulationers tillväxt.

Mätbara mål i regionala förvaltningen av vildsvin till och med jaktåret 2024/2025

För att uppnå regionala förvaltningsmål, med en vildsvinsstam i balans med naturgivna förutsättningar och berörda intressen, där jakten bidrar till en acceptabel nivå på skador orsakade av vildsvin används följande för att utvärdera måluppfyllnad:

  • Korrekt beskattning av vildsvinsstammen är ett effektivt styrmedel för populationens utveckling och ett sätt att minska tätheten i vildsvinspopulationer är att både årsungar, som står för tillväxten, samt reproduktiva suggor och gyltor skjuts (sugga som följs av randiga eller bruna små kultingar är fredade [ur Jaktförordning (1987:905)]).
  • Trafikolyckor med vildsvin skall minimeras (nollvision).
  • Vildsvinsrelaterade skador på lantbruk, offentliga rekreationsytor och värdefulla natur- och kulturmiljöer skall hållas på en för nämnda intressen acceptabel nivå.

Jakttider

Vildsvin får jagas dygnet runt, men eftersom de vanligtvis är aktiva på natten jagas de oftast på nattetid. För jakt på vildsvin gäller bland annat att:

  • sugga som följs av randiga eller bruna små kultingar är fredad och får inte jagas
  • årsungar av vildsvin får jagas hela året
  • jakttiden för vuxna vildsvin är 1 april till och med den 31 januari
  • jakt av vildsvin med hjälp av hund är tillåten 1 augusti till och med den 31 januari.

Jakt på rådjur, dovhjort, vildsvin och mufflonfår, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Förhindra skador som vildsvin kan orsaka

Har du bekymmer med vildsvin som bökar och orsakar skador i dina fält eller på din tomt? Läs mer om vad du kan göra för att förhindra skador som vildsvin kan orsaka.

Utfodra vildsvin i större omfattning

Om du som markägare eller jakträttshavare i större omfattning vill stödutfodra vildsvin eller utföra avledande utfodring för att locka bort dem från dina marker behöver du registrera dig som foderföretagare hos Länsstyrelsen. Även den som levererar fodret till dig för stödutfodring eller avledande utfodring behöver vara registrerad som foderföretagare.

Anmäl dig för att sälja eller skänka vildsvinskött

Du som är jägare och vill sälja eller skänka hela vildsvin eller vildsvinskött direkt till konsument kan från och med hösten 2024 anmäla dig till Länsstyrelsen för att bli registrerad i vildsvinsjägarregistret. Du behöver också gå utbildning i hur du hanterar vildsvinskött säkert och undersöker vilt inför leverans. Detta enligt förslag från Livsmedelsverket.

Förhindra spridning av afrikansk svinpest

Som vildsvinsjägare är det viktigt att följa de restriktioner som finns för att förhindra smittspridning av afrikansk svinpest.

Afrikansk svinpest (ASF), Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Om du stöter på ett dött vildsvin så ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt. Det är en viktig del i bekämpningen av afrikansk svinpest.

Rapportera självdöda vildsvin, Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss