Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Jakttider 2020-2021 i Hallands län

Informationen i denna ruta gäller för jaktåret 2020-2021.

Älgskötselområden

Jakten pågår från den 12 oktober 2020 - 28 februari 2021 för samtliga älgskötselområden.

Licensområden

Jakttiden för licensområden kan variera utifrån vilket älgförvaltningsområde det tillhör. Jakten får påbörjas den 12 oktober 2020 för samtliga licensområden.

Oregistrerad mark

Jakttiden på oregistrerad mark är fem dagar, från den 12 oktober till den 16 oktober 2020. Under denna tid får ett obegränsat antal kalvar fällas.

Mer detaljerad information om jakttidens längd hittar du i Länsstyrelsens beslut angående älgjakt i Hallands län 2020-2021PDF

Länsstyrelsen rekommendationer:

 • Älgko ska inte fällas innan hennes kalvar har fällts.
 • Hund som förföljer älg bör inte användas efter den 31 januari.
 • Inom älgskötselområden ska jakten under den senare delen av jaktperioden främst vara riktad mot områden med risk för omfattande älgbetesskador eller viltolyckor.
 • Om Länsstyrelsen inte meddelat annat ska licensområden eftersträva en jämn könskvot bland fällda vuxna älgar, mellan och inom år.
 • Kalvavskjutning ska påbörjas första jaktdagen.
 • Avlysningsjakt som metod inom älgskötselområdena rekommenderas under senare delen av jakttiden om avskjutningsmålen är svåra att uppnå.
 • För att kunna utvärdera uppsatta mål förväntas jägare och markägare bidra till de inventeringar som rekommenderas inom älgförvaltningen.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra i vår älgportal Älgdata. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Du betalar fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du också i Älgdata. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport. Observera att slutrapportering endast kan göras i Älgdata.

Fälld älg på oregistrerad mark

Fälld älg på oregistrerad mark ska rapporteras i Älgdata inom 14 dagar efter att älgen har fällts. Fällavgifter ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark rapporteras in i vår e-tjänst.

Kostnad och betalning för fälld älg i Halland

Anmäl jakten som avslutad på algdata.selänk till annan webbplats

Då jakten är anmäld som avslutad genereras en faktura som visas på skärmen. Använd denna vid inbetalning av fällavgift.

Fällavgiften är 1 000 kronor för vuxen älg och 100 kronor för kalv. Älg äldre än ett år räknas som vuxen.

Rapportering av älgkalv på oregistrerad mark

Rapportera om du har fällt älgkalv på oregistrerad mark i vår e-tjänst.

Otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Du blir då befriad från fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Viltkasserare för älg utsedda av Länsstyrelsen i Hallands län

Besiktningen bör utföras i direkt anslutning till att älgen fällts. För att bli befriad från fällavgift måste ni ansöka om detta hos Länsstyrelsen. Då en viltkasserare utför besiktningen kan kostnaden variera men brukar vara 500 kronor plus resekostnader.

Gör så här

 1. Kontakta omgående person som får genomföra besiktning av älg (polis/veterinär/viltkasserare). Se utfällbar lista nedan.
 2. Vid besiktningstillfället upprättas ett protokoll som skickas till Länsstyrelsen.
 3. Den som ansvarar för fällavgiften måste ansöka om befrielse av fällavgift hos Länsstyrelsen.
 4. Länsstyrelsen beslutar och meddelar skriftligen den sökande om befrielse av fällavgift.

Viltkasserare för älg utsedda av Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta viltkasserare omgående för besiktning av älg

Namn

Telefon

ÄFO

Niklas Möller

070-834 00 16

Norra

Osborn Stockelberg 

070-641 58 78

Norra

Christer Nilsson 

070-396 83 40   

Norra och centrala

Magnus Sivander

070-206 86 47

Centrala

Alf Andersson

070-651 65 57

Östra

Arne Johansson

070-344 47 56

Östra

Kjell Friberg

072-200 93 92

Östra

Per-Ola Andersson

070-540 98 81

Östra

Johnny Lysell

070-654 29 09

Södra

Raoul Svensson

073-025 12 67

Södra


Förvaltningsområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Hallands förvaltningsområden

Älgförvaltningsområde norr

Markägarföreträdare;
Ordförande, Anders Ingemarsson, Karsjövägen 32, 434 97 KUNGSBACKA
Sven-Erik Andersson, Bröndomevägen 50, 434 91 KUNGSBACKA
Jan Börjesson, Bäckas väg 5, 439 73 FJÄRÅS
Jägarföreträdare;
Johan Hederstierna, Sätilavägen 525, 439 72 FJÄRÅS
Birger von Hall, Rangeltorpsgatan 15, 412 69 GÖTEBORG
Bert Rydell, Östra Derome 38, 432 68 VEDDIGE

Detaljerad karta över Norra området (PDF)PDF

Älgförvaltningsområde centrala

Markägarföreträdare;
Ordförande,  Niels Treschow, Sannarp, 311 97 FALKENBERG
Jens Gustavsson, Gödeby 22, 311 61 ULLARED
Erik Jansson, Stixered 110, 310 62 FEGEN
Jägarföreträdare;
Bengt Bengtsson, Rönnåsvägen 3,  311 95 FALKENBERG
Leif Andersson, Gunnarps Ågård 1425, 310 61 ÄTRAN
Kenneth Karlsson, Gunnlered 103, 311 62 ULLARED

Detaljerad karta över Centrala området (PDF)PDF

Älgförvaltningsområde östra

Markägarföreträdare;
Ordförande, Morgan Erixon, Lahult 102, 314 42 RYDÖBRUK
Morgan Johansson, Krokagård 105, 314 96 TORUP
Ove Larsson, Hallaböke 114, 314 91 HYLTEBRUK
Jägarföreträdare;
Magnus Hallberg, Bälshult 301, 314 92 LÅNGARYD
Håkan Johansson, Ryvägen 13, 313 91 OSKARSTRÖM
Mats Eliasson, Hinnakull Östergård, 314 96 TORUP  

Detaljerad karta över Östra området (PDF)PDF

Älgförvaltningsområde södra

Markägarföreträdare;
Ordförande, Carl Kuylenstierna, Sperlingsholms Gods AB, Sperlingsholm 305 92 HOLM
Lennart Bengtsson, Öinge Bonnagård 333, 305 77 GETINGE
Tommy Andersson, Norra Össjö 205 Björkhaga, 310 21 HISHULT
Jägarföreträdare;
Karl-Ingemar Persson, Penngränd 12G, 302 71 HALMSTAD
Jonas Bäckman, Blomstervägen 72, 312 31 LAHOLM
Peter Frömo, Södergården Keddaböke 313 92 OSKARSTRÖM

Detaljerad karta över Södra området (PDF)PDF

Jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

 • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • jakt på oregistrerad mark.

Om du vill bilda ett nytt älgjaktsområde eller ändra ett älgjaktsområde ska du ansöka om det hos Länsstyrelsen.

Ansökan om registrering eller ändring av älgjaktsområde i Halland

 1. Du ansöker genom att fylla i blanketten. Ansökan ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 31 januari för att kunna behandlas inför kommande jaktår. Blankett för ansökan om registrering/ändring av älgjaktsområdenPDF
 2. Till ansökan ska en karta bifogas med området tydligt inritat. Den som undertecknar ansökan ansvarar för att markägare/jakträttsinnehavare samtycker med registrering.
 3. Skicka din ansökan med e-post till: halland@lansstyrelsen.se 
  eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad
 4. I samband med att ansökan lämnas in ska en registreringsavgift betalas. Avgiften för registrering eller ändring av älgjaktområde är 2 300 kronor. För anslutning av ett redan registrerat licensområde till ett befintligt älgskötselområde utgår ingen registreringsavgift. Avgiften ska sättas in på Länsstyrelsens bankgiro 5327-1714. Vid betalning, ange "Registrering av älgjaktsområde" samt sökandens namn och älgjaktsområdets registreringsnummer (registreringsnummer anges inte vid nyregistrering).

Älgskötselområden

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området, genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Älgskötselområde 1
FJÄRÅS SKOGSBYGDER
Billy Wallroth 
Hultabackavägen 82 
434 97 KUNGSBACKA

Älgskötselområde 2
SÖDRA FJÄRE 
Lars Skoglund 
Borekullavägen 128 
439 69 FRILLESÅS

Älgskötselområde 3
KUNGSBACKA NORDVÄST
Carl Dahlöf
Hovås Lingonstig 4
436 55 HOVÅS

Älgskötselområde 4
TÖLÖ-LINDOME
Bengt-Erik Kärrbrand
Öbergs väg 20
434 95 KUNGSBACKA

Älgskötselområde 5
STORA SÄVSJÖN
Mikael Blom 
Håstensgatan 58 A 
432 34 Varberg

Älgskötselområde 6
VISKE
Niklas Möller
Berg 22
432 92 VARBERG

Älgskötselområde 7
CENTALHALLÄNDSKA 
Bengt Bengtsson  
Rönnåsvägen 3 
311 95 FALKENBERG

Älgskötselområde 8
KÄLLSJÖ-NÖSSLINGE 
Ove Nilsson
Ansarebo 107
311 62 Ullared

Älgskötselområde 10
FAGERED
Lennart Johansson
Fagereds-Arvidstorp 108
311 62 ULLARED

Älgskötselområde 11
GUNNARP
Bernt Andersson
Lärkvägen 5
310 62 FEGEN

Älgskötselområde 12
BJÖRNÅSEN
Karl Karlsson
Långåsvägen 3
311 90 MORUP

Älgskötselområde 13
TJUGOTAGGAREN
Stefan Jönsson
Smeagårdsvägen 3
311 97 FALKENBERG

Älgskötselområde 14
VEINGE 
Henrik Hjalmarsson
Skogsgård 225 
312 92 LAHOLM

Älgskötselområde 15
VIPPENTORPET
Lennart Bengtsson
Linghult 1
312 52 Knäred

Älgskötselområde 16
ENSLÖV
Raoul Svensson
Stora Skavböke 457
313 92 OSKARSTRÖM

Älgskötselområde 17
RÖNNEHALLEN
Joacim Svensson
Skavböke 458
313 92 OSKARSTRÖM

Älgskötselområde 18
IGLASJÖARNA
Henrik Simonsson 
Stora Kuskatorpet 
305 94 HALMSTAD

Älgskötselområde 19
HAVSBANDET
Bo Karlsson 
Kråkegård 235
350 72 STENINGE

Älgskötselområde 20
TÖNNERSJÖ
Linda Hollsten 
Ekbacken, Lundsgård 
305 97 ELDSBERGA

Älgskötselområde 21
VRÅ-LÅNGHULTEN
Lennart Jönsson
Bröda 630,
313 97 Simlångsdalen

Älgskötselområde 22
UNNARYD-JÄLLUNTOFTA
Lennart Kullgren
Fägerhult 1
310 83 UNNARYD

Älgskötselområde 23
FEMSJÖ-FÄRGARYD
Håkan Kullgren
Gillesgård
314 96 Torup

Älgskötselområde 24
LÅNGARYDS SÖDRA
Jan-Erik Larsson
Fagerhult
314 92 Långaryd

Älgskötselområde 25
VÄSTRA LÅNGARYD
Robert Bjärnklint 
Segelsbo Kockstorp 
314 32 HYLTEBRUK

Älgskötselområde 26
TORNÅSEN
Håkan Johansson
Ryvägen 13 Furulund
313 91 OSKARSTRÖM

Älgskötselområde 27
TORUPS VÄSTRA 
Anders Montan
Fröslida Egendom AB
Box 6
314 03 TORUP

Älgskötselområde 28
HALMSTAD
Henning Herskind
Sperlingsholms Gods AB
305 92 Holm

Licensområden

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Sök bidrag från Älgvårdsfonden

Personer, föreningar och organisationer som vill genomföra insatser som hör ihop med älgjakten kan söka bidrag från Älgvårdsfonden. Det kan till exempel vara älginventeringar, informationsinsatser, utbildningar i jaktliga frågor eller upprustning av älgskyttebanor. Sista ansökningsdag är den 30 september varje år.

Skicka din ansökan digitalt till halland@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad. Märk din ansökan med: Ansökan om bidrag ur älgvårdsfonden. Ansökan ska vara inne senast den 30 september varje år.

Detaljer om vilka underlag som ska bifogas finns i faktabladet Älgvårdsfonden - utlysning av bidrag för viltvård, information och utbildning i jaktliga frågorPDF

Du kan inte ha påbörjat åtgärden när du ansöker om bidrag.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen. Delegationen fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I delegationen finns representanter för olika intressen.

Viltförvaltningsdelegationen i Halland

Viltförvaltningsdelegationens uppgifter är inte att besluta i enskilda ärenden men däremot att besluta om övergripande riktlinjer för:

 • Viltförvaltningen inom länet
 • Skötsel av älgstammen och vid behov också för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
 • Licensjakt och skyddsjakt inom länet samt bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724)

Viltförvaltningsdelegationens uppgift gällande förvaltningen av rovdjur är att pröva frågor om godkännande av:

 • Länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av lo i länet och den inriktning för förekomsten av varg som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsområdena - det norra, mellersta och södra
 • Den rovdjursförvaltningsplan som länsstyrelsen ska upprätta för länet

Protokoll från sammanträden

Protokollen från Viltförvaltningsdelegationens sammanträden är tillgängliga för allmänheten. Här listas det senaste årets protokoll, om du vill ta del av tidigare protokoll får du gärna höra av dig till oss.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll nr 34 2019-11-22.pdf 2 MB 2019-12-09 13.29
Protokoll nr 33 2019-08-29.pdf 4 MB 2019-09-18 09.26
Protokoll nr 32 2019-04-05.pdf 2.1 MB 2019-05-14 10.54

Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen.

Ordinarie

Länsstyrelsen Ordförande - Brittis Benzler
Politiken - Elisabeth Babic (M)
Politiken - Karl-Johan Wiktorp (L)
Politiken - Maud Lanne (S)
Politiken - Mikael Salomonsgård (S)
Politiken - Lena Olofsdotter (C)
Trafiksäkerhet och illegal jakt - Pontus Remdahl
Jakt och Viltvårdsintresset - Stefan Nilsson
Naturvårdsintresset 1 - Anders Wirdheim
Naturvårdsintresset 2 - Frida Nettelbladt
Friluftsintresset - Johan Cederbrink
Ägare och brukare av jordbruksmark - Ulrika Algothsson
Lokalt näringsliv och turism - Jonas Olsson
Skogsnäringen ordinarie - Ulf Johansson
Natur- och ekoturismföretagen - Maria Possfelt
Yrkesfisket - Anders Fabricius

Ersättare

Politiken - Bo Gunnar Åkesson (M)
Politiken - Ingegerd Torhall (L)
Politiken - Therese Stoltz (S)
Politiken - Ove Gustavsson (S)
Politiken - Henrik Arnesson (C)
Trafiksäkerhet och illegal jakt - Lars-Ivar Petersson
Jakt och Viltvårdsintresset - Mathilda Clusén Wingårdh
Naturvårdsintresset 1 - Irene Hofstedt
Naturvårdsintresset 2 - Anders Tullander
Friluftsintresset - Arne Andersson
Ägare och brukare av jordbruksmark - Anders Richardsson
Lokalt näringsliv och turism - Vakant
Skogsnäringen - Mikael Holmgren
Natur- och ekoturismföretagen - Vakant
Yrkesfisket - Nils Ekvall

Kontakt